Novinky

1.čtvrtletí ´13

Informace o materiálech předkládaných na jednání vlády v 1. čtvrtletí 2013.

ilustrace

Vydáno

Materiály na jednání vlády 27. března 2013

 • Bod č. 2:Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů
 • Bod č. 8:Návrh na zabezpečení sídla Nejvyššího kontrolního úřadu
 • Bod č. 11:Řešení nedostatečného objemu finančních prostředků kapitoly státního rozpočtu 374 – Správa státních hmotných rezerv na ochraňování a pořízení státních hmotných rezerv v roce 2013

Vydáno

Materiály na jednání vlády 20. března 2013

 • Bod č. 3:Návrh na zabezpečení sídla Nejvyššího kontrolního úřadu
  Pro informaci:
 • Bod č. 1:Roční souhrnná zpráva o stavu a vývoji zahraničních pohledávek ČR v roce 2012

Aktualizováno

Materiály na jednání vlády 13. března 2013

 • Bod č. 2: Návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu části rozpočtovaného schodku státního rozpočtu České republiky na rok 2013
 • Bod č. 4: Návrh na revokaci usnesení vlády České republiky č. 597 ze dne 15. srpna 2012, kterým byl schválen návrh zákona o provozování sázkových her a návrh zákona o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o provozování sázkových her
 • Bod č. 15: Výběr strategického investora do společnosti České aerolinie a.s.
 • Bod č. 18: Návrh na využití vybraných objektů na území města Vyškov

Vydáno

Materiály na jednání vlády 6. března 2013

 • Bod č. 2: Návrh zákona o povinném značení lihu a návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o povinném značení lihu
 • Bod č. 3: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů
 • Bod č. 8: Návrh na revokaci usnesení vlády České republiky č. 597 ze dne 15. srpna 2012, kterým byl schválen návrh zákona o provozování sázkových her a návrh zákona o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o provozování sázkových her
 • Bod č. 16: Návrh na převod dalšího podílu České republiky na mimořádném zisku Mezinárodního měnového fondu (MMF) z omezeného prodeje zlata ve prospěch zvýhodněných zdrojů určených pro nízkopříjmové země
 • Bod č. 17: Řešení nedostatečného objemu finančních prostředků kapitoly státního rozpočtu 374 – Správa státních hmotných rezerv na ochraňování a pořízení státních hmotných rezerv v roce 2013
 • Bod č. 18: Návrh na sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Pákistánskou islámskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu

Vydáno

Materiály na jednání vlády 27. února 2013

 • Bod č. 6: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
 • Bod č. 21: Analýza možností zvýšení ochoty daňových poplatníků dobrovolně plnit povinnosti dané daňovými právními předpisy prostřednictvím zmírnění některých správních či trestních sankcí
  Pro informaci:
 • Bod č. 1: Zpráva o činnosti Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice za období leden - prosinec 2012

Vydáno

Materiály na jednání vlády 13. února 2013

 • Bod č. 3: Návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu části schodku státního rozpočtu České republiky za rok 2011 převyšujícího rozpočtovaný schodek a o státním dluhopisovém programu na úhradu dalších závazků státu splatných v roce 2013
 • Bod č. 10: Návrh na konečnou dislokaci v objektu Hybernská 1000/8, Praha 1, na zřízení věcných břemen k tomuto objektu a na vložení tohoto objektu a pozemku č. parc. 513 do vlastnictví Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
  Pro informaci:
 • Bod č. 4: Zpráva o pokroku v realizaci změn nelegislativní povahy zpracovaná v souladu s usnesením vlády ČR ze dne 22. srpna 2012 č. 610
 • Bod č. 9: Příprava nadlimitní veřejné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění "Zajištění podpory provozu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP) pro rok 2013“

Vydáno

Materiály na jednání vlády 6. února 2013

 • Bod č. 5: Zhodnocení zdravotně pojistných plánů zdravotních pojišťoven na rok 2013
 • Bod č. 14: Návrh na sjednání Dohody o změně Dohody o boji proti pašování a padělání cigaret a všeobecné anulaci nároků mezi společností Philip Morris International Inc., Philip Morris Products Inc., Philip Morris Duty Free Inc. a Philip Morris World Trade Sarl, Evropským společenstvím a zúčastněnými členskými státy

Vydáno

Materiály na jednání vlády 30. ledna 2013

 • Bod č. 6: Rozhodnutí o privatizaci podle § 10 odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 249)
 • Bod č. 11: Návrh na sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Lucemburským velkovévodstvím o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku a Protokolu k ní

Vydáno

Materiály na jednání vlády 16. ledna 2013

 • Bod č. 21: Návrh na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Andorrského knížectví o výměně informací v daňových záležitostech
  Pro informaci:
 • Bod č. 14: Informace pro vládu o přípravě zadání nadlimitní veřejné zakázky Opatření vedoucí k odstranění krajně naléhavého stavu v areálu MAGNETON a.s. Kroměříž - odstranění kontaminace nesaturované zóny a podzemních vod v jednacím řízení bez uveřejnění podle § 23 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů