Novinky

29. února 2012

Materiály na jednání vlády 29. února 2012

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Moravskoslezský kraj
  • Podklady pro jednání vlády
  • Revitalizace
  • Veřejná zakázka
  • Zákon o provozování sázkových her
  • Legislativa

Bod č. 4:
Návrh zákona o provozování sázkových her a zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o provozování sázkových her

V souladu s usnesením Vlády České republiky ze dne 26. ledna 2011 připravilo Ministerstvo financí  návrh nového zákona o provozování sázkových her.

Zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách je 21 let starý právní předpis a přestože byl několikrát novelizován, neodpovídá již plně vývoji a současným potřebám loterního trhu. Nová právní úprava vychází zejména z těchto hlavních principů:

Zahraniční majetková účast je možná u všech druhů sázkových her. V tomto směru se nová právní úprava přibližuje základním principům a zásadám evropského práva. Zákon  nicméně nadále trvá na sídle provozovatele v České republice.

Nově se stanovuje působnost orgánů v oblasti sázkových her. V rámci struktury finančních orgánů bude povolení vydávat Specializovaný finanční úřad s celostátní působností, jehož detašovaná pracoviště budou zároveň působit jako orgány správního dozoru.

Právní úprava dělí sázkové hry na povolované a ohlašované. K povolovaným sázkovým hrám náleží většina stávajících druhů loterií a jiných podobných her, včetně turnajů v karetních hrách. Nově se zavádí široká  kategorie tzv. her provozovaných prostřednictvím technických herních zařízení obsluhovaných přímo účastníkem sázkové hry. Tato kategorie, která zahrnuje všechny sázkové hry provozované na technických herních zařízeních, které se dnes vyskytují na trhu, je koncipována s ohledem na možný budoucí vývoj herní techniky co možno nejvíce obecně. K provozování povolovaných her bude zapotřebí projít dvojím režimem povolovacího řízení, a to povolením základním, které bude mít celostátní platnost pro konkrétní druh hry a bude vydáváno na dobu 3 let a povolení  k umístění hry, jehož platnost bude omezena na konkrétní herní prostor. Zákon vychází z principu technické neutrality.

Navržená právní úprava reflektuje technologický vývoj a rozmach komunikačních kanálů a umožňuje provozovat kursové sázky pomocí sítě internet.

Ohlašované hry, tj. spotřebitelské sázkové hry a tomboly, u nichž úhrnná výše výher činí více než 100 000 Kč, budou spadat pod režim ohlašování Specializovanému finančnímu úřadu.

Obce budou oprávněny regulovat na svém území obecně závaznými vyhláškami hry provozované prostřednictvím technických herních zařízení obsluhovaných přímo účastníkem hry, kasinové hry, hru bingo a tzv. turnaje v karetních hrách malého rozsahu.
V souladu s prohlášením vlády České republiky a v návaznosti na novelu zákona o daních z příjmů, která ruší osvobození od daně z příjmů právnických osob z provozování loterií a jiných podobných her, řeší nový zákon zcela nově „zpoplatnění“ provozovatelů sázkových her. Dosavadní druhy poplatků a odvodů hrazené podle stávajícího loterního zákona budou nahrazeny daní ze sázkových her.  Sazba daně u jednotlivých sázkových her je navržena ve výši 20%  z částky, o kterou úhrn všech vkladů v jednotlivých sázkových hrách převyšuje úhrn vyplacených výher. V případě her provozovaných prostřednictvím technických herních zařízení obsluhovaných přímo účastníkem hry bude  navíc z jednotlivého technického zařízení hrazena částka 55 Kč denně. Daň ze sázkových her bude příjmem státního rozpočtu a rozpočtu obcí; v případě sázkových her provozovaných na technických herních zařízeních obsluhovaných přímo účastníkem hry, půjde do rozpočtu obcí 80 % odvedené daně, v případě ostatních sázkových her 30%.


Bod č.13:
Předložení základních parametrů zadávacích podmínek a návrhu na složení hodnotící komise k veřejné zakázce s předpokládanou hodnotou nad 500 mil. Kč bez DPH, s názvem „Vyhodnocení stability zlikvidovaných hlavních důlních děl v ostravské dílčí pánvi a návrh bezpečnostních opatření“, zadávané v rámci programu revitalizace Moravskoslezského kraje

Ministerstvo financí společně s Ministerstvem průmyslu a obchodu předkládají vládě ke schválení zadání předmětné veřejné zakázky, ustanovení hodnotící komise a zahájení zadávacího řízení k zadání této veřejné zakázky o celkové předpokládané hodnotě 554.875.000 Kč bez DPH.

 

Doporučované

Nejčtenější