Novinky

28. března 2012

Materiály na jednání vlády 28. března 2012

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

 • Podklady pro jednání vlády
 • Veřejný sektor
 • Dozorčí rada
 • Nadlimitní veřejná zakázka
 • Zákon o provozování sázkových her
 • Sídlo GSA
 • Odvolání a jmenování
 • Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna
 • Fond dětí a mládeže
 • Legislativa
 • GSA

Bod č. 4:
Návrh zákona o provozování sázkových her a zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o provozování sázkových her

V souladu s usnesením Vlády České republiky ze dne 26. ledna 2011 připravilo Ministerstvo financí  návrh nového zákona o provozování sázkových her.

Zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách je 21 let starý právní předpis a přestože byl několikrát novelizován, neodpovídá již plně vývoji a současným potřebám loterního trhu. Nová právní úprava vychází zejména z těchto hlavních principů:

Zahraniční majetková účast je možná u všech druhů sázkových her. V tomto směru se nová právní úprava přibližuje základním principům a zásadám evropského práva. Zákon  nicméně nadále trvá na sídle provozovatele v České republice.

Nově se stanovuje působnost orgánů v oblasti sázkových her. V rámci struktury finančních orgánů bude povolení vydávat Specializovaný finanční úřad s celostátní působností, jehož detašovaná pracoviště budou zároveň působit jako orgány správního dozoru.

Právní úprava dělí sázkové hry na povolované a ohlašované. K povolovaným sázkovým hrám náleží většina stávajících druhů loterií a jiných podobných her, včetně turnajů v karetních hrách. Nově se zavádí široká  kategorie tzv. her provozovaných prostřednictvím technických herních zařízení obsluhovaných přímo účastníkem sázkové hry. Tato kategorie, která zahrnuje všechny sázkové hry provozované na technických herních zařízeních, které se dnes vyskytují na trhu, je koncipována s ohledem na možný budoucí vývoj herní techniky co možno nejvíce obecně. K provozování povolovaných her bude zapotřebí projít dvojím režimem povolovacího řízení, a to povolením základním, které bude mít celostátní platnost pro konkrétní druh hry a bude vydáváno na dobu 3 let a povolení  k umístění hry, jehož platnost bude omezena na konkrétní herní prostor. Zákon vychází z principu technické neutrality.

Navržená právní úprava reflektuje technologický vývoj a rozmach komunikačních kanálů a umožňuje provozovat kursové sázky pomocí sítě internet.

Ohlašované hry, tj. spotřebitelské sázkové hry a tomboly, u nichž úhrnná výše výher činí více než 100 000 Kč, budou spadat pod režim ohlašování Specializovanému finančnímu úřadu.

Obce budou oprávněny regulovat na svém území obecně závaznými vyhláškami hry provozované prostřednictvím technických herních zařízení obsluhovaných přímo účastníkem hry, kasinové hry, hru bingo a tzv. turnaje v karetních hrách malého rozsahu. V souladu s prohlášením vlády České republiky a v návaznosti na novelu zákona o daních z příjmů, která ruší osvobození od daně z příjmů právnických osob z provozování loterií a jiných podobných her, řeší nový zákon zcela nově „zpoplatnění“ provozovatelů sázkových her. Dosavadní druhy poplatků a odvodů hrazené podle stávajícího loterního zákona budou nahrazeny daní ze sázkových her.  Sazba daně u jednotlivých sázkových her je navržena ve výši 20%  z částky, o kterou úhrn všech vkladů v jednotlivých sázkových hrách převyšuje úhrn vyplacených výher. V případě her provozovaných prostřednictvím technických herních zařízení obsluhovaných přímo účastníkem hry bude  navíc z jednotlivého technického zařízení hrazena částka 55 Kč denně. Daň ze sázkových her bude příjmem státního rozpočtu a rozpočtu obcí; v případě sázkových her provozovaných na technických herních zařízeních obsluhovaných přímo účastníkem hry, půjde do rozpočtu obcí 80 % odvedené daně, v případě ostatních sázkových her 30%.


Bod č. 19:
Informace pro vládu o realizaci nadlimitní veřejné zakázky „Příprava sídla GSA v budově MF Janovského“

Usnesením vlády č. 1261 z 1. listopadu 2006 bylo schváleno umístění Evropského úřadu pro dohled nad globálními navigačními družicovými systémy (dále jen „GSA“) do budovy bývalé České konsolidační agentury na adrese Janovského 438/2 v Praze 7. Vláda ČR vzala na vědomí informaci Ministerstva financí o realizaci projektu Příprava sídla GSA v budově MF Janovského. Součástí projektu jsou zejména úpravy prostor dle požadavků GSA. Vzhledem k tomu, že součástí veřejné zakázky jsou utajované informace, jejichž vyzrazení by mohlo být nevýhodné pro zájmy ČR a mohlo by mít za následek poškození významných ekonomických zájmů ČR nebo EU (§ 3, odst. 5, písm. c zákona č. 412/2005 Sb.) případně může jejich vyzrazení způsobit újmu zajmu ČR (§ 3, odst. 1, zákona č. 412/2005 Sb.), je projekt realizován výjimkou podle § 18 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.


Bod č. 21:
Odvolání a jmenování člena Dozorčí rady Revírní bratrské pokladny, zdravotní pojišťovny, za Ministerstvo financí

Ministr financí předložil vládě materiál, ve kterém v souladu se zákonem č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, navrhl odvolání a jmenování člena Dozorčí rady Revírní bratrské pokladny, zdravotní pojišťovny, za Ministerstvo financí.

Důvodem předložení návrhu je obměna členů v Dozorčí radě Revírní bratrské pokladny, zdravotní pojišťovny, za Ministerstvo financí ještě před ukončením čtyřletého funkčního období, což ustanovení § 10 odst. 8 výše citovaného zákona umožňuje.


Pro informaci

Bod č. 5:
Informace o průběhu kontroly způsobu využití nemovitostí získaných v rámci bezúplatných převodů majetku spravovaného bývalým Fondem dětí a mládeže v likvidaci

Ministerstvo financí společně s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy předkládá vládě informaci o průběhu kontroly způsobu využití nemovitostí získaných v rámci bezúplatných převodů majetku spravovaného bývalým Fondem dětí a mládeže v likvidaci, a to v souladu  s usnesením vlády ze dne 28. února 2007 č. 175, ke kontrolním mechanismům u bezúplatných převodů majetku po bývalém Fondu dětí a mládeže v likvidaci.

Kontrolovaným obdobím byl rok 2011, v případě věcných souvislostí období předcházející a následující.

Doporučované

Nejčtenější