Novinky

15. února 2012

Materiály na jednání vlády 15. února 2012

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

 • Makroekonomická predikce
 • Národní koordinační skupina pro zavedení eura
 • Podklady pro jednání vlády
 • Privatizace
 • Smlouva mezi ČR a Ukrajinou
 • Ukrajina
 • Veřejný sektor
 • Zahraniční sektor
 • Zavedení eura
 • Zpráva
 • Legislativa

Bod č. 14:
Rozhodnutí o privatizaci podle § 10 odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 244)

Ministerstvo financí předkládá vládě souhrnný materiál navrhující privatizaci části majetku státu ve správě Pozemkového fondu ČR, části majetku, se kterým je příslušný hospodařit ÚZSVM a dále části majetku, s nímž hospodaří SŽDC, s.o.,  formou přímých prodejů předem určeným nabyvatelům za dohodnuté ceny. Dohodnuté kupní ceny byly stanoveny minimálně ve výších cen v místě a čase obvyklých, zjištěných na základě soudními znalci vypracovaných znaleckých posudků.

Bod č. 15:
Návrh na sjednání Protokolu, který upravuje Smlouvu mezi vládou České republiky a vládou Ukrajiny o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku

Ministerstvo financí předkládá vládě ke schválení protokol, který bude tvořit nedílnou součást smlouvy o zamezení dvojího zdanění mezi Českou republikou a Ukrajinou. Cílem je omezit daňové zatížení ekonomických subjektů, zajistit výměnu informací v daňové oblasti potřebnou pro správu daní a vyloučit mezinárodní dvojí zdanění, k němuž běžně, bez existence daňových smluv, dochází v mezinárodních hospodářských, obchodních, ale i kulturních stycích. Příčinou je kolize daňových zákonů jednotlivých států. Mezi zeměmi je proto obvyklé sjednávat bilaterální smlouvy o zamezení dvojímu zdanění a protokoly k nim.

Ve vzájemných daňových vztazích mezi Českou republikou a  Ukrajinou se uplatňuje Smlouva o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, která byla podepsána v Kyjevě dne 30. června 1997.

Vzhledem k tomu, že na základě průzkumu provedeného v České republice mezi územními finančními orgány vyplynula potřeba tuto smlouvu rozšířit, bylo Českou republikou ukrajinské straně oficiálně navrženo sjednání doplňujícího Protokolu ke Smlouvě.

Ukrajina na naši iniciativu přistoupila a při této příležitosti se oba smluvní partneři dohodli  i na dalších úpravách a vylepšeních textu této daňové smlouvy. Protokol se podařilo na expertní úrovni dojednat v září 2011 a v tuto chvíli probíhá v obou zemích standardní legislativní proces vedoucí k jeho podpisu v době co možná nejbližší.

Pro informaci

Bod č. 1:
Makroekonomická predikce České republiky

Ministerstvo financí předkládá vládě pro informaci aktuální makroekonomickou predikci České republiky.

Související informace:

Bod č. 2:  
Zpráva o činnosti Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice za období leden - prosinec 2011

Ministerstvo financí ve spolupráci s Českou národní bankou a dalšími členy Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice předkládají vládě pravidelnou roční informaci o činnosti NKS.

V uplynulém roce se činnost NKS zaměřila na plnění úkolů stanovených Národním plánem zavedení eura v České republice , a to v rámci přijatých opatření na personální i obsahovou redukci prováděných aktivit. Vykonávány byly činnosti, jejichž platnost je obecná a jejichž plnění nebylo v rozporu s principem účelně vynaložených prostředků. Stávající struktura NKS byla zachována s tím, že její zapojení do technických příprav na zavedení eura bylo minimalizováno a redukováno na metodické konzultace. Těžiště aktivit bylo soustředěno do působnosti národního koordinátora pro zavedení eura. Zdárně dokončen byl trojstranný twinning projekt mezi Ministerstvem financí, francouzskou agenturou Adetef a Národní bankou Slovenska, který přinesl řadu cenných zkušeností.

Doporučované

Nejčtenější