Novinky

8. února 2012

Materiály na jednání vlády 8. února 2012

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Podklady pro jednání vlády
  • Veřejný sektor
  • Zákon o správních poplatcích
  • Legislativa

Bod č. 2:
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo financí a Ministerstvo vnitra společně předkládají vládě ke schválení návrh zákona, kterým se mění zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Veřejný ochránce práv požádal vládu o sjednocení či alespoň sblížení výše plateb za poskytování kopií dokumentů v držení veřejné správy. Současně vládě doporučil změnu položky 3 sazebníku zákona o správních poplatcích, která zajistí, že se výše správního poplatku za vydání kopie dokumentu pořízeného na kopírovacím stroji sníží na úroveň skutečných nákladů za tento úkon, anebo že z povinnosti platit tento poplatek budou vyloučeni účastníci probíhajících správních řízení.

Předkládaný návrh snižuje správní poplatek za pořízení kopie, opisu nebo výpisu za druhou a další stránku dokumentu z původních 15 Kč na navrhovaných 5 Kč a současně umožňuje správním orgánům snížit správní poplatek nebo upustit od jeho vybrání u účastníků správního řízení z důvodů hodných zvláštního zřetele.

Doporučované

Nejčtenější