Novinky

4. ledna 2012

Materiály na jednání vlády 4. ledna 2012

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

 • OECD
 • Ochrana investic
 • Podklady pro jednání vlády
 • Privatizace
 • Veřejný sektor
 • Zahraniční sektor
 • Převod majetku státu
 • Dohoda mezi ČR a USA
 • Ekonomický přehled ČR
 • Výsledky jednání
 • Legislativa

Bod č. 10:
Informace o průběhu a výsledcích jednání o návrhu na sjednání nové dohody mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o vzájemné podpoře a ochraně investic, a návrh dalšího postupu České republiky ve věci platnosti Dohody mezi Spojenými státy americkými a Českou a Slovenskou Federativní Republikou o vzájemné podpoře a ochraně investic, podepsané dne 22. října 1991 ve Washingtonu, ve znění Dodatkového protokolu podepsaného dne 13. prosince 2003 v Bruselu

Ministerstvo financí společně s Ministerstvem zahraničních věcí spolupředkládá vládě informaci o průběhu a výsledcích jednání o výše zmíněné dohodě se Spojenými státy americkými. Na jejich základě navrhuje vládě přijmout rozhodnutí iniciovat ukončení platnosti Dohody mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a  Spojenými státy americkými o podpoře a vzájemné ochraně investic z roku 1991 výpovědí. 

Ukončením platnosti Dohody z roku 1991 budou po uplynutí výpovědní doby a ochranné desetileté lhůty odstraněna veškerá rizika plynoucí z nedostatečné právní úpravy a týkající se zejména mezinárodních arbitráží. Investice českých a amerických investorů nebudou tímto krokem bezprostředně dotčeny, neboť se na ně bude po dobu dalších deseti let od ukončení platnosti vztahovat režim této dohody.


Bod č. 11:
Změna usnesení vlády ze dne 17. května 2006 č. 565, o Zásadách postupu při dokončování privatizace podle zákonů č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, a č. 178/2005 Sb., o zrušení Fondu národního majetku České republiky a o působnosti Ministerstva financí při privatizaci majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo financí společně s Ministerstvem zemědělství předkládají vládě materiál a návrh usnesení, kterým se změní usnesení vlády o Zásadách postupu při dokončování privatizace podle zákonů č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby a č. 178/2005 Sb., o zrušení Fondu národního majetku České republiky a o působnosti Ministerstva financí při privatizaci majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zásady“).

Touto změnou budou zmíněné „Zásady“ uvedeny do souladu s pravidly pro poskytování veřejné podpory, vyplývající z předpisů Evropské unie. Změna se týká těch částí „Zásad“, které upravují tzv. splátkový režim pro zemědělskou prvovýrobu, tj. podmínky prodejů státního majetku sloužícího zemědělské prvovýrobě především jeho nájemcům, kteří tento majetek k zemědělské prvovýrobě užívají.


Bod č. 12:
Rozhodnutí o privatizaci podle § 10 odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo financí předkládá vládě souhrnný materiál navrhující privatizaci částí majetku ve správě Pozemkového fondu ČR, část majetku, se kterým je příslušný hospodařit ÚZSVM a část majetku, s nímž hospodaří SŽDC, s.o., formou přímých prodejů předem určeným nabyvatelům za dohodnuté ceny.

Prodej části majetku Vězeňské služby ČR je navrhován formou prodeje předem určenému nabyvateli za účetní hodnotu kde dni prodeje, resp. vycházející z účetní hodnoty majetkuDohodnuté kupní ceny byly stanoveny minimálně ve výších cen v místě a čase obvyklých, zjištěných na základě soudními znalci vypracovaných znaleckých posudků.


Pro informaci:

Bod č. 1:
Informace o Ekonomickém přehledu ČR 2011, zpracovaném Organizací pro hospodářskou spolupráci a rozvoj

Ministerstvo financí předkládá vládě informaci o v pořadí již desátém Ekonomickém přehledu ČR.

Doporučované

Nejčtenější