Novinky

12. ledna 2011

Materiály na jednání vlády 12. ledna 2011

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Podklady pro jednání vlády
  • Dohoda o ochraně investic
  • Veřejný sektor
  • Zahraniční sektor
  • IS EDS/SMVS
  • Nadlimitní veřejná zakázka
  • Dohoda mezi ČSFR a USA
  • Legislativa

Bod č. 12:
Informace o průběhu a výsledcích renegociace Dohody mezi Spojenými státy americkými a Českou a Slovenskou Federativní Republikou   o vzájemné podpoře a ochraně investic, podepsané dne 22. října 1991 ve Washingtonu, ve znění Dodatkového protokolu, podepsaného dne 13. prosince 2003 v Bruselu, a návrh  postupu České republiky ve věci další existence  této dohody

Ministerstvo financí předkládá vládě materiál, který pojednává o dosavadním vývoji a výsledcích jednání se Spojenými státy americkými o změně Dohody mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a  Spojenými státy americkými o podpoře a vzájemné ochraně investic. Česká republika iniciovala tato jednání v roce 2004 s cílem dosáhnout  bilaterální úpravy ochrany investic odpovídající standardu dosaženému v investičních dohodách se členskými státy EU.

Pro informaci

Bod č. 3:
Informace pro vládu o přípravě nadlimitní veřejné zakázky „Úprava IS ISPROFIN-EDS/SMVS“ v jednacím řízení bez uveřejnění

Informační systém programového financování (ISPROFIN) je manažerský systém pro řízení a kontrolu čerpání položek státního rozpočtu. Člení se na Evidenční dotační systém (EDS) a Správu majetku ve vlastnictví státu (SMVS). Mezi funkce systému patří mj. plánování finanční potřeby a zdrojů investičních a neinvestičních akcí,  průběžné operativní sledování průběhu realizace akce a zpracování požadované dokladové dokumentace nebo zpracovávání dokumentace nutné k uvolňování finančních prostředků. Potřeba dalšího vývoje systému je vyvolána poznatky z provozu tohoto informačního systému a současně požadavky jednotlivých kapitol státního rozpočtu na úpravu informačního systému.

Doporučované

Nejčtenější