Novinky

22. února 2010

Materiály na jednání vlády 22. února 2010

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Daňový řád
  • Podklady pro jednání vlády
  • Návrh zákona
  • Česká národní banka
  • Finanční arbitr
  • Veřejný sektor
  • Zahraniční sektor
  • Odměny manažerů
  • Půjčka MMF
  • Legislativa

Bod č. 34:
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 281/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu

Ministerstvo financí ve spolupráci s Českou národní bankou připravilo návrh zákona, jehož cílem je odstranit nekompatibilitu stávající úpravy financování činnosti finančního arbitra s právem Evropské unie. V současné době náklady na plat a administrativní zajištění výkonu činnosti úřadu finančního arbitra nese Česká národní banka, což je v rozporu s požadavky Evropské unie na zákaz měnového financování a zajištění nezávislosti národních centrálních bank. Opakovaná kritika stávajícího českého modelu se objevuje např. v konvergenčních zprávách Evropské komise a Evropské centrální banky za období 2006-2008.

Předkládaným zákonem se zřizuje Kancelář finančního arbitra, která bude organizační složkou státu a tedy financována ze státního rozpočtu, resp. z rozpočtové kapitoly Ministerstva financí. Takto zvolená úprava vychází z předpokladu, že je primárně povinností státu zajistit chod instituce mimosoudního řešení sporů v souladu s principy politiky ochrany spotřebitele na finančním trhu, která vyplývá z relevantních směrnic ES.

Bod č. 36:
Návrh Zásad odměňování vedoucích zaměstnanců a členů orgánů obchodních společností s majetkovou účastí státu nad 33%, včetně státních podniků a jiných státních organizací zřízených zákonem nebo ministerstvem

Cílem těchto zásad je zabránit nepřiměřenému odměňování vedoucích zaměstnanců a členů orgánů obchodních společností s majetkovou účastí státu nad 33%, státních podniků či jiných státních organizací zřízených zákonem nebo ministerstvem a zvýšit transparentnost odměňování. Posílí se kontrola vlády i jednotlivých ministerstev. Ministerstva resp. jednotliví ministři budou mít povinnost informovat každoročně vládu o dosažených výsledcích společností, podniků či jiných státních organizací, na které se tyto zásady budou vztahovat, a o odměnách v nich vyplácených. Stanovuje se závazná struktura odměňování a zvyšuje se odpovědnost za budoucnost společností, podniků či jiných státních organizací. 

Bod č. 37:
Návrh na krytí nákladů České národní banky vzniklých v souvislosti s uzavřením a plněním dohody o poskytnutí bilaterální půjčky MMF  z vládní rozpočtové rezervy obsažené v rozpočtu kapitoly Všeobecná pokladní správa v roce 2010

Ministerstvo financí předkládá vládě návrh na krytí nákladů České národní banky vzniklých v souvislosti s uzavřením a plněním dohody o poskytnutí bilaterální půjčky Mezinárodnímu měnovému fondu (MMF) v roce 2010 z kapitoly Všeobecná pokladní správa, položka vládní rozpočtová rezerva, do maximální výše 500 mil. CZK. Jedná se o navázání na usnesení vlády č. 500 ze dne 20. dubna 2009, kterým vláda vyslovila souhlas s poskytnutím bilaterální půjčky MMF, a to do výše 1,03 mld. EUR se splatností do 5 let z devizových rezerv České národní banky.

Půjčka bude poskytnuta v návaznosti na dohodu, kterou učinily členské státy EU během zasedání  Evropské rady ve dnech 19.3. - 20.3.2009, tj. poskytnout rychlý dočasný příspěvek EU k navýšení zdrojů MMF ve výši 75 mld. EUR. Účelem půjčky je rychlé zvýšení likvidity MMF v době probíhající krize. Prostředky poskytnuté Českou republikou a ostatními členskými státy EU budou využity jako pomoc zemím postižených touto krizí. Uvedené opatření bude mít zpětně kladný vliv na českou ekonomiku, která je silně proexportně zaměřená.

Doporučované

Nejčtenější