Novinky

30. března 2009

Materiály na jednání vlády 30. března 2009

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Podklady pro jednání vlády
  • Legislativa

Bod č. 32
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo financí předkládá vládě návrh novely zákona o dani z přidané hodnoty a dalších souvisejících zákonů. Cílem je snížit zdanění některých služeb s vysokým podílem lidské práce, což umožní udržet zaměstnanost v těchto službách. Návrh novely je předkládán na základě nedávné dohody ministrů financí EU, neboť systém nepřímých daní je harmonizován na úrovni EU.

Navrhuje se trvalé přeřazení restauračních služeb (s vyloučením dodání alkoholických nápojů a tabákových výrobků) a knih na jakýchkoliv nosičích do snížené sazby daně (9%). U renovací a oprav soukromých bytů a obytných domů se mění přechodné zařazení do snížené sazby na trvalé. Novela umožňuje rovněž uplatnění snížené sazby daně u kadeřnických a holičských služeb a u oprav jízdních kol, oděvů a bytového textilu. Dohoda ministrů financí EU také i nadále ponechává domácí pečovatelské služby ve snížené sazbě, takže ČR je nebude muset zákonem časově omezit, jak by vyžadovalo předchozí ustanovení.

Celkový dopad na veřejné rozpočty se odhaduje ve výši 3 – 6 mld. Kč.
 
Bod č. 33
Zpráva o plnění Národního plánu zavedení eura v České republice

Tento materiál člení aktivity vyvíjené v souvislosti s plněním Národního plánu na úkoly již zpracované a dále na prioritní úkoly ke zpracování v letošním roce. Jako splněné úkoly uvádí zpracování vládního materiálu „Příprava právního prostředí na zavedení eura v ČR“ a také metodických textů „Příprava finančního sektoru na zavedení eura“, „Doporučené postupy při duálním označování spotřebitelských cen“ a „Monitorování cenového vývoje v období zavádění eura“.

Jako prioritní činnosti Národní koordinační skupiny na rok 2009 jsou představeny následující aktivity:

  • zahájení prací na paragrafovém znění Obecného zákona o zavedení eura v ČR,
  • vypracování metodiky pro zavedení eura ve státní správě,
  • zahájení přípravných prací na koncepci komunikační kampaně,
  • průběžné vyhodnocování zkušeností se zavedením eura na Slovensku.

Národní koordinační skupina pro zavedení eura, která aktualizaci Národního plánu ve formě Zprávy o plnění Národního plánu zavedení eura v ČR vládě předložila, je přesvědčena, že řadu aktivit souvisejících s přípravami na zavedení eura lze provádět s předstihem bez stanoveného data zavedení eura, což usnadní budoucí přechod české ekonomiky na společnou evropskou měnu.

Důležitou součástí materiálu jsou aktualizované matice úkolů Národního plánu podle jednotlivých pracovních skupin.

Bod č. 34
Příprava právního prostředí na zavedení eura v České republice

Tento materiál byl vládě předložen, aby rozhodla o způsobu adaptace právního prostředí na zavedení eura v České republice. Materiál vysvětluje dva možné přístupy ke změně právního řádu při zavedení eura - metodu jednorázové změny právního řádu a metodu postupné změny právního řádu.

Metoda jednorázové změny znamená přímou novelizaci všech právních předpisů, které obsahují korunové částky ještě před přijetím eura, což zajistí právní jistotu občanů. Nicméně proti tomuto přístupu bylo namítáno, že v sobě skrývá významná implementační rizika. Alternativním přístupem je metoda postupné změny právního řádu. Ta spočívá v tom, že ministerstva zváží citlivost právních norem s ohledem na právní jistotu občanů či podniků a podle toho se rozhodnou buď pro přímou novelou nebo pro tzv. přímou použitelnost evropského práva. Z právního hlediska není překážkou, aby se po zavedení eura vyskytovaly v právních předpisech po určitou dobu částky v korunách, neboť na ty se automaticky pohlíží jako na částky v eurech podle přepočítacího koeficientu.

Důležitou součástí předloženého materiálu je návrh časového harmonogramu, který podává ucelenou představu o posloupnosti a časovém rozsahu jednotlivých etap legislativních prací při přípravách na zavedení eura v České republice.

Doporučované

Nejčtenější