Novinky

26. ledna 2009

Materiály na jednání vlády 26. ledna 2009

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Podklady pro jednání vlády
  • Legislativa

Bod č. 12:
Rozhodnutí o privatizaci 99,22 % majetkové účasti státu na podnikání společnosti STROJIMPORT a.s.

Ministerstvo financí předkládá vládě k schválení prodej 99,22% akcií společnosti Strojimport a.s. vítězi veřejného výběrového řízení – společnosti Toshulin a.s.  Veřejné výběrové řízení bylo koncipováno jako dvoukolové, první kolo bylo kvalifikační, jediným kritériem druhého kola byla nabídnutá výše kupní ceny. Nejvyšší nabídku – 121 402 210,- Kč – předložila společnost Toshulin, a.s., kterou výběrová komise doporučila Vládě ČR ke schválení jako vítěze veřejného výběrového řízení. Další nabídky podaly společnosti TOS Varnsdorf, a.s., Vítkovice, a.s. a ALTA, a.s.

Bod č. 16:
Rozhodnutí o privatizaci podle § 10, odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů, a o vyjmutí majetku z privatizace podle zákona č. 92/1991 Sb. (materiál č. 231)

Ministerstvo financí předkládá vládě materiál, který navrhuje přímé prodeje majetku předem určeným nabyvatelům za účetní hodnotu ke dni prodeje. Jedná se převážně o prodej bytových a rodinných domů jejich nájemcům, a to buď fyzickým osobám nebo právnickým osobám tvořeným nájemci bytů. Tato metoda privatizace je navrhována pro prodej částí majetku ve správě Vězeňské služby ČR, SŽDC s.o. a Pozemkového fondu ČR. Dále je na části majetku ve správě ÚZSVM a Pozemkového fondu ČR navrhována privatizace formou přímého prodeje předem určeným nabyvatelům za dohodnutou cenu.

 

Pro informaci

Bod č. 7:
Informace o zasedání Rady ministrů hospodářství a financí (ECOFIN) dne 2. prosince 2008 v Bruselu

Dne 2. prosince 2008 proběhlo v Bruselu zasedání Rady ministrů financí a hospodářství (ECOFIN). Českou delegaci vedl náměstek ministra financí Tomáš Zídek.

Poslední ECOFIN za francouzského předsednictví se nesl ve znamení přípravy mimořádného zasedání Evropské rady 11.-12. prosince 2008. Ministři financí nejprve diskutovali o Evropském plánu hospodářské obnovy, který 26. listopadu zveřejnila Evropská komise, na jeho základě pak pro summit EU připravili příspěvek o podpoře hospodářské aktivity v Evropě. V rámci přípravy druhého příspěvku pro Evropskou radu – Odpovědi na finanční krizi - ministři financí zhodnotili dosavadní pokrok v opatřeních ke zvýšení stability finančního sektoru EU a vytýčili další potřebné kroky.

Ministři se shodli na tom, že EU je připravena jednat v zájmu obnovení důvěry na finančních trzích a hospodářského růstu ekonomik EU. Konstatovali, že veškerá provedená opatření musí být včasná, cílená, dočasná a kooordinovaná, zároveň však diferencovaná dle fiskální pozice a stavu jednotlivých ekonomik.

Další část jednání Rady ECOFIN byla věnována daním, konkrétně informaci o projednávání návrhu revize směrnice o zdanění příjmů z úspor, která má omezit daňové úniky v této oblasti. Ten předložila Komise v listopadu. Ministři vyzvali CZ PRES, aby v projednávání návrhu pokračovalo. Dalším daňovým bodem byla pravidelná zpráva o činnosti skupiny, která dohlíží nad dodržováním Etického kodexu pro zdanění podniků členskými státy.

V závěru jednání představil Evropský účetní dvůr svou zprávu o plnění rozpočtu EU za rok 2007. Rozpočtu za rok 2007 se ministři budou znovu věnovat na únorovém zasedání ECOFINu.

Doporučované

Nejčtenější