Novinky

20. února 2009

Materiály na jednání vlády 20. února 2009

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Podklady pro jednání vlády
  • Legislativa

Pro informaci

Bod č. 1:
Makroekonomická predikce České republiky

Ministerstvo financí ČR předkládá vládě pro informaci pravidelnou aktualizaci Makroekonomické predikce. Nejasná situace v budoucím vývoji vnějšího prostředí výrazně zvyšuje míru nejistoty Makroekonomické predikce. S dostupnými znalostmi je velmi obtížné (ne-li nemožné) odhadnout hloubku a délku trvání globální finanční a ekonomické krize, a tím i rozsah a intenzitu dopadů na českou ekonomiku, která není primárním zdrojem problémů a pouze absorbuje šoky z vnějšího okolí.

Po letech vysoké dynamiky HDP (přes 6 % v období 2005 2007) dochází od počátku roku 2008 k jejímu zpomalování. V souvislosti s poklesem zahraniční a zpomalením domácí poptávky předpokládáme růst HDP v roce 2009 okolo 1,4 %. Rizika predikce jsou vychýlena směrem dolů. Při postupném odeznívání globální krize a jejích důsledků by se mohl růst reálného HDP v roce 2010 zvýšit na cca 2,1 %, přičemž by měl být v celém horizontu predikce tažen převážně výdaji domácností na konečnou spotřebu.

Vyšší inflace v roce 2008 bude v roce 2009 vystřídána výraznou dezinflací. Míru inflace pro rok 2009 odhadujeme okolo 1,3 %, což reflektuje oslabení nákladových tlaků. V roce 2010 by se míra inflace měla vrátit k hladině blízké inflačnímu cíli ČNB.

Vzhledem k předpokládané spolupráci zaměstnavatelů a odborů by důsledky pro trh práce neměly být fatální. Mělo by docházet k postupnému nárůstu mezinárodně srovnatelné obecné míry nezaměstnanosti podle VŠPS ze 4,4 % v roce 2008 k 6 % v roce 2010 spolu s mírným poklesem zaměstnanosti (-0,3 % v roce 2009 až -0,8 % v roce 2010).

Deficit běžného účtu platební bilance na HDP by měl zůstat na udržitelné úrovni.

Za rok 2008 deficit vládního sektoru dosáhl hodnoty okolo 1,2 % HDP. V roce 2009 se očekává prohloubení deficitu na 3,0 % HDP a to především díky vlivu dopadů globální krize na daňové příjmy, a zejména na zisky firem.

Doporučované

Nejčtenější