Novinky

19. ledna 2009

Materiály na jednání vlády 19. ledna 2009

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Podklady pro jednání vlády
  • Legislativa

Bod č. 3:
Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 08/08 „Státní finanční aktiva a prostředky státního rozpočtu zahrnuté do kapitoly Operace státních finančních aktiv“

Ministerstvo financí předkládá vládě materiál, který reaguje na kontrolní závěr NKÚ z kontrolní akce zaměřené na postupy při správě státních finančních aktiv, rozpočtování kapitoly Operace státních finančních aktiv a konkrétní provádění vybraných příjmových a výdajových operací. Ke zjištěným nedostatkům Ministerstvo financí navrhlo přijetí opatření, spočívající v přípravě koncepce nového nastavení mechanismu peněžních operací s prostředky SFA a dále v zavedení účtování o skutečnostech, které se vztahují k příjmům a výdajům probíhajícím v příslušných rozpočtových kapitolách a o ostatních skutečnostech, které jsou předmětem účetnictví.

Bod č. 12:
Návrh struktury, základních podmínek a kritérií veřejného výběrového řízení k určení nabyvatele majetkové účasti státu ve společnosti České aerolinie a.s.

Ministerstvo financí zohlednilo doporučení členů vlády na schůzi vlády dne 16. prosince 2008 a navrhuje, aby veřejné výběrové řízení na nabyvatele majetkové účasti státu (91,51% na základním kapitálu) ve společnosti České aerolinie bylo organizováno jako dvoukolové. V prvém kole budou zájemci prokazovat splnění podmínek pro účast ve veřejném výběrovém řízení. Tyto podmínky budou sestávat z kvalifikačních předpokladů, jejichž splnění je běžně požadováno v obdobných veřejných výběrových řízeních, a dále z kritérií ekonomického, finančního a technického charakteru, která jsou odůvodněná vzhledem k charakteru transakce. Zvláštní důraz bude kladen na bezpečnostní aspekt výběru zájemce, a to jak z hlediska zahraničně-politického, tak i dodržování mezinárodních předpisů v oblasti civilního letectví. Proto bude o výběru zájemců, kteří postoupí do druhého kola veřejného výběrového řízení, a stanou se tak jeho účastníky, rozhodovat vláda.

Vybraní účastníci budou mít možnost provést hloubkovou kontrolu společnosti a předložit své závazné nabídky. Jediným kritériem hodnocení závazných nabídek bude výše nabídnuté a garantované kupní ceny. V rámci smluvní dokumentace, která bude tvořit nedílnou součást závazných nabídek, však budou uplatněny i specifické závazky účastníků výběrového řízení ve vztahu k vybraným oblastem.

Lze předpokládat, že vítěz veřejného výběrového řízení bude znám nejpozději do 30.9.2009.

Bod č. 24:
Změna příslušnosti hospodařit s objektem Na Valech č. p. 525, Litoměřice

Ministerstvo financí připravilo materiál, na jehož základě by vláda měla odsouhlasit změnu příslušnosti hospodařit s administrativním objektem Na Valech č.p. 525, Litoměřice, z Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na Okresní soud Litoměřice.

Důvodem je skutečnost, že okresní soud  bude většinovým uživatelem objektu a kromě toho je objekt  stavebně a technicky propojen se sousedním objektem vazební věznice. Okresní soud tak bude příslušný hospodařit s uceleným komplexem, který potřebuje k plnění svých úkolů. Navržená  majetková změna  a nové dislokace přispějí k lepšímu využití majetku, který zůstává i nadále ve vlastnictví státu.

Bod č. 25:
Využití vybraných objektů na území města Kutná Hora

Ministerstvo financí připravilo materiál, na jehož základě by měla vláda odsouhlasit bezúplatný převod  administrativního objektu Radnická č.p. 178, Kutná Hora, do vlastnictví města Kutná Hora, které současně zabezpečí možnost užívat prostory v tomto objektu v potřebné rozsahu  vybraným státním institucím, které jsou zde umístěny i nyní.

V návaznosti na tuto dispozici se vládě navrhuje nová dislokace v budově Benešova č.p. 257, Kutná Hora, která zůstává  i nadále ve vlastnictví státu a bude využita pro potřeby státu.

 

Pro informaci

Bod č. 5:
Informace o majetkových změnách a konečných dislokacích u vybraných administrativních objektů po bývalých okresních úřadech

Ministerstvo financí předkládá pro informaci členů vlády materiál, který se zabývá majetkovými a dislokačními změnami u čtrnácti vybraných  objektů po bývalých okresních úřadech. U třinácti objektů již bylo vládou odsouhlaseno, jak s nimi bude dále naloženo. U objektu T.G. Masaryka č.p. 555/16, Přerov, pak vláda prodloužila termín pro předložení návrhu na dispozici do 31. prosince 2009.

Doporučované

Nejčtenější