Novinky

16. února 2009

Materiály na jednání vlády 16. února 2009

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Podklady pro jednání vlády
  • Legislativa

Bod č. 6:
Prominutí dluhu statutárnímu městu Mladá Boleslav

V roce 2003 Česká republika, prostřednictvím Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje se schválením Ministerstva financí bezúplatně převedla městu Mladá Boleslav budovu požární zbrojnice spolu se dvěma pozemky, a to s podmínkou využití pro účely výkonu samosprávy a přenesené státní správy se sjednanou smluvní pokutou. Město nicméně tyto nemovitosti využilo jiným způsobem, společně s firmou Škoda Auto přistoupilo k vybudování vysokoškolského areálu Na Karmeli. Městu tak z důvodu smluvní pokuty vznikl dluh vůči státu ve výši cca 20 mil. Kč.

Ministerstvo financí nyní navrhuje vládě k posouzení, zda uzná za vhodné odpustit městu smluvní pokutu v zájmu podpory rozvoje vysokého školství.

Bod č. 10:
Metodika finančních toků a kontroly pro Program švýcarsko-české spolupráce

Předkládaný materiál vymezuje základní rámec a popisuje hlavní principy, na jejichž základě bude probíhat finanční řízení a kontrola prostředků poskytnutých prostřednictvím Programu švýcarsko-české spolupráce. Tento nově přijatý finanční nástroj je zaměřen na snížení hospodářských a sociálních rozdílů v rámci rozšířené EU, je tedy určený deseti novým členským státům EU. Pro Českou republiku byl stanoven finanční příspěvek ve výši 109,78 mil. CHF, včetně administrativních nákladů Švýcarska na řízení programu do výše maximálně 5 %.

Základním principem je snaha co nejvíce přiblížit správu prostředků Programu švýcarsko-české spolupráce postupům uplatňovaným v rámci poskytování prostředků EU a Finančních mechanismů EHP/Norska při respektování požadavků švýcarských donorů.
Předkládaná Metodika finančních toků a kontroly pro Program švýcarsko-české spolupráce tak tvoří jeden ze základních pilířů pro čerpání prostředků z Programu švýcarsko-české spolupráce.

Doporučované

Nejčtenější