Novinky

9. února 2009

Materiály na jednání vlády 9. února 2009

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Podklady pro jednání vlády
  • Legislativa

Bod č. 7:
Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 08/14 "Finanční prostředky vynaložené v souvislosti s budováním Státní pokladny"

Předložený materiál obsahuje informaci o realizaci opatření přijatých Ministerstvem financí k odstranění nedostatků, zjištěných v průběhu kontrolní akce NKÚ č. 08/14. Jednalo se o formální a technické nedostatky vzniklé před rokem 2007. Ministerstvo financí již tyto nedostatky odstranilo a přijalo opatření, aby se nemohly opakovat.

Bod č. 13:
Návrh na přijetí změn Dohody o Mezinárodním měnovém fondu

Změny Dohody vyplynuly z nutnosti reformovat tuto významnou mezinárodní finanční instituci, jejímž hlavním úkolem je podpora světové finanční stability a spolupráce. Fond kromě dohledu nad finančními trhy poskytuje také pomoc členským zemím postiženým krizí. Ke změnám Dohody dochází ve dvou oblastech. V první řadě jde o reformu kvót, se kterými jsou mimo jiné spjata hlasovací práva jednotlivých členů MMF. Tato reforma je především výsledkem snahy zemí ze skupiny nově vznikajících tržních ekonomik a nízko-příjmových států o jejich adekvátní zastoupení. V jejím rámci reformy se také České republice zvýší její kvóta.

Druhá změna se týká rozšíření investičního mandátu Mezinárodního měnového fondu, což znamená uvolnění pravidel pro investování a lepší možnosti získávání zdrojů na finančních trzích. Navrhovaná  změna představuje rozšíření  možností a vetší flexibilitu Fondu při poskytování pomoci zemím postiženým krizí. Tyto změny podporuje také Evropská unie, která doporučila co nejvíce urychlit jejich ratifikaci.

Bod č. 14:
Návrh na změnu usnesení vlády ze dne 14. dubna 1999 č. 334, k návrhu na schválení účelů, na které lze poskytovat sponzorské dary státními podniky a obchodními společnostmi s většinovou majetkovou účastí státu na příslušný rok, ve znění usnesení vlády ze dne 31. května 2000 č. 534, usnesení vlády ze dne 14. listopadu 2001 č. 1187, usnesení vlády ze dne 16. července 2003 č. 725 a usnesení vlády ze dne 10. září 2003 č. 903

Kancelář generálního komisaře účasti České republiky na Všeobecné světové výstavě EXPO připravuje od ledna roku 2008 účast ČR na této akci, která se bude konat v termínu od 1. května do 31. října 2010 v Šanghaji. Cílem je vytvořit z návštěvníků českého pavilonu aktivní zájemce o ČR, a to jak ve smyslu turistického ruchu, kultury, tak i obchodních kontaktů. V zájmu co nejúspěšnější prezentace podniků ČR na této akci, požádal generální sekretář o vytvoření podmínek pro finanční podporu ze strany státních podniků a obchodních společností formou sponzorského daru.

Účely, na které lze poskytnout sponzorské dary státními podniky a obchodními společnostmi s většinovou majetkovou účastí státu upravuje usnesení vlády ČR č. 334 ze dne 14. dubna 1999 ve znění pozdějších předpisů. Příjemci těchto darů mohou být příspěvkové organizace, občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, účelová zařízení církví, nadace, nadační fondy a obce.  Předkládanou změnou je navrhováno rozšířit stávající účely v oblasti kultury o možnost poskytnout sponzorské dary na  přípravu a realizaci projektu EXPO 2010.

 

Pro informaci

Bod č. 2:
Zpráva o koncepci realizace ekologického rozměru daňové reformy

Česká republika jako členský stát Evropské unie byla povinna implementovat směrnici 2003/96/ES, kterou se mění struktura rámcových předpisů Společenství o zdanění energetických produktů a elektřiny, a to do 1.1.2008, kdy končilo vyjednané přechodné období.

Předkládaný materiál popisuje, jakým způsobem byla do právního řádu České republiky směrnice implementována, tedy zavedení nových spotřebních daní z elektřiny, pevných paliv, zemního plynu a některých dalších plynů. Sumarizuje, jaké výjimky ze zdanění byly uplatněny, systém výběru daně, sazby daní a jejich srovnání s minimálními sazbami požadovanými směrnicí. Součástí je rovněž shrnutí prvního roku uplatňování nových energetických daní. Plátců těchto daní v říjnu 2008, ze kdy jsou údaje uvedené ve Zprávě, bylo 1001. Celkové inkaso za rok 2008 činilo 2,4 mld. Kč.

Bod č. 5:
Zpráva o činnosti Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice za období leden - prosinec 2008

Pravidelnou roční informaci předkládá Ministerstvo financí ve spolupráci s Českou národní bankou a dalšími členy Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice. Přípravy na zavedení eura v ČR v roce 2008 spočívaly v pokračujícím plnění úkolů stanovených Národním plánem zavedení eura v České republice.

Doporučované

Nejčtenější