Novinky

2. března 2009

Materiály na jednání vlády 2. března 2009

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Podklady pro jednání vlády
  • Legislativa

Bod č. 2:
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění zákona č. 184/1991 Sb., zákona č. 338/1992 Sb., zákona č. 48/1994 Sb., zákona 305/1997 Sb., zákona č. 149/1998 Sb., zákona č. 185/2001 Sb., zákona č. 274/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 229/2003 Sb. a zákona č. 270/2007 Sb.

Navrhovaná novela zákona o místních poplatcích se týká místního poplatku za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí měst a místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a reaguje na požadavky vyplývající z dosavadní praxe při vybírání těchto poplatků. Součástí návrhu je i zvýšení horní hranice sazby obou poplatků, u vjezdu až na 1 000 Kč za každý i započatý den a u odpadu až na  1 250 Kč za fyzickou osobu a rok. Dále je navrhováno zvýšení maximální sazby poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt z 15 Kč na 50 Kč za osobu a den.

U místního poplatku za povolení k vjezdu návrh zákona dále obsahuje úpravu předmětu zpoplatnění. Nepůjde již o poplatek za povolení, ale o poplatek za vjezd placený před uskutečněním vjezdu. Navrhuje se nově upravit i osvobození od poplatku (neplatí osoby mající trvalý pobyt nebo vlastnící nemovitost ve vybraném místě, osoby blízké těmto osobám, jakož i osoby, kterým je přiznán III. a II. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu; osoby, které uskuteční vjezd do vybraných míst obce za účelem využívání nemovitostí ke své podnikatelské činnosti a osoby zajišťující zásobovací služby; poplatek neplatí rovněž osoby, které jsou součástí složek integrovaného záchranného systému a dále osoby, kterým zákon o integrovaném záchranném systému stanoví povinnosti při záchranných a likvidačních pracích). Návrh novely počítá také s možností specifického způsobu placení poplatku prostřednictvím technického zařízení.

V případě poplatku za provoz systému nakládání s komunálním odpadem se navrhuje doplnit do zákona především povinnost rodičů a osvojitelů ručit za poplatek připadající na nezletilou osobu. Nově je stanovena poplatková povinnost cizincům, kteří na území České republiky dlouhodobě nebo trvale pobývají podle zvláštních právních předpisů. Poplatková povinnost se také rozšiřuje na vlastníky staveb a bytů, ve kterých není žádná fyzická osoba hlášena k  pobytu, neboť tyto stavby a byty jsou užívány k individuální rekreaci nebo pronajímány k bydlení, ale zpoplatnění podle stávající právní úpravy nepodléhají. Navrhovaná  opatření mají zamezit tomu, aby osoby s hlášeným pobytem na území obce doplácely na osoby, které se v obci k pobytu nenahlásily, ale fakticky v ní trvale bydlí a využívají systém nakládání s komunálním odpadem zavedený obcí.

Bod č. 7:
Rozhodnutí o privatizaci 98,85 % majetkové účasti státu na podnikání  společnosti TECHNOEXPORT akciová společnost pro zahraniční obchod

Ministerstvo financí předkládá vládě návrh na rozhodnutí o privatizaci společnosti Technoexport. Výběrová komise dne 19.12.2008 otevřela obálky s nabídkami na koupi 98,85% akcií společnosti Technoexport, jediným kritériem druhého kola veřejného výběrového řízení  byla nabídnutá výše kupní ceny.

Nejvyšší nabídku – 516 720 000,- Kč – předložila společnost Chemoprojekt, a.s., kterou komise doporučila Vládě ČR ke schválení vítězem veřejného výběrového řízení. Další nabídky podaly konsorcium KPB – SUB (Kovoprojekta Brno a.s. a Slovácké strojírny, akciová společnost) a konsorcium TEXIM (B.G.M. holding, a.s., UNIS, a.s. a Šmeral Brno, a.s.). Finančním privatizačním poradcem byla společnost Erste Corporate Finance, a.s. a právním poradcem advokátní kancelář Salans.

Technoexport je předním českým vývozcem a dovozcem kompletních investičních celků a jejich součástí pro celou řadu průmyslových oborů (např. zpracování ropy, chemický a potravinářský průmysl, gumárenství) schopným zároveň zajišťovat i modernizace a rekonstrukce stávajících provozů výše uvedených průmyslových oborů. Za dobu své více než půlstoleté existence vyvezl Technoexport  přes 2 270 investičních celků do více než 40 zemí světa.

Bod č. 8:
Změna usnesení vlády ze dne 7. června 2006 č. 687

Na základě žádosti hejtmana Pardubického kraje Ministerstvo financí navrhuje vládě prodloužit užívací právo, a tím přechodné období pro užívání objektu Nám. Republiky 12, Pardubice pro Pardubický kraj, a to do 31. prosince 2012.

Pardubický kraj využívá prostory po bývalém okresním úřadu pro výkon státní správy a již několikrát mu bylo přechodné období k užívání tohoto objektu prodlouženo. Hlavním důvodem žádosti kraje o prodloužení přechodného období je reálná nemožnost přestěhování zaměstnanců krajského úřadu do jiné budovy.

Bod č. 40:
Návrh na sjednání Úmluvy o centralizovaném celním řízení týkající se přerozdělení ponechaných vnitrostátních nákladů na výběr při uvolňování tradičních vlastních zdrojů do rozpočtu EU

Úmluva o centralizovaném celním řízení se sjednává mezi členskými státy Evropské unie v souvislosti se zavedením institutu centralizovaného celního řízení (centralised customs clearence). Tento institut lze charakterizovat jako výrazné ulehčení celních formalit, jeho princip spočívá v tom, že celní prohlášení lze předložit u jednoho celního úřadu a zboží fyzicky u jiného celního úřadu. Díky elektronické komunikaci mezi oběma celními úřady lze např. požádat o provedení částečné či úplné fyzické kontroly zboží, vyžádat si jeho dodatečný popis, upřesnit, jakým směrem má být kontrola vedena apod. Deklarantům umožňuje mimo jiné lépe směřovat tok zboží, šetřit čas a náklady na jeho přepravu a skladování.

Bod č. 41:
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

Předkládaný návrh novely zákona o daních z příjmů byl vypracován na základě schváleného Národního protikrizového plánu, jako reakce vlády na dopady celosvětového hospodářského útlumu na českou ekonomiku.

Záměrem návrhu je zkrácení doby odpisování nového hmotného majetku pořízeného od 1. ledna 2009 do 30. června 2010, zatříděného v prvních dvou odpisových skupinách. Toto opatření povede ke stimulaci poplatníků  k pořízení například kancelářských strojů, výpočetní techniky a telefonických přístrojů s pořizovací cenou vyšší než 40 000 Kč, dále pak osobních i nákladních vozidel, strojů a zařízení pro zemědělství, průmysl, stavebnictví a zdravotnictví.    

V první odpisové skupině se doba odpisování hmotného majetku zkracuje ze 3 let na 12 měsíců a v druhé odpisové skupině se doba odpisování zkracuje z 5 let na 24 měsíců. Uplatnění měsíčních odpisů by mělo pozitivně ovlivnit náběh poptávky, což je nesporná výhoda oproti standardnímu režimu odpisování, kdy odpis v prvním roce lze uplatnit i v případě hmotného majetku pořízeného v závěru roku. Zároveň se adekvátně zkrátí doba nájmu při pořízení tohoto majetku formou finančního leasingu.

Technické zhodnocení výše uvedeného majetku nebude zvyšovat jeho vstupní cenu a  bude odpisováno v režimu jiného hmotného majetku podle stávající úpravy. Úprava je navrhována jako možnost pro poplatníky, kteří tak budou moci rozhodnout, zda budou odpisy u hmotného majetku pořízeného v období od 1. ledna 2009 do 30. června 2010 uplatňovat standardním způsobem a nebo v navrhovaném zkráceném režimu. Obdobně to platí pro pořizování tohoto majetku formou finančního leasingu.

Doporučované

Nejčtenější