Novinky

17. března 2008

Materiály na jednání vlády 17. března 2008

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Podklady pro jednání vlády
  • Legislativa

Pro informaci

Bod č. 5:
Informace o zasedání Rady ministrů hospodářství a financí (ECOFIN) dne 12. února 2008 v Bruselu

Dne 12. února 2008 se v Bruselu uskutečnilo řádné jednání Rady EU ve složení ministrů financí a hospodářství ECOFIN. Vedoucím české delegace byl náměstek ministra financí Tomáš Zídek.

V úvodu jednání se ministři financí a hospodářství zaměřili na téma hospodářské a finanční situace, zejména s ohledem na poslední vývoj na finančních trzích.

Prvním řádným bodem jednání bylo zhodnocení konvergenčních a stabilizačních programů Německa, Finska, Francie, Itálie, Lucemburska, Nizozemí, Maďarska, Rumunska, Švédska, Slovenska a Velké Británie. Byla přijata stanoviska Rady k programům těchto zemí, jež byla na základě návrhu Komise diskutována a připravena na úrovni Hospodářského a finančního výboru (EFC).

Následně se ministři financí a hospodářství věnovali přípravě jednání Evropské rady v březnu 2008. Rada ECOFIN přijala dokument o klíčových otázkách (tzv. KIP), který shrnuje hlavní výzvy v oblasti hospodářské politiky pro aktuální rok. Dále byly schváleny Závěry Rady k otázce efektivity ekonomických nástrojů pro energetickou a klimatickou změnu. Záměrem je definovat nástroje, které by měly napomoci k dosažení cílů stanovených na zasedání jarní Evropské rady v březnu 2007. Posledním tématem v rámci přípravy jarní Evropské rady bylo pak zlepšování právních předpisů (tzv. Better regulation), ministři diskutovali nad zprávou Komise „Second strategic review of Better Regulation in the European Union“, která byla publikována 30. ledna 2008.

Ministři schválili Doporučení Rady Evropskému parlamentu k udělení absolutoria Evropské komisi za plnění rozpočtu Evropských společenství v roce 2006. To je reakcí na Výroční zprávu Účetního dvora o plnění rozpočtu EU v roce 2006.

Ministři rovněž diskutovali o fungování Evropské banky pro obnovu a rozvoj (EBRD), konkrétně o možném rozšíření teritoriálního působení banky a volbě nového prezidenta instituce.

Doporučované

Nejčtenější