Novinky

10. března 2008

Materiály na jednání vlády 10. března 2008

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Podklady pro jednání vlády
  • Legislativa

Bod č. 3:
Stanovisko ke kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce 07/12 „Finanční prostředky státního rozpočtu a Evropské unie vynaložené na pořízení a fungování informačních systémů pro čerpání pomoci ze strukturálních fondů Evropské unie a Fondu soudržnosti“

V období od dubna do října 2007 se uskutečnila kontrolní akce Nejvyššího kontrolního úřadu, jejímž cílem bylo prověřit hospodaření s majetkem státu a finančními prostředky při vytváření a provozu informačních systémů pro čerpání pomoci ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti EU.

Kontrola byla zaměřena na funkčnost informačních systémů Ministerstva pro místní rozvoj, Centra pro regionální rozvoj, Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva financí a Ministerstva průmyslu a obchodu. Bylo kontrolováno stanovení programových podmínek před vynaložením výdajů, postupy zadávání veřejných zakázek, vyváženost smluvních vztahů s dodavateli a realizace výdajů. Kontrolovaným obdobím byly roky 2001 – 2006.

Na základě závěrů Kontrolního protokolu  a navazujícího Usnesení Kolegia NKÚ již jsou nebo  budou   kontrolovanými osobami přijata  odpovídající opatření na odstranění jednotlivých zjištění.

Bod č. 4:
Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 05/27 Hospodaření České konsolidační agentury s finančními prostředky a majetkem státu

V období od srpna 2005 do ledna 2006 proběhla v České konsolidační agentuře a na Ministerstvu financí kontrolní akce zaměřená na prověření hospodárnosti při vynakládání   finančních  prostředků a postupy při správě majetku státu u ČKA a dodržování kontrolních činností MF ve smyslu zákona o ČKA. Materiál obsahuje přehled opatření přijatých Českou konsolidační agenturou, která ukončila svoji činnost k 31.12.2007.

Bod č. 5:
Stanovisko Ministerstva financí ke Kontrolnímu závěru NKÚ z kontrolní akce č. 07/07 "Výběr cla po vstupu České republiky do Evropské unie"

Ministerstvo financí předkládá Vládě ČR k projednání závěr z kontrolní akce, která byla zaměřena na období 2004 až 2006. Cílem kontroly bylo prověřit postup celních orgánů při výběru cla po vstupu České republiky do Evropské unie se zaměřením na podíl, který je určen na úhradu nákladů spojených se správou cla. Kontrolní závěr NKÚ neobsahuje žádné závažné systémové nebo metodické nedostatky v kontrolované oblasti. Drobné formální nesrovnalosti byly odstraněny k 1.1.2008.

 

Pro informaci

Bod č. 3:
Pravidelná pololetní informace pro členy  vlády České republiky o stavu smluvního zabezpečení a čerpání finančních prostředků z privatizačních výnosů Ministerstva financí (prostředků bývalého Fondu národního majetku ČR) k řešení ekologických závazků při privatizaci za období od 1. 7. 2007 do 31. 12. 2007 a celkově od počátku velké privatizace

Ministr financí vládu pravidelně pololetně informuje o výši čerpání garancí ve vztahu k aktuálnímu stavu zdrojů a prostředků bývalého Fondu národního majetku ČR.

Materiál informuje o dosažených výsledcích v procesu odstraňování starých ekologických škod vzniklých před privatizací. Tabulky, které jsou součástí materiálu, vykreslují stav schválených smluvních garancí k odstranění starých ekologických škod a čerpání finančních prostředků na ekologii za II. pololetí roku 2007, za rok 2007 a celkem od roku 1991 do 31. prosince 2007. Dále seznamují s výší garancí schválených vládou ČR na odstranění starých ekologických škod po těžbě uhlí a na revitalizaci krajiny Moravskoslezského, Ústeckého a Karlovarského kraje a kladenského regionu.

Doporučované

Nejčtenější