Novinky

28. března 2007

Materiály na jednání vlády 28. března 2007

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Podklady pro jednání vlády
  • Legislativa

Bod č. 2:
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 526/1990 Sb. o cenách, ve znění pozdějších předpisů

Návrh novely zákona, který je předkládán v souladu s plánem legislativních úkolů schválených vládou, reaguje na směrnici 98/6 ES o ochraně spotřebitele při označování cen výrobků nabízených spotřebiteli. Podle této směrnice, jejíž ustanovení je zapracováno do návrhu novely, má prodávající povinnost označit výrobek konečnou cenou, k níž nemohou být připočítávány žádné další částky.

Návrh novely zároveň zreálňuje termíny pro předkládání zpráv o cenové kontrole Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR tak, aby mohla zpráva shrnovat všechny výsledky v této oblasti za předchozí rok.

Významnou navrhovanou změnou je i transpozice směrnice Rady o průhlednosti opatření upravujících tvorbu cen u léčiv a jejich začlenění do rámci vnitrostátních systémů zdravotního pojištění.  Tato změna umožní efektivní a především nezpochybnitelné zásahy státu v podobě uplatňování cenové regulace u léčiv. Některá regulační opatření jsou vyvolávána potřebou zpřesnit právní úpravu tak, aby odpovídala požadavkům komunitárního práva a zajišťovala navrhovatelům právo na včasné rozhodování cenového regulátora a použití opravných prostředků.
 
Bod č. 8:
Návrh na finanční krytí některých výdajů nezabezpečených ve státním rozpočtu na rok 2007

Ve schváleném státním rozpočtu na rok 2007 nejsou zabezpečeny finanční prostředky na některé zvýšené výdaje rozpočtu. Jde o výdaje na výplatu státní podpory stavebního spoření a platby státu za pojištěnce. Scházející zhruba čtyři miliardy korun je navrhováno získat z rezervních fondů kapitol státního rozpočtu. 

Bod č. 9:
Navýšení garance na odstranění starých ekologických zátěží k ekologické smlouvě  č. 0130/96/01 mezi Ministerstvem financí a Jihočeskými dřevařskými závody, a.s.

V průběhu odstraňování starých ekologických škod bylo zjištěno, že původní garance na odstranění kontaminace v nejvýznamnější lokalitě této smlouvy (v Soběslavi) ve výši 458 miliónů Kč nepostačuje. Proto je v souladu se stanovisky Ministerstva životního prostředí a České inspekce životního prostředí navrhováno navýšení garancí nejen pro tuto, ale i pro dalších 15 lokalit, které jsou součástí ekologické smlouvy. Zvýšení garance na odstranění ekologických škod vzniklých před privatizací Jihočeských dřevařských závodů by mělo být provedeno uzavřením dodatku k ekologické smlouvě ze současných 689 miliónů Kč na maximálně 1252 miliónů Kč. Realizovaná opatření budou financována z privatizačních výnosů Ministerstva financí.

Bod č. 10:     
Úhrada nákladů a ztrát České konsolidační agentury vzniklých v souvislosti s programem posílení stability bankovního sektoru České republiky a při privatizaci Komerční banky, a.s.

Součástí finanční skupiny ČKA byly do konce srpna 2006 její dceřiné společnosti Konpo, s.r.o., a Česká finanční, s.r.o. Společnost  Konpo se podílela na restrukturalizaci aktiv Komerční banky prováděné v souvislosti s postupem její privatizace a společnost Česká finanční realizovala program posílení stability bankovního sektoru České republiky. Náklady a ztráty plynoucí z jejich činností, resp. z realizace uvedených programů, byly na základě vykázaného výsledku hospodaření jednotlivých společností hrazeny Fondem národního majetku České republiky (nyní Ministerstvo financí).

Po zániku dceřiných společností bez likvidace k 1. září 2006 přešla na ČKA všechna jejich práva a závazky, tudíž i aktiva, jejichž správa byla do té doby financována úhradami nákladů a ztrát z privatizačních prostředků. Vzhledem k blížícímu se termínu ukončení činnosti ČKA je navrhováno, aby náklady a ztráty České konsolidační agentury vzniklé v souvislosti s programem posílení stability bankovního sektoru České republiky a při privatizaci Komerční banky, tj. náklady a ztráty spojené s vlastnictvím a správou převáděných pohledávek,  byly s platností od 1.září 2006 předmětem standardního režimu úhrad ztrát podle zákona č. 239/2001 Sb., o České konsolidační agentuře a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Bod č. 12:
Jmenování Národního koordinátora zavedení eura v České republice

Do funkce Národního koordinátora zavedení eura v České republice je navrhován Doc. Ing. Oldřich Dědek, CSc., který ve své dosavadní praxi působil v řadě významných ekonomických institucí, vykonával rovněž funkci viceguvernéra České národní banky. Oldřich Dědek působí rovněž v akademické sféře, přednáší na Institutu ekonomických studií Univerzity Karlovy, kde je vedoucím Katedry makroekonomie a ekonometrie. Na postu koordinátora nahradí Ing. Petra Očka, který bude zástupcem národního koordinátora pro organizační otázky.

Bod č. 18:
Návrh na sjednání Protokolu mezi Českou republikou a Uzbeckou republikou o změně Dohody mezi Českou republikou a Uzbeckou republikou o vzájemné podpoře a ochraně investic, podepsané dne 15. ledna 1997 v Praze

Na základě článku 307 Smlouvy o založení ES je Česká republika povinna uvést všechny svoje mezinárodně právní závazky, do kterých vstoupila před svým členstvím v EU, do souladu s komunitárním právem. S ohledem na tento závazek konzultovala Česká republika s  Evropskou komisí, v rámci přípravy svého vstupu do Evropské unie, otázku kompatibility dohod o ochraně investic se třetími státy s tímto komunitárním právem, přičemž tyto konzultace pokračovaly i po vstupu České republiky do Evropské unie. Výsledkem uvedených konzultací s EU je návrh několika harmonizačních klauzulí, které postupně ČR doplňuje do dohod o ochraně investic uzavřených s nečlenskými státy EU.

Pro informaci

Bod č. 1:
Průběh řízení procesu uvolňování finančních prostředků pro vypořádání ekologických závazků

Materiál je předkládán společně ministrem financí a ministrem životního prostředí. Obsahuje informace o průběhu řízení procesu vypořádání ekologických závazků, informace o stanovování jednotlivých priorit a postup v rámci jednotlivých kategorií ekologických závazků. Zahrnuje rovněž předpokládané harmonogramy zadávání veřejných zakázek a harmonogram postupného uvolňování privatizačních výnosů Ministerstva financí na úhradu ekologických závazků cca do roku 2015.

U 34 procent ekologických smluv byly již ekologické závazky splněny. Ke konci roku 2006 tak již bylo ukončeno 96 smluv. Od počátku celého procesu bylo na odstraňování starých ekologických závazků vynaloženo 32 miliard Kč. K úhradě ještě podle odhadů zbývá 80 až 90 miliard Kč.    

Doporučované

Nejčtenější