Novinky

28. února 2007

Materiály na jednání vlády 28. února 2007

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Podklady pro jednání vlády
  • Legislativa

Bod č. 9:
Záměr řešení právně vadných pohledávek z tzv. zbytkového portfolia České konsolidační agentury

V souvislosti s ukončením činnosti v závěru letošního roku Česká konsolidační agentura řeší zbytkové portfolium svých pohledávek. Část těchto pohledávek vykazuje závažné právní vady, které již jsou, nebo se ještě stanou, předmětem vymáhání v soudních řízeních.  Pravděpodobnost ukončení těchto soudních sporů přesahuje horizont data zániku ČKA. Toto zbytkové portfolio ČKA je obtížně převoditelné na třetí osoby, a to jak ve formě blokových, tak i individuálních prodejů. V současné době se jedná o 567 pohledávek za 159 dlužníky.
 
Standardním postoupením pohledávek s právními vadami na třetí osobu za úplatu se ČKA nezbavuje rizika odpovědnosti za postoupené pohledávky, protože postupník může požadovat vrácení úplaty. Jako optimální způsob, kterým by se ČKA vyvázala z tohoto rizika, je jejich bezúplatný převod. Navrhuje se proto, aby ČKA za účelem tohoto bezúplatného převodu založila dceřinou obchodní společnost. Nezbytným předpokladem pro založení dceřiné obchodní společnosti agenturou je předchozí souhlas vlády s bezúplatným převodem zbytkového portfolia pohledávek ČKA do založené společnosti a s následným prodejem      100 % majetkové účasti v této společnosti. 

Bod č. 13:
Návrh na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Království Bahrajn o podpoře a ochraně investic

Uzavření dohody o podpoře a ochraně investic s Královstvím Bahrajn vytvoří pevný právní rámec pro uskutečňování investic českých investorů v Bahrajnu, přispěje k vytvoření hlubších ekonomických vztahů s touto zemí a k rozšíření investičních aktivit českých investorů do  bahrajnského hospodářství. Stejné závěry platí i opačně pro bahrajnské investory, kteří se rozhodnou podnikat v České republice.

Expertní jednání o dohodě začala v roce 2001. V mezidobí, než bylo možno dohodu podepsat, probíhala v rámci přípravy na členství ČR v EU jednání mezi Českou republikou a Evropskou komisí ohledně slučitelnosti investičních dohod uzavíraných s nečlenskými zeměmi EU. Výsledkem těchto jednání byl návrh několika harmonizačních klauzulí, které mají být obsaženy v investičních dohodách se třetími zeměmi. Z tohoto důvodu musela Česká republika znovu otevřít expertní jednání o dohodě a navrhla bahrajnské straně změnu příslušných ustanovení v již schváleném textu dohody tak, aby byly v souladu s komunitárním právem. Bahrajnská strana nakonec přistoupila na požadavky české strany a konečné znění dohody bylo potvrzeno diplomatickou cestou.

Bod č. 14:
Návrh na sjednání Dohody mezi Českou republikou a Královstvím Saúdské Arábie o podpoře a vzájemné ochraně investic

Expertní jednání o Dohodě mezi Českou republikou a Královstvím Saudské Arábie o podpoře a vzájemné ochraně investic probíhala v rámci tří kol. První kolo expertních jednání se uskutečnilo v Praze v březnu roku 2002 a vzhledem k tomu, že v rámci těchto jednání nebylo nalezeno shody ohledně všech ustanovení dohody, uskutečnilo se v říjnu 2002 v Rijádu druhé kolo. V návaznosti na toto jednání bylo dohodnuto kompromisní znění otevřených článků a konečné znění dohody, které mělo být předloženo vládě k odsouhlasení, bylo potvrzeno dodatečně diplomatickou cestou.

Obdobně jako v případě dohody s Bahrajnem bylo po jednání mezi ČR a Evropskou komisí ohledně slučitelnosti investičních dohod uzavíraných s nečlenskými zeměmi EU nutno s ohledem na harmonizační klauzule, které mají být obsaženy v investičních dohodách se třetími zeměmi, expertní jednání znovu otevřít. V září 2006 se uskutečnilo třetí kolo těchto jednání, na nichž se podařilo sjednat a technicky parafovat konečné znění dohody. 

Pro informaci

Bod č. 6:
Informaci o zasedání Rady ministrů financí a hospodářství (ECOFIN) dne 30. ledna 2007 v Bruselu

Dne 30. ledna 2007 se v Bruselu uskutečnilo jednání Rady EU ve složení ministrů financí a hospodářství (ECOFIN). Česká delegace byla vedena náměstkem ministra financí Tomášem Zídkem. Účastníci zasedání se mj. zabývali pracovním programem nadcházejících setkání Rady ECOFIN v období německého předsednictví, procedurou při nadměrném deficitu rozpočtu v případě Francie, konvergenčními zprávami Komise a Evropské centrální banky, uskutečněným přechodem Slovinska na euro a makroekonomickými aspekty energetického balíčku Komise.

Doporučované

Nejčtenější