Novinky

24. ledna

Materiály na jednání vlády 24. ledna 2007

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Podklady pro jednání vlády
  • Legislativa

Bod č. 16:
Dodatek č. 3 Smlouvy o postoupení pohledávky za úplatu společnosti Alta, a.s.

Předkládaný materiál řeší v původní smlouvě neupravenou otázku úročení částek do doby jejich splatnosti. Společnost Alta, a.s., uzavřela s MF ČR v březnu 2004 Smlouvu o postoupení pohledávky za úplatu na částku 12 mil. USD, což představovalo 50% z nominální hodnoty odepisovaného ruského dluhu ve výši 24 mil. USD. Tato částka byla splatná do 20.12.2005.

Společnost Alta řešila pohledávky v celkové nominální hodnotě 163 miliónů dolarů, z čehož úplata představuje 77 miliónů dolarů. K dnešnímu dni bylo uhrazeno 62,3 miliónu dolarů a k úhradě zbývá téměř 15 miliónů USD. Dodatek č. 3 je kompromisním řešením situace, kdy tato splátka ve výši necelých 15 miliónů dolarů má být podle v tuto chvíli platné smlouvy splacena 20.12.2007 a tato částka není nijak úročena. Dodatek č. 3 prodlužuje dobu splatnosti o 1 rok na 20.12.2008 a sjednává úročení této částky.     

Pro informaci

Bod č. 3:
Informace o průběhu zavádění programového financování na výdaje státního rozpočtu

Usnesením vlády z ledna roku 2006  ke Zprávě o plnění postupu přijatého k zavedení programového financování na všechny výdaje státního rozpočtu, bylo uloženo ministru financí do konce roku 2006 předložit vládě informaci o průběhu zavádění programového financování na výdaje státního rozpočtu včetně jeho vyhodnocení a návrhu dalšího postupu.

Protože zpracování nové metodiky rozpočtování představuje velmi náročný úkol, který si vyžádá více analýz a diskusí s jednotlivými resorty i externími odborníky a rovněž následné ověření této metodiky v pilotním provozu na kapitole Ministerstvo financí a dalších vybraných kapitolách, bylo vládou odsouhlaseno posunutí termínu pro předložení metodiky výdajových bloků do 31.5.2007.

V současné době byla vytvořena pracovní skupina, složená jednak ze zástupců Ministerstva financí, ale i vybraných kapitol státního rozpočtu. Jejím úkolem je připravit novou metodiku rozpočtování tak, aby byl dodržen nový termín jejího předložení vládě, tj. 31.5.2007. Informace o průběhu aplikace této nové metodiky při sestavovaní návrhu státního rozpočtu včetně návrhu dalšího postupu bude vládě předložena do konce letošního roku.

Doporučované

Nejčtenější