Novinky

21. února

Materiály na jednání vlády 21. února 2007

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Podklady pro jednání vlády
  • Legislativa

Bod č. 3:
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/1995 Sb. devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 95/1999 Sb. o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona č. 569/1991 Sb. o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 357/1992 Sb. o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů

Vládě je předkládán návrh euronovely devizového zákona a zákona o privatizaci státní půdy. Jejím cílem je uvést do souladu vnitrostátní právní předpisy s podmínkami platnými pro přechodná období, které si Česká republika vyjednala v rámci předvstupních jednání s Evropskou komisí. Tyto podmínky se do českých právních předpisů nepodařilo plně promítnout předchozí euronovelou, kterou schválil Parlament v květnu 2004. V současné době by měla platit pro nabývání objektů vedlejšího bydlení a zemědělských pozemků v České republice pravidla stanovená v příloze č. V Aktu o podmínkách přistoupení, který je nedílnou součástí Smlouvy o přistoupení k EU. Návrh zákona předkládá Ministerstvo financí společně s Ministerstvem zemědělství a Českou národní bankou.

Bod č.16:
Kontrolní mechanismy u bezúplatných převodů majetku po bývalém Fondu dětí a mládeže v likvidaci

Předkládaný materiál řeší problematiku zabezpečení kontroly plnění podmínek užívání, sjednaných ve smlouvách o bezúplatném převodu majetku státu na vybrané subjekty, které byly nebo ještě budou uzavřeny na základě rozhodnutí Poslanecké sněmovny podle zákona o zrušení Fondu dětí a mládeže. Předmětem těchto bezúplatných převodů je majetek státu, který do svého zániku spravoval Fond dětí a mládeže a který buď byl na subjekty stanovené Poslaneckou sněmovnou převeden pro práci s mládeží a dětmi ještě likvidátorem Fondu, nebo u kterého již takový převod po zániku Fondu dětí a mládeže zajistilo nebo ještě zajistí Ministerstvo financí.

Kontrolu dodržování podmínek pro užívání převedeného majetku by u jednotlivých nabyvatelů v návaznosti na obsah smluvních ujednání a podle rámcových zásad, navržených vládě ke schválení, mělo v průběhu příštího roku začít provádět Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Při těchto kontrolách by mělo postupovat v součinnosti s Ministerstvem financí, které by návazně podle výsledků kontrol podnikalo kroky k uplatnění smluvních sankcí vyplývajících z jednotlivých smluv.

Bod č. 20:
Návrh postupu pro ukončení činnosti České inkasní, s.r.o.

O ukončení činnosti České inkasní, s.r.o, rozhodla vláda ČR svým usnesením z roku 2004. Ministerstvo financí v překládaném materiálu navrhuje ukončení činnosti této transformační instituce její likvidací. Likvidační zůstatek bude v souladu s Obchodním zákoníkem převeden na stát a společnost bude vymazána z Obchodního rejstříku.

Vláda původně předpokládala, že činnost České inkasní bude ukončena bez likvidace a majetek bude převeden na jediného společníka, kterým je Česká republika. Podle rozhodnutí Městského soudu v Praze z října 2006 však tento postup není možný, neboť Česká republika není zapsána v Obchodním rejstříku a proto nemůže jako právní nástupce této instituce pokračovat v její podnikatelské činnosti.

Česká inkasní, s.r.o., vznikla v roce 1993 a jejím hlavním posláním byla deblokace nebonitních a nedobytných pohledávek a finanční restrukturalizace vybraných subjektů.

Bod č. 21:
Postoupení dvou bloků pohledávek České konsolidační agentury

Vládě je předkládán návrh na postoupení dvou zbytkových bloků pohledávek České konsolidační agentury společnostem, které v rámci veřejných výběrových řízení vyhlášených Českou konsolidační agenturou v září 2006 předložily nejvyšší nabídky.

Do výběrového řízení o první zbytkový blok pohledávek za dlužníky ČKA, na které byl prohlášen konkurs nebo vstoupili do likvidace, se přihlásilo sedm společností. Řízení o druhý blok, ve kterém jsou pohledávky za dlužníky ČKA, na které nebyl prohlášen konkurs a které se nepodařilo zrealizovat v předcházejícím období, se zúčastnilo šest společností. Tyto dva zbytkové bloky pohledávek a prodej majetkových účastí ČKA, které jsou předmětem dalších materiálů předkládaných do vlády, jsou řešeny v souvislosti s ukončením činnosti ČKA v závěru letošního roku.

Bod č. 22:
Prodej majetkových účastí České konsolidační agentury s omezenou převoditelností

Strategií ČKA před ukončením činnosti v závěru letošního roku je redukovat stávající portfolio majetkových účastí a cenných papírů. V souvislosti s tím je vládě předkládán ke schválení návrh usnesení, na základě kterého bude ČKA umožněno prodat majetkové podíly v 19 společnostech, jejichž akcie mají omezenou převoditelnost.

Bod č. 23:
Prodej majetkové účasti České konsolidační agentury ve společnosti Burza cenných papírů Praha, a.s.

V souvislosti s redukcí portfólia majetkových účastí ČKA a cenných papírů je překládán návrh na prodej majetkového podílu ČKA ve společnosti  Burza cenných papírů Praha, a.s. Kupcem tohoto podílu, který představuje 1,69% na základním kapitálu společnosti, bude přímo jejich emitent, tj. Burza cenných papírů.

Pro informaci

Bod č. 1:
Makroekonomická predikce České republiky

Ministerstvo financí předkládá pro informaci aktuální čtvrtletní makroekonomickou predikci České republiky, která byla zveřejněna 31. ledna t.r. Materiál, který shrnuje aktuální stav vývoje základních makroekonomických indikátorů české ekonomiky a prezentuje názor na jejich vývoj v letech 2007 až 2009, předpokládá v letošním roce nárůst HDP o 5%

Bod č. 5:
Informace o současném stavu agend spravovaných Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových

Ministerstvo financí připravilo ve spolupráci s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových pro informaci vlády materiál, který popisuje všechny základní  činnosti tohoto úřadu a podává tak ucelený obraz o rozsahu jeho činnosti a o majetku, se kterým je příslušný hospodařit. Tento úřad, který byl jako organizační složka státu zřízen k 1. červenci 2002, se mj. zabývá právním zastupováním státu, hospodařením s majetkem po bývalých okresních úřadech, sledováním dodržování podmínek převodů majetku ze strany nabyvatele, s tím související smluvní agendou a zpracováním zakladatelských privatizačních projektů u majetku zařazeného do privatizace.

V současné době ÚZSVM hospodaří s majetkem v souhrnné účetní ceně 22 mld Kč. V tom je 4 183 budov a 207 361 pozemků. Právní zastupování státu za jiné subjekty je vedeno v 3 750 kauzách. Přes konstantní příliv majetku se celkové množství majetku, s nímž ÚZSVM hospodaří, daří snižovat. Počet nemovitostí v evidenci se během roku 2006 snížil převážně formou bezúplatných převodů o více než 8 tisíc položek.

Bod č. 11:
Informace o realizaci usnesení vlády ze dne 25. října 2006 č. 1205  o postoupení pohledávek České konsolidační agentury za subjekty tzv. ESSK Svit a o prodeji majetkové účasti České konsolidační agentury ve společnosti Svit, a.s., Zlín přímo určenému subjektu

V říjnu 2006 vláda přijala usnesení o postoupení pohledávek ČKA za subjekty tzv. ESSK Svit a o prodeji majetkové účasti konsolidační agentury ve společnosti Svit Zlín přímo určenému subjektu, kterým je statutární město Zlín. V návaznosti na toto usnesení nechala ČKA ocenit tržní hodnotu uvedených aktiv a v prosinci 2006 požádala město Zlín o projednání výše kupní ceny a finální smluvní dokumentace v zastupitelstvu města. V okamžiku, kdy ČKA obdrží kladné stanovisko města k výši úplaty a budou splněny všechny podmínky stanovené usnesením vlády, bude ještě před podpisem smluv návrh výše úplat za prodej majetkové účasti a za postoupení pohledávek předložen vládě ke schválení.

Doporučované

Nejčtenější