Novinky

19. března 2007

Materiály na jednání vlády 19. března 2007

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Podklady pro jednání vlády
  • Legislativa

Bod č. 5:
Kvantifikace závazků z PPP smluv

Ministr financí předkládá vládě návrh na postup, jímž budou vyčísleny závazky státu ze smluv Partnerství veřejného a soukromého sektoru (PPP). Jde o dlouhodobé smlouvy mezi státem nebo územními samosprávnými celky, případně jimi zřizovanými a ovládanými subjekty na jedné straně a soukromými subjekty na straně druhé, ve kterých se soukromé subjekty zavazují dodávat služby, jež jsou obvykle dodávány veřejným sektorem.

Předložení tohoto návrhu vyplývá z praktických zkušeností s aplikací „Politiky vlády České republiky v oblasti Partnerství veřejného a soukromého sektoru“, kterou schválila vláda v lednu 2004. Ukazuje se, že přijatá právní úprava není dostačující k tomu, aby byly vládě, Poslanecké sněmovně a tím i veřejnosti včas k dispozici dostatečné informace o vlivu připravovaných a realizovaných PPP projektů na plnění mezinárodních závazků ČR. To má význam při rozhodování o státním rozpočtu a střednědobém rozpočtovém výhledu, ale také např. při přijímání státních záruk či úvěrů Českou republikou.   

Předkládaným materiálem je navrhováno, aby členové vlády v rámci své působnosti zpracovali přehled závazků z PPP smluv a některé další údaje, které bývají o PPP smlouvách standardně zjišťovány a zveřejňovány v zahraničí. Získané údaje budou promítnuty do návrhu střednědobého výhledu státního rozpočtu, který bude Ministerstvo financí předkládat vládě do konce srpna letošního roku. Zároveň budou získané poznatky využity pro zdokonalení existujícího systému regulace PPP v České republice.    

Bod č. 23:
Návrh privatizace části majetkové účasti státu ve společnosti ČEZ, a.s.

Usnesením vlády ze září 2006 byl schválen záměr prodeje části akcií společnosti ČEZ, které jsou ve vlastnictví České republiky. V souladu s tímto usnesením předkládá Ministerstvo financí vládě materiál, v kterém analyzuje jednotlivé možné metody privatizace.

Doporučované

Nejčtenější