Novinky

12. března

Materiály na jednání vlády 12. března 2007

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Podklady pro jednání vlády
  • Legislativa

Bod č. 10:
Konvergenční program České republiky (aktualizovaná verze březen 2007)

Povinností České republiky jako členského státu Evropské unie neúčastnícího se eurozóny  je předkládat Evropské komisi  každoročně  k 1. prosinci Konvergenční program. Fakticky jde o pravidelnou aktualizaci Konvergenčního programu zpracovaného při vstupu do EU v květnu 2004. Zde ČR předložila svou fiskální strategii, která by ji umožnila v souladu se Smlouvou o EU vytvořit podmínky pro přijetí společné měny.

Vzhledem k mimořádné politické situaci byl pro aktualizaci Konvergenčního programu za rok  2006 zvolen nestandardní způsob zpracování. Minulá vláda v listopadu loňského roku připravila první verzi tohoto aktualizovaného dokumentu, postavenou v souladu se zásadami pro jeho zpracování na státním rozpočtu na rok 2007 a rozpočtovém výhledu a výdajových rámcích na léta 2008 – 2009, který Poslanecká sněmovna schválila v prosinci loňského roku. Z těchto rozpočtových dokumentů vyplývá, že vlivem zvýšení sociálních výdajů se jednorázově posouvá strategie fiskální konsolidace oboustranně odsouhlasená v roce 2004. Odhadovaný vládní deficit ve výši 4% HPD je o 0,7 p.b. nad cílem, odsouhlaseným v rámci Procedury při nadměrném schodku a znamená odsun jejího ukončení o jeden rok.

Minulá vláda, která byla v demisi a neměla tudíž mandát přijímat střednědobé závazky, zároveň uložila po vyřešení politické situace dopracovat tuto aktualizaci do konce února letošního roku. Ministerstvo financí s ohledem na současnou situaci předkládá Konvergenční program, který se skládá z původní části postavené na státním rozpočtu na rok 2007 a rozpočtovém výhledu na roky 2008 – 2009 a z nově zpracované kapitoly o fiskálních záměrech vlády pro příští období, které vycházejí z programového prohlášení vlády.  

Přidání nové kapitoly o programovém prohlášení sice neovlivní očekávané konstatování ze strany EU, že ČR neplní doporučení Rady a nevyloučí tak další krok v rámci procedury nadměrného schodku, umožní však alespoň snížit ztráty na reputaci ČR tím, že vláda zde veřejně vyhlásí své záměry konsolidovat a řešit současnou neutěšenou fiskální situaci. Zároveň bude mít ČR možnost aktivně ovlivnit přípravu doporučení Rady ke KP a získat tak podporu ostatních ministrů financí a hospodářství zemí EU pro své fiskální záměry a připravované reformní kroky. Konvergenční program předkládaný v této strukturované podobě je sice nestandardní, ale představuje jediné možné současné řešení. Opatření a kroky z Programového prohlášení vlády budou detailněji rozpracovány až při přípravě návrhu státního rozpočtu na rok 2008 a navazujícího rozpočtového výhledu.

Bod č. 22:  
Jmenování zástupce České republiky v mezinárodních finančních institucích

Podle vžité mezinárodní praxe, která byla přijata i ČR, je guvernérem ve skupině Světové banky za ČR jmenován ministr financí a jeho alternátem viceguvernér České národní banky. Také v Evropské bance pro obnovu a rozvoj je guvernérem za ČR ministr financí a jeho alternátem guvernér ČNB. V Evropské investiční bance funkce alternáta neexistuje.

V souvislosti se změnou vlády je navrhováno, aby vláda do funkce guvernéra za ČR v institucích Světové banky, v Evropské bance pro obnovu a rozvoj a v Evropské investiční bance jmenovala ministra financí Miroslava Kalouska.

Bod č. 35:  
Další majetkové změny a konečné  dislokace u vybraného majetku České republiky a změna usnesení vlády ze dne 14. června 2006 č. 737 a ze dne 13. dubna 2005 č. 428.

Ministerstvo financí předkládá vládě k odsouhlasení návrh na majetkové změny a dislokace týkající se administrativních objektů po bývalých okresních úřadech. Jde zejména o bezúplatný převod jednoho objektu z vlastnictví státu do vlastnictví města Třebíč. Návrh je výsledkem řady jednání všech zainteresovaných stran a další bezúplatné užívání potřebných prostor vybranými organizačními složkami státu, které i nadále budou v  tomto objektu dislokovány, bude zajištěno formou věcného břemene. Další objekt, rovněž v Třebíči, by měl zůstat i nadále ve vlastnictví státu a příslušnosti hospodařit Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových a bude nově upravena pouze dislokace v něm ve prospěch tohoto úřadu.

Kromě toho by mělo dojít ke změně usnesení vlády ze dne 14. června 2006 č. 737, kterým vláda schválila prodej jednoho objektu v Chomutově. V souvislosti s požadavkem Policie ČR  by mělo být upuštěno od záměru tohoto prodeje a objekt by měl zůstat i nadále ve vlastnictví státu. Příslušnost hospodařit s ním by získalo Ministerstvo vnitra. Navrhovaná změna usnesení vlády ze dne 13. dubna 2005 č. 428 představuje upřesnění podmínek již vládou schváleného bezúplatného převodu objektu z vlastnictví státu na město Sušice.

Pro informaci:

Bod č. 3:
Informace o postupu graduace ČR z operací Evropské banky pro obnovu a rozvoj (European Bank for Reconstruction and Development, EBRD)

Graduaci České republiky z operací EBRD schválila vláda ČR v květnu roku 2006. Toto rozhodnutí, které znamená, že se na Českou republiku již nebude pohlížet jako na zemi přijímající pomoc, ale jako na zemi patřící do skupiny dárcovských států, bylo přijato v návaznosti na projednání Strategie EBRD pro ČR do roku 2007 schválené v říjnu 2005. ČR jako první ze skupiny transformujících se zemí  střední a východní Evropy takto oficiálně vyjádřila svůj zájem na graduaci a bude zjevně i první, která ji uskuteční. Předpokládaný termín graduace je říjen 2007.
Ministr financí v souladu s usnesením vlády poslal dopis prezidentovi EBRD, v němž ho informoval o rozhodnutí vlády, které oficiálně oznámil EBRD na jejím výročním zasedání v Londýně ve dnech 21.- 22. května 2006 guvernér České národní banky. Tento dopis představoval první formální krok, který bylo třeba učinit k zahájení konzultací o graduaci ČR z operací EBRD, jejichž první kolo se uskutečnilo dne 8. listopadu 2006 v Londýně. O graduaci bude rozhodovat představenstvo EBRD.
Svou graduací z operací EBRD se Česká republika zařadí mezi státy s rozvinutou ekonomikou, které již nepotřebují služby této banky. Uznání členské země za vyspělý stát tak významnou mezinárodní finanční institucí, jakou EBRD je, zaznamenají i zahraniční investoři. Graduace ČR tak může podstatnou měrou přispět k posílení vlivu přímých zahraničních investic.

EBRD bude ovšem i nadále plnit své závazky ve všech projektech, které byly a ještě mohou být podepsány do graduace, jejíž schválení se očekává na zasedání představenstva EBRD v druhé polovině roku. Některé projekty EBRD v ČR tak budou dobíhat ještě řadu let po graduaci.

Doporučované

Nejčtenější