Novinky

11. ledna

Materiály na jednání vlády 11. ledna 2006

Vydáno

  • Podklady pro jednání vlády
  • Legislativa

Bod č. 6:
Zpráva o plnění postupu přijatého k zavedení programového financování na všechny výdaje státního rozpočtu

Usnesením vlády č. 928  ze dne 29.9.2004 schválila vláda záměr, obsažený ve Zprávě o realizaci reformy veřejných financí, týkající se změny v rozpočtovém procesu směřující k zavedení programového financování na všechny výdaje státního rozpočtu. Ministerstvo financí na základě tohoto záměru předkládá vládě informaci o plnění postupu při zavedení výše uvedených změn. Zavedení programového financování bude probíhat v několika na sebe navazujících etapách. Cílem těchto etap je postupná změna obsahu a struktury (léta 2007 a 2008) závazných ukazatelů státního rozpočtu a jejich plné nahrazení (rok 2009) tzv. výdajovými bloky, které budou splňovat zásady programového financování.

První etapa postupného zavádění programového financování na všechny výdaje státního rozpočtu se týkala přípravy návrhu státního rozpočtu na rok 2006. Cílem byla změna struktury specifických ukazatelů příjmů a výdajů jednotlivých kapitol stanovených v příloze č. 4 k zákonu o státním rozpočtu na rok 2006 tak, aby součet těchto ukazatelů byl roven celkovým příjmům a celkovým výdajům kapitoly. Proti této úpravě nebyly ze strany většiny správců kapitol námitky a návrh státního rozpočtu na rok 2006 byl sestaven v souladu s touto požadovanou změnou.

Druhá etapa postupného zavádění programového financování na všechny výdaje státního rozpočtu, zahrnující přípravu návrhu státního rozpočtu na rok 2007, bude navazovat na již provedené změny ve struktuře ukazatelů v návrhu rozpočtu na rok 2006 s tím, že jednotliví správci kapitol ke každému specifickému ukazateli předloží i stručnou charakteristiku věcné náplně, jednoduchou formulaci  cíle a  ukazatele pro jeho hodnocení.

Hlavním přínosem zavedení programového financování na všechny výdaje státního rozpočtu je  propojení věcného a finančního plánování, nutnost formulovat přesně měřitelné a hodnotitelné cíle a parametry sloužící k měření úspěšnosti jejich dosažení.

Bod č. 14:
Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce 05/01 „Hospodaření Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových s majetkem státu“

Cílem kontroly bylo prověřit postupy při nabývání majetku státu a jeho správě, včetně pronájmu a odprodeje. Kontrolována byla činnost Ministerstva financí a Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v letech 2003 a 2004 a v případě věcných souvislostí i období předchozí a následné.

Na Ministerstvu financí byla kontrola zaměřena mj. na schvalování smluvních vztahů podle § 22  zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky, ale i na dozorovou činnost Ministerstva financí vůči Úřadu.
V § 22 zákona o majetku jsou uvedeny převody majetku, tj. nemovitých věcí, bytů a nebytových prostor, v případě kterých vyžadují smlouvy ke své platnosti schválení ze strany Ministerstva financí – udělení schvalovacích doložek. Podle evidence ministerstva bylo ze strany Úřadu ke schválení postoupeno 207 smluv v roce 2003 a 904 smluv v roce 2004.

Na Úřadu bylo kontrole podrobeno hospodaření s majetkem státu, který je veden v operativní  evidenci. Jedná se o majetek podle § 10 zákona o majetku, u něhož při jeho nabytí státem není patrno, které organizační složce státu přísluší hospodaření s tímto majetkem a dále o kterém se zjistí, že s ním žádná organizační složka podle zákona o majetku nehospodaří. Majetek  v  účetnictví, se kterým má Úřad příslušnost hospodařit (§ 9 zákona o majetku), je majetek,  který je nezbytný pro činnost Úřadu, a dále zejména majetek, s nímž hospodařily bývalé okresní úřady a který nebyl převeden na základě zákona č. 320/2002 Sb. , o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, na obce a kraje.

Zákonem č. 320/2002 Sb.  byl na Úřad převeden  majetek, se kterým hospodařily Okresní úřady. V případě nemovitého majetku bylo převedeno do účetnictví zhruba 250 tisíc položek v celkové účetní hodnotě 15 miliard Kč, dále movitý majetek v účetní hodnotě 2 miliardy Kč a nehmotný majetek, jako např. software, práva a licence v účetní hodnotě 300 miliónů Kč. V důsledku tohoto rozsáhlého převodu vznikly některé problémy, které se dosud nepodařilo vyřešit. Šlo zejména o dlouhodobý majetek, který byl v mnoha případech Okresními úřady chybně účtován, popř. majetek nebylo možné dohledat. Tento nedořešený majetek je veden na účtech odděleně.

Ministerstvo v rámci schvalovacího procesu přistoupilo k důkladnějšímu posuzování předložených podkladových materiálů, což ve svém důsledku vedlo k vracení smluv k přepracování nebo k požadavkům na dodatečné doplnění materiálů. Tím sice může docházet k větším časovým prodlevám, ale takovýto postup je podle názoru ministerstva z hlediska ochrany zájmů státu i zájmů budoucího nabyvatele nezbytný.

Na základě návrhu Ministerstva financí byl novelizován zákon o majetku státu. Cílem této novelizace je snížit počet případů, u nichž je nutná schvalovací doložka ministerstva financí.

Bod č. 31:
Zařazení finančních a nefinančních aktiv a pasiv bývalého Fondu národního majetku po zmocnění ministra financí o rozhodování a použití operacích s těmito prostředky

Podle zákona č. 178/2005 Sb., o zrušení Fondu národního majetku, přechází veškerý majetek dnem zrušení Fondu na stát. Působnost Fondu přechází na Ministerstvo financí. Ministerstvu přísluší hospodaření s majetkem, který na stát přešel. Finanční prostředky, které přejdou na stát, jsou spolu s finančními prostředky z výnosu prodeje privatizovaného majetku a ze zisku z účasti státu v obchodních společnostech, získanými po dni nabytí účinnosti tohoto zákona, vedeny ministerstvem za zvláštních účtech a nejsou součástí státního rozpočtu.

Protože zákon o zrušení Fondu národního majetku neřeší soulad se zákonem o rozpočtových pravidlech České republiky, je navrhováno toto usnesení vlády, které umožní převzetí finančních prostředků Fondu do státních finančních aktiv a zmocní ministra financí  rozhodovat o jejich použití.

Doporučované

Nejčtenější