Novinky

18. ledna

Materiály na jednání vlády 18. ledna 2006

Vydáno

  • Podklady pro jednání vlády
  • Legislativa

Bod č. 8:
Návrh na sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Etiopskou federativní demokratickou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění  daňovému úniku v oboru daní z příjmu

Předkládaná daňová smlouva, která byla na expertní úrovni připravena na základě vzorových modelů OECD a OSN, zajišťuje objektivní rozdělení práva na vybrání daní z příjmů mezi oba státy v těch případech, kdy příjmy mají zdroj na území jednoho státu a plynou příjemci se sídlem nebo bydlištěm na území státu druhého.

Smlouva upravuje základní formy spolupráce mezi příslušnými orgány obou smluvních stran. Umožňuje řešení sporů vzniklých při výkladu a provádění smlouvy, výměnu informací a koordinaci činností daňových úřadů obou států směřující k omezení případných daňových úniků a podvodů.

Sjednání smlouvy o zamezení dvojímu zdanění s Etiopií nevyžaduje změny v českém právním řádu, nedotýká se závazků z jiných mezinárodních smluv, kterými je ČR v současné době vázána. Vstup ČR do EU nemá dopad na sjednání této smlouvy. Sjednávání takovýchto daňových smluv je doposud svrchovanou záležitostí každého členského státu EU.

Celkový přínos plynoucí z uzavření smlouvy bude záviset na tempu budoucího rozvoje jednotlivých forem hospodářské spolupráce. Tato smlouva zvýší právní jistotu potenciálních investorů obou států a obecně  zajistí, při zdaňování,  pro subjekty jednoho státu na území druhého státu stejné zacházení, jaké požívají subjekty tohoto druhého státu (princip daňové nediskriminace).

Bod č. 10:
Doplacení kapitálového vkladu České republiky v Mnohostranné agentuře pro investiční záruky (MIGA)
 
MIGA je členem skupiny Světové banky. MIGA byla založena v roce 1988 a podporuje zahraniční investice v rozvojových zemích prostřednictvím garancí, jimiž se zahraničním investorům zaručuje za znehodnocení investic způsobené politickými, nekomerčními riziky. Dále poskytuje technickou pomoc zaměřenou na šíření informací o investičních příležitostech. Klienty jsou soukromí investoři investující v rozvojových a transformačních zemích.

MIGA je akciová společnost, nyní má 165 členů. ČR je jejím členem od roku 1990 a má v ní podíl 0,49 %. Činnost MIGA byla v ČR relativně omezená, garance byly poskytnuty například za investice do společností Cement Hranice, a.s., Vitana, a.s. nebo Tesla Lanškroun, a.s. Garance nutně neznamenají nedůvěru investora v ČR – rakouským firmám zákony a pravidla dohledu nad finančním trhem dovolují překročit maximální expozici u jednoho klienta nebo země o částku, která je zaručena garancí MIGA. Tito investoři proto rádi využívají garance MIGA právě v případech vysokých investic do českých firem.  

V návaznosti na graduaci ČR v rámci jejího členství v Mezinárodní bance pro obnovu a rozvoj (IBRD, součást Skupiny Světové banky) vyjádřila ČR své přání graduovat i v rámci svého členství v MIGA. Převod kapitálového vkladu ČR z Kč na USD je nutnou podmínkou pro úspěšnou realizaci přechodu ČR mezi vyspělé země, za které již MIGA neposkytuje záruky (tj. graduaci v MIGA).

Doporučované

Nejčtenější