Novinky

1. února

Materiály na jednání vlády 1. února 2006

Vydáno

  • Podklady pro jednání vlády
  • Legislativa

Bod č. 2:
Obecné zásady pro hospodaření s finančními prostředky EU při realizaci komutárních programů

Tyto Obecné zásady nahrazují zásady pro hospodaření s finančními prostředky Evropské unie při realizaci komunitárních programů schválené vládou dne 12. března 2003, které se soustředily převážně na programy řízené prostřednictvím Národních agentur a obsahovaly i některá ustanovení týkající se výhradně období před vstupem ČR do EU.

Hlavním impulsem pro vypracování nové verze zásad byla zejména skutečnost, že v průběhu roku 2004 a první poloviny roku 2005 představila Evropská komise ve třech balíčcích návrhy nové generace komunitárních programů na období let 2007-2013. Nově má být umožněno řídit komunitární programy v rámci sdíleného řízení, kdy odpovědnost za řízení programu nese vedle Evropské komise i členský stát, což dosud v oblasti komunitárních programů nebylo možné. Současně má být konkrétněji vymezena odpovědnost členského státu u nepřímo řízených programů, včetně zavedení některých nových povinností. Těmto změnám je třeba přizpůsobit i znění zásad.

Hlavním cílem tohoto materiálu je poskytnout metodické vodítko pro všechny subjekty, které zodpovídají za řádnou realizaci komunitárních programů a stanovit  společné podmínky, které je nutné při jejich realizaci splnit.

Komunitární programy jsou nástrojem Evropských společenství, resp. Evropské unie, který má sloužit k prohlubování spolupráce a řešení společných problémů členských zemí EU ve specifických oblastech vztahujících se k politikám společenství po určité delší časové období. Zaměřují se zejména na oblasti jako výzkum a technologický rozvoj, informační služby, životní prostředí, vzdělávání, školství a mládež, sociální politiku a zdraví, ochranu spotřebitele, malé a střední podnikání, kulturu, audiovizuální sektor, civilní obranu, usnadnění obchodu, energetiku, dopravu, boj proti drogám apod. Patří sem např. programy Comenius, Erasmus, Kultura 2000, E-learning, Euratom a další.  

V souladu s předvstupní strategií Evropské unie získala Česká republika, jako kandidátská země EU, možnost účastnit se vybraných komunitárních programů již v druhé polovině devadesátých let 20. století. Vstupem do Evropské unie se Česká republika může účastnit všech komunitárních programů, a to za stejných podmínek jako všechny ostatní členské státy Evropské unie. Odpadá tak povinnost platit vstupní poplatky za účast v programech, vztahující se pouze na nečlenské státy EU.

Doporučované

Nejčtenější