Novinky

8. února

Materiály na jednání vlády 8. února 2006

Vydáno

  • Podklady pro jednání vlády
  • Legislativa

Bod č. 7:
Harmonogram kroků k reorganizaci odpovědnosti v systému finančního řízení a kontroly a v systému interního auditu na jednotlivých úrovních veřejné správy v návaznosti na specifický cíl 1 pro I. etapu Koncepce kontrolního systému v České republice se zaměřením na finanční kontrolu

Materiál je vládě předložen na základě jejího usnesení č.1570 ze dne 7. prosince 2005 . Harmonogram vychází z Koncepce jako základního programového dokumentu, který stanoví hlavní principy, směry a priority integrace reformních a modernizačních aktivit státu, krajů, obcí a ostatních veřejných institucí, vedoucí k dalšímu rozvoji systému vnitřního řízení a kontroly v ČR. 

Základním záměrem předkládaného dokumentu je vytvořit v souladu s Koncepcí operativní plán jednotlivých kroků a činností, které je třeba učinit k úpravám a zpřesněním odpovědností v systémech finančního řízení a kontroly, v systémech interního auditu a v centrální harmonizaci obou těchto prvků při zajišťování sdílené správy prostředků poskytovaných z fondů EU a jiných zahraničních zdrojů a při zajišťování správy veřejných prostředků z národních zdrojů tak, aby byla vyloučena rizika jejich nejasného vymezení a překrývání.

K naplnění cílů předloženého materiálu je nezbytné objasnit přístupy ke koncepčním řešením řídících a kontrolních mechanismů a k novému pojetí interního auditu ve veřejné správě. Jako první krok se navrhuje uspořádání konference, která by byla garantována vládou ČR, resp. ministrem financí. K účasti na této konferenci by byli přizváni zástupci ústředních správních úřadů, ÚSC a odborné veřejnosti.    

Bod č. 9:
Návrh na sjednání Dohody mezi Českou republikou a Bulharskou republikou o změně Dohody mezi Českou republikou a Bulharskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic

Česká republika, jako člen Evropské unie, je povinna na základě článku 307 Smlouvy o založení Evropského společenství uvést všechny své mezinárodně právní závazky do souladu s komunitárním právem. S ohledem na tento závazek konzultovala Česká republika s Evropskou komisí, v rámci přípravy svého vstupu do Evropské unie, otázku kompatibility dohod o ochraně investic s komunitárním právem, přičemž tyto konzultace pokračovaly i po vstupu České republiky do Evropské unie.

Výsledkem výše uvedených bilaterálních konzultací s Evropskou komisí byl návrh několika harmonizačních klauzulí, které by měly být do dohod o ochraně investic s nečlenskými státy EU doplněny za účelem odstranění jejich neslučitelnosti s komunitárním právem. Od června loňského roku jsou prostřednictvím nót zasílány jednotlivým státům, tj. smluvním stranám příslušných dohod, konkrétní návrhy na úpravu stávajících dohod o podpoře a ochraně investic.

V listopadu 2005 se v Praze uskutečnilo expertní jednání ve věci renegociace dohody mezi Českou republikou a Bulharskou republikou o podpoře a  vzájemné ochraně investic. Na základě tohoto jednání bude do dohody začleněna klauzule, která České republice v souvislosti s doložkou nejvyšších výhod umožní poskytovat výhodnější zacházení jednak subjektům pocházejícím z ostatních členských států EU a dále subjektům ze třetích zemí, jimž je výhodnější zacházení poskytováno na základě mezinárodních smluv uzavřených Evropským společenstvím se třetími zeměmi.

Do článku upravujícího převod plateb investora do zahraničí bude vložena klauzule, která jej umožní tehdy, pokud nebudou dotčena opatření přijatá Evropským společenstvím. Zároveň bude do dohody vloženo nové ustanovení, na jehož základě bude moci ČR přijímat opatření na ochranu svých bezpečnostních zájmů, které zahrnují rovněž zájmy plynoucí z členství ČR v EU, přičemž tímto jednáním ovšem ČR nebude porušovat závazky vyplývající z dohody o ochraně investic. České straně se rovněž podařilo na základě zkušeností z dosavadních arbitráží do dohody zahrnout šestiměsíční lhůtu pro smírné řešení případných sporů, která ČR umožní podniknout potřebné kroky k přípravě své právní ochrany.     

Bod č. 15:
Návrh na vyslovení souhlasu s přístupem České republiky k právnímu sporu mezi Evropským společenstvím a některými členskými státy na straně jedné a firmami RJR Nabisco Inc. a Japan Tobacco Inc. et al na straně druhé, ve věci pašování cigaret do zemí ES a s tím souvisejícím praním špinavých peněz

Dopisem z ledna letošního roku se na 1. místopředsedu vlády a ministra financí Bohuslava Sobotku obrátil generální ředitel Evropského úřadu proti podvodům (OLAF) Dr. F. H. Brüner ve věci přistoupení České republiky k žalobě ES vůči firmám RJR Nabisco Inc. a Japan Tobacco Inc. et al. OLAF informoval, že do konce února běží lhůta pro podání žaloby proti těmto firmám u soudu v USA. K žalobě se může připojit každý členský stát, a to i v případě, že sám neeviduje žádné případy podvodů, pašování, praní špinavých peněz, kterých se uvedené firmy měly dopustit. Pro vedení soudního sporu byla najata americká právní kancelář, která shromažďuje důkazy, vypracuje žalobu a jménem EK a členských zemí, které k žalobě přistoupí, spor povede.

S přistoupením k žalobě nevzniknou členským států žádné finanční závazky, neboť smlouva mezi právní kanceláří a EK je koncipována tak, že právní kancelář uspokojí své nároky ze soudem přiznaného odškodnění. Neúspěch ve sporu ponese z hlediska finančních nákladů tato právní kancelář. Lze očekávat, že obě firmy se budou snažit dosáhnout s EK dohody podobné, jaká byla uzavřena s firmou Philip Morris International. OLAF informoval, že obě firmy již naznačily, že jsou připraveny se dohodnout.

Žaloba se týká závažných jednání, kterých se měly obě firmy dopustit, a to zejména praní špinavých peněz z nelegálních obchodů s narkotickými látkami a cigaretami. Firmy prováděly nelegální obchody s Irákem, dopustily se uplácení veřejných činitelů na Balkáně apod. 

Ministerstvo financí je přesvědčeno, že zejména z tohoto důvodu bude správné iniciativu EK podpořit přistoupením k žalobě a pokud se bude jednat o Dohodě, být mezi těmi členskými zeměmi, které budou původními signatáři. Pokud bude uplatněn stejný postup jako při uzavírání dohody s firmou PMI, pouze původní signatáři budou mít nárok na část finančních prostředků určených v rámci vzájemného vyrovnání pro přímou podporu iniciativám proti pašování a padělání cigaret.

Doporučované

Nejčtenější