Novinky

22. února

Materiály na jednání vlády 22. února 2006

Vydáno

  • Podklady pro jednání vlády
  • Legislativa

Bod č. 10:
Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce 05/11 „Finanční prostředky poskytované z Fondu národního majetku České republiky k odstranění starých ekologických zátěží“

Cílem kontroly bylo prověřit hospodaření s finančními prostředky na přípravu a realizaci projektů v souladu s ekologickými závazky státu. Kontrolovanými institucemi byly FNM, Ministerstvo financí, Ministerstvo životního prostředí, Česká inspekce životního prostředí a vybraní nabyvatelé, kteří uzavřeli na základě usnesení vlády s FNM ČR příslušné ekologické smlouvy.

Fond v letech 2001 a 2002 zaváděl nový způsob poskytování prostředků na sanaci starých ekologických zátěží. Tento nový způsob umožňoval Fondu přímo ovlivňovat výběr zhotovitele i realizaci akce. Na druhé straně byly u Fondu jako u investora očekávány činnosti spojené s řízením projektů. Formálně byl tento nový způsob, podle kterého je Fond investorem, začleněn do většiny existujících ekologických smluv a byl obsažen ve všech ekologických smlouvách uzavíraných po roce 2000.

Šetřením nebylo zjištěno porušení prakticky žádných obecně závazných zákonných norem, ani souvisejících právních předpisů a směrnic. Konstatované nedostatky mají spíše charakter výhrad směřujících k systémovým aspektům procesu likvidace starých ekologických zátěží, k nastavení výchozích smluv a interní řídící dokumentace. V posledně jmenovaných aspektech Fond a následně Ministerstvo financí již provedly či v současné době provádějí nápravné kroky.

Bod č. 11:
Stanovisko Ministerstva financí ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce 05/12 „Hospodaření Státní tiskárny cenin s majetkem státu“

Cílem kontroly bylo prověřit správnost postupů při hospodaření státního podniku a plnění zákonem stanovených povinností ze strany zakladatele. Kontrolovanými osobami byly Ministerstvo financí a Státní tiskárna cenin, státní podnik (STC). Kontrolovaným obdobím byly roky 2003 a 2004, v případě věcných souvislostí i období předcházející a následující.

Na Ministerstvu financí byla kontrola zaměřena mj. na uplatňování práv a plnění povinností vyplývajících ze zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů. Jednalo se zejména o náležitosti zakládací listiny, vymezení určeného majetku STC, vydávání statutu podniku, kontrolní činnosti vůči STC, schvalování výroční zprávy a účetní závěrky, jmenování, popř. odvolávání  ředitele a členů dozorčí rady.

V STC bylo kontrole podrobeno dodržování zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a navazujících předpisů, dále konkrétní oblasti hospodaření STC se zaměřením např. na inventarizaci majetku a závazků, pořizování majetku a nakládání s ním, tvorbu a čerpání fondů a některé specifické oblasti činnosti STC i s ohledem na účelnost a hospodárnost vynakládání prostředků.
 
Celkové výsledky kontroly ukázaly, že nebylo porušeno dodržování příslušných zákonů, kterými se řídí hospodaření státního podniku a plnění zákonem stanovených povinností ze strany zakladatele a nedošlo ke škodě na majetku ani k nehospodárnému vynakládání rozpočtových prostředků. Při prověřování konkrétních oblastí hospodaření byly zjištěny  drobné nedostatky, z nichž některé byly odstraněny již v průběhu kontroly a k ostatním byla přijata okamžitě nápravná opatření v oblasti řídících norem a kontrolních mechanismů fungování STC.

Bod č. 24:
Rozhodnutí o privatizaci podle § 10, odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb. o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 216)

Předkládaný materiál má formu standardního souhrnného materiálu navrhujícího vládě vydat rozhodnutí o privatizaci podle § 10, odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby.

Obsahuje návrhy rozhodnutí o privatizaci metodou přímého prodeje předem určenému nabyvateli za dohodnutou cenu, obsažené v zakladatelském privatizačním projektu ev. č. 50 270 předloženém Ministerstvem pro místní rozvoj. Nabyvatelem je organizační složka státu Privum se sídlem v Lysé nad Labem.

O zařazení tohoto majetku do privatizace ve smyslu §5 zákona č. 92/1991 Sb. rozhodla vláda svým usnesením ze dne 22. června 2005 č. 796  s cílem urychlit privatizaci majetku a přispět tak k revitalizaci prostoru bývalých vojenských újezdů Ralsko a Mladá, která byla dlouhou dobu užívána bývalou sovětskou armádou, a navrátit je civilnímu způsobu života.

Bod č. 27:
Návrh na změnu gesce k dokumentům orgánů ES týkajícím se financování transevropských dopravních a energetických sítí

V předkládaném materiálu jsou shrnuty důvody ministerstva financí pro odmítnutí gesce v oblasti transevropských dopravních sítí, které se týkají především problematiky ministerstva dopravy. Jelikož dvoustranná jednání s tímto resortem nevedla zatím k dohodě, je tato záležitost předkládána k rozhodnutí vládě ČR. Ministerstvo financí se nebrání postavení spolugestora.

Uvedená problematika se dotýká v určitém rozsahu také ministerstva průmyslu a obchodu a Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, do jehož působnosti spadá oblast udělování veřejných podpor a dodržování pravidel hospodářské soutěže. S těmito dvěma institucemi již byla dojednána jejich působnost v pozici spolugestorů k tomuto dokumentu.

Pro informaci

Bod č. 2:
Opatření pro podporu elektronické komunikace mezi daňovými poplatníky a územními finančními orgány

Současný systém elektronického podání pro správu daní, který umožňuje uživatelům zpracovávat i odesílat daňová přiznání i jiná podání v daňových věcech, není zatím v patřičné míře využíván. Tento fakt byl jedním z hlavních motivů pro realizaci opatření pro podporu uvedené elektronické komunikace. Daňová správa si vytyčila cíl poskytovat kvalitní služby a rozvíjet je tak, aby co nejvíce odpovídaly požadavkům klientů – daňovým subjektům. Předmětem předkládané informace je proto rozvoj klientsky přístupné elektronické komunikace ve vztahu k daňové veřejnosti.

Pro poskytování služeb veřejnosti po Internetu se zpracovává projekt Daňový portál, který bude zahrnovat všechny postupně implementované elektronické služby pro daňovou veřejnost. První plánovanou službou je možnost elektronicky zpřístupnit daňovým subjektům informace o stavu vlastního osobního daňového účtu, tj. informace o tom, zda finanční úřad eviduje k daném dni na účtu nedoplatek, přeplatek, nebo zda je účet vyrovnán. Rozpracováno je rovněž propojení Daňového portálu na Celní správu, zejména pak na informace z Intrastatu. 

Bod č. 10:
Informace o zasedání Rady ministrů financí a hospodářství (Ecofin) dne 24. ledna 2006 v Bruselu

Dne 24. ledna 2006 se v Bruselu uskutečnilo jednání Rady EU ve složení ministrů financí a hospodářství. Česká delegace byla vedena 1. místopředsedou vlády a ministrem financí Bohuslavem Sobotkou.

Na programu jednání byly stabilizační a konvergenční programy Finska, Dánska a Švédska a České republiky, Maďarska a Slovenska. U České republiky a Slovenska bylo uvedeno, že oba státy jsou na cestě k dosažení cíle – odstranění nadměrných schodků.

Účastníci se zabývali i problematikou snížených sazeb DPH. ČR požádala o prodloužení přechodných období pro aplikaci snížené sazby daně na stavební práce pro bydlení a na dodání tepla. ČR deklarovala, že řešení navržené Rakouskem nerespektuje princip rovného zacházení mezi všemi členskými státy a prohlubuje rozdíly mezi starými a novými členskými státy. Rakouské předsednictví předložilo kompromisní návrh, ve kterém mj. upřesnilo, že Komise do poloviny roku 2007 vypracuje studii dopadu snížených sazeb DPH na zaměstnanost a že studie se bude týkat snížených sazeb na místně poskytované služby včetně restauračních. S předloženým návrhem vyjádřilo souhlas 22 členských států. ČR, Polsko a Kypr slíbily svá vyjádření k návrhu do následujícího víkendu.   

Doporučované

Nejčtenější