Novinky

8. března

Materiály na jednání vlády 8. března 2006

Vydáno

  • Podklady pro jednání vlády
  • Legislativa

Bod č. 28:
Záměr dalšího postupu pro ukončení činnosti členů finanční skupiny České konsolidační agentury

Česká konsolidační agentura zanikne bez likvidace dle ustanovení § 20 zákona č. 239/2001 Sb.  dnem 31. prosince 2007. Od počátku roku 2004 v návaznosti na usnesení vlády č. 45/2004  o urychlení ukončení její činnosti uskutečňuje ČKA za tímto účelem řadu činností, zejména  podle tzv. „Projektu 2007“. Jedná se zejména o výrazné snižování bilanční sumy pomocí urychlených blokových prodejů  aktiv a návazného snižování počtu zaměstnanců. Zároveň byl rozpracován postup pro ukončení činnosti dceřiných společností Konpo, s.r.o. a Česká finanční, s.r.o. jejich likvidací k 31. prosinci 2006.

Při hlubší analýze portfolia úvěrových pohledávek jmenovaných společností se však ukázalo, že způsob jejich zániku likvidací naráží na řadu překážek, které ukončení likvidace posunují daleko za horizont roku 2006. Jde především o řešení právních sporů, které se dotýkají těchto společností.

V souladu s § 5 odst. 6 zákona o ČKA se proto vládě předkládá ke schválení záměr ČKA ukončit  činnost uvedených společností a zajistit jejich vymazání z obchodního rejstříku na základě převedení jejich obchodního jmění na ČKA ve smyslu ustanovení § 69b a § 153c obchodního zákoníku. Rozhodným dnem pro převod obchodního jmění do ČKA se navrhuje stanovit 1. leden 2006.

Dalším krokem záměru, který je předkládán vládě ke schválení, je založení 100 procentní dceřiné společnosti ČKA ve formě společnosti s ručením omezeným a vložení peněžitého vkladu (majetkového podílu) do této společnosti ve výši 175 mil. Kč. Současně je navrhováno, aby vláda vzala na vědomí, že ČKA převede do založené společnosti majetek státu, s nímž je příslušná hospodařit. Tzn. své zbytkové jmění, které bude především obsahovat pohledávky s vážnými právními vadami, případně cenné papíry a majetkové účasti v jiných obchodních společnostech než akciových, které jsou obtížně převoditelné na třetí osobu. Dále je navrhováno, aby ČKA následně zahájila proces prodeje 100 % majetkového podílu ČKA v této společnosti třetí osobě koncem roku 2006 s tím, že vlastní prodej bude realizován v průběhu roku 2007.
 
Bod č. 29:
Postoupení pohledávek finanční skupiny České konsolidační agentury za dlužníky zemědělsko-potravinářského sektoru za úplatu předem stanovenému zájemci – společnosti Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s.

Dne 16. listopadu 2005 přijala vláda usnesení k postoupení pohledávek finanční skupiny  České konsolidační agentury (FS ČKA) za dlužníky zemědělsko-potravinářského sektoru za úplatu předem stanovenému zájemci – Podpůrnému a garančnímu rolnickému a lesnickému fondu (PGRLF).  Z navržených pohledávek ale schválila k postoupení pouze pohledávky za společností Setuza, a.s. Zároveň vláda uložila 1.místopředsedovi vlády a ministru financí předložit vládě do 16. prosince 2005 návrh na řešení zbývajících pohledávek FS ČKA za dlužníky z tohoto sektoru..

Vzhledem k tomu, že dozorčí rada ČKA schválila návrh na postoupení zbývajících pohledávek po věcné stránce až dne 2. února 2006, byl požádán předseda vlády o souhlas s prodloužením termínu pro předložení tohoto návrhu, a to do 31.března 2006. K postoupení je navrženo celkem 191 pohledávek za 135 dlužníky v celkové hodnotě cca 1,1 mld. Kč.

Smlouva o postoupení pohledávek ČKA za společností Setuza, a.s. byla s PGRLF uzavřena dne 6. února 2006. Kupní cenu ve výši 465 mil. Kč uhradil PGRLF dne 8. února 2006 s tím, že celková výše postoupených pohledávek představovala k datu 31. 12. 2005 částku cca  4,2 mld. Kč.

Doporučované

Nejčtenější