Novinky

15. března

Materiály na jednání vlády 15. března 2006

Vydáno

  • Podklady pro jednání vlády
  • Legislativa

Bod č. 6:
Výběrové řízení na prodej aktiv společnosti Aero Vodochody, a.s. – shortlist

V souladu s harmonogramem privatizace společnosti Aero Vodochody je vládě ke schválení předkládán výběr zájemců (tzv. shortlist), kterým bude ve druhém kole výběrového řízení umožněno provedení hloubkové kontroly této společnosti a zároveň předložení závazné cenové nabídky.

K účasti ve druhém kole výběrového řízení jsou navrhovány tyto společnosti – Aero Kilcullen Consortium, Benson RPG, Český letecký průmysl, Eco-Investment, a.s., Oakfield, a.s., PPF   a J&T.

O privatizaci společnosti Aero Vodochody rozhodla vláda na svém zasedání dne 20.července 2005, kdy ve svém usnesení č. 985  stanovila způsob a časový harmonogram této privatizace.  Veškerá aktiva České konsolidační agentury v Aeru Vodochody (tj. majetková účast ČKA představující 99,97 % základního kapitálu této společnosti a pohledávky ČKA za touto společností) jsou v souladu s tímto usnesením vlády společně nabízena k prodeji formou veřejného dvoukolového výběrového řízení.

Předmětné veřejné výběrové řízení bylo vyhlášeno zveřejněním znění podmínek na internetových stránkách ČKA dne 24.listopadu 2005. Navržená kvalifikační kriteria a způsob vyhodnocování nabídek předložených ve výběrovém řízení schválila vláda svým usnesením  č. 1529/2005  .

Pro informaci

Bod č. 3:
Informace Ministerstva financí o kategoriích služeb s vysokým podílem lidské práce, pro které bude ČR žádat o oprávnění aplikace snížené sazby DPH

Na základě výsledků jednání ve věci snížených sazeb DPH, kdy Česká republika přistoupila ke kompromisnímu řešení a podpořila přijetí nové směrnice, která byla publikována dne 14. února 2006 v Úředním věstníku EU pod číslem 2006/18/ES, mají členské státy povinnost uvědomit Evropskou komisi do 31. března 2006 o skutečnosti, kdy si přejí aplikovat poprvé po roce 2005 sníženou sazbu DPH na některou ze služeb uvedených v příloze K Šesté DPH směrnice.

S ohledem na usnesení vlády ČR č.170/2006   ze dne 15. února se Ministerstvo financí rozhodlo požádat o uplatňování snížené sazby DPH na tři kategorie služeb s vysokým podílem lidské práce uvedené v příloze K Šesté DPH směrnice, a to:

  • renovace a opravy soukromých bytů a obytných domů, s výjimkou materiálů, které tvoří podstatnou část hodnoty poskytnuté služby;
  • čištění oken a úklid v domácnostech;
  • domácí pečovatelské služby (např. pomoc v domácnosti a péče o děti, staré, nemocné nebo postižené osoby).

Podle nového znění článku 28 (6) Šesté DPH směrnice (č. 77/388/EHS) může Rada jednomyslně na návrh Komise povolit kterémukoli členskému státu, aby do 31. prosince 2010 uplatňoval sníženou sazbu na nejvýše dvě kategorie služeb uvedených v příloze K. Ve výjimečných případech může být členský stát oprávněn uplatňovat sníženou sazbu na služby patřící do tří uvedených kategorií. Česká republika, která v rámci dosažení kompromisu ustoupila ze své odmítavé pozice, získala během jednání příslib podpory ze strany předsednictví i Komise pro žádost o tento větší počet kategorií.

Uvedené rozhodnutí tak spolu s rozšířeným vymezením sociálního bydlení umožní České republice v nejvyšší možné míře zachovat stávající uplatnění snížené sazby DPH u bytové výstavby a ponechat ve snížené sazbě ty kategorie služeb s vysokým podílem lidské práce,  u nichž již v současnosti sníženou sazbu uplatňuje (tj. mytí oken a úklidové práce prováděné v domácnostech a na domácí pečovatelské služby), aniž by se národní legislativa dostala do rozporu s právem ES. 

Bod č. 5:
Informace o zasedání Rady ministrů financí a hospodářství (ECOFIN) dne 14. února 2006 v Bruselu

Dne 14. února 2006 se v Bruselu uskutečnilo jednání Rady EU ve složení ministrů financí a hospodářství (ECOFIN). Česká delegace byla vedena 1. místopředsedou vlády a ministrem financí Bohuslavem Sobotkou.

Účastníci mj. posoudili stabilizační programy Belgie, Lucemburska a Rakouska a konvergenční programy Estonska, Lotyšska a Slovinska. Zabývali se přípravou Evropské rady, která se bude konat ve dnech 23. – 24. března 2006. V rámci toho posoudili Zprávu o pokroku v rámci Lisabonské strategie. Projednali rovněž zprávu o stárnutí populace a seznámili se s průběhem konference o zdaňování, která se konala 6. – 7. února 2006 ve Vídni a která byla zaměřena na boj proti podvodům v oblasti DPH.

Bod č. 29:
Výplata příspěvku na mandát politické straně Evropští demokraté za 15 zastupitelů zvolených v roce 2002 do zastupitelstva hlavního města Prahy

Ministerstvo financí nevyplatilo politické straně Evropští demokraté státní příspěvek za volby do zastupitelstva hl. města Prahy v roce 2002 s odůvodněním, že § 20 odst. 8 zákona č.424/1991 Sb.  o sdružování v  politických stranách a politických hnutích umožňuje výplatu pouze stranám a hnutím, které buď podaly samostatně kandidátní listinu, nebo navrhly své kandidáty na kandidátní listině koalice, nikoliv však jako sdružení politické strany.  

Evropští demokraté se obrátili se svým požadavkem na Městský soud v Praze a poté i na Ústavní soud. Městský soud v Praze v květnu 2005 rozhodl, aby Ministerstvo financí o přidělení (či nepřidělení) státního příspěvku rozhodlo správním rozhodnutím. (Ministerstvo financí rozhodovalo pouze formou sdělení).
Obě strany – Ministerstvo financí a Evropští demokraté se dohodly, že vyčkají rozhodnutí Ústavního soudu. Ten v lednu 2006 vydal nález, ve kterém Ministerstvu financí přikázal respektovat rozhodnutí Městského soudu v Praze. O meritu věci však nerozhodl, Ministerstvu financí pouze přikázal rozhodnout o  přiznání či nepřiznání příspěvku ve správním řízení.

Celý spor je dán dvěma možnými výklady pojmu „koalice“. První výklad vychází ze striktního výkladu pojmu koalice, kde pojem koalice nelze podřadit pojmu sdružení, který je použit v § 20 zákona č. 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí. Druhý výklad vychází z názoru, že zákon pojem „koalice“ nedefinuje a proto je možno použít gramatického výkladu.

Bylo konstatováno, že restriktivní výklad zákona, který Ministerstvo financí společně s Ministerstvem vnitra při výkladu pojmu „koalice“ původně použilo, by mohl být shledán v nesouladu s článkem 22 Listiny základních práv a svobod, jenž stanoví, že „zákonná úprava všech politických práv a svobod a její výklad a používání musí umožňovat a ochraňovat svobodnou soutěž politických sil v demokratické společnosti“ a mohl by tedy tuto svobodnou soutěž politických sil narušit.

S ohledem na tuto skutečnost Ministerstvo financí navrhuje vládě příspěvek na mandát za 15 zastupitelů zvolených v roce 2002 do zastupitelstva hlavního města Prahy, který činí  11 875 000 Kč, politické straně Evropští demokraté vyplatit.

Doporučované

Nejčtenější