Novinky

12. ledna

Materiály na jednání vlády 12. ledna 2005

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

 • Podklady pro jednání vlády
 • Legislativa

Bod č. 11:
Předložení pilotních projektů Partnerství veřejného a soukromého sektoru

Ministerstvo financí předkládá vládě seznam projektů první vlny projektů PPP (Public Private Partnership). Vládním usnesením z léta 2004 bylo ministrům uloženo předložit ministerstvu financí do 30.9.2004 návrhy projektů za jejich resorty. Celkem ministerstvo financí obdrželo 9 návrhů na projekty PPP. Všechny návrhy byly posouzeny pětičlennou hodnotící komisí. Jako vhodné pro zařazení do první vlny PPP jsou vládě doporučeny následující projekty:

 Projekt  Předkladatel
 Modernizace, provoz a údržba trati v úseku Praha Masarykovo nádraží - žel. stanice Praha Ruzyně a výstavba nového úseku včetně  provozu a údržby v úseku žel. stanice Praha Ruzyně - Letiště Ruzyně  MD
 Ubytovna hotelového typu a parkoviště v Ústřední vojenské nemocnici Praha ve Střešovicích

 MO a ÚVN  Praha

Základními kritérii při hodnocení projektů jsou:

 • Rozpočtový dopad: vhodnými pilotními projekty jsou především takové, pro které bude v budoucnosti reálně zajištěno financování především úhradami příjemců služeb.

 • Přenos rizik: nejvýznamnější charakteristikou PPP projektů je přenesení rizik na ty účastníky smlouvy, kteří mají nejlepší předpoklady pro řízení těchto rizik. Vhodné pilotní projekty jsou takové, u nichž existuje reálná možnost přenosu některých rizik na soukromého partnera.

 • Snadno definovatelné výstupy: vhodnými pilotními projekty jsou projekty, u nichž lze jednoznačně definovat parametry požadovaných služeb a projekty, které mají s vysokou pravděpodobností předpoklady pro dosažení příznivých parametrů "hodnoty za peníze" (value for money) ve srovnání s realizací pouze za pomocí veřejného sektoru.

 • Soulad s prioritami vládního programového prohlášení.

Bod č. 41:
Rámcová pozice pro jednání EU o reformě Paktu stability a růstu

Předkládaná rámcová pozice ČR k reformě Paktu stability a růstu (SGP) je podkladem pro jednání Rady ECOFIN dne 18. ledna 2005. Obecně Česká republika nepodporuje takové změny, které by vedly k oslabení SGP a vítá, že zamýšlené změny vedou spíše k jeho posílení. ČR upřednostňuje jednoduchost a vynutitelnost pravidel SGP oproti přílišné sofistikovanosti a komplikovanosti.

V rámci Rady ECOFIN je vedena diskuse o posílení a zlepšení implementace Paktu, která během loňského roku vyústila v konkrétnější návrhy Komise na zlepšení jeho fungování. V září loňského roku bylo ECOFINem zdůrazněno, že:

 • Samotná Smlouva by neměla být měněna vůbec; kritéria 3 % pro deficit a 60 % pro dluh daná Smlouvou by měla být nadále zachována.

 • Změny v Paktu stability a růstu by měly být omezeny na nejmenší možnou míru.

 • Posílena by měla být ekonomická podstata a implementace Paktu, a to:

  1. posílením jeho preventivní části, tzn. rozpočtová disciplina v "dobrých časech" - symetrická implementace SGP v průběhu cyklu;

  2. důraznějším zaměřením na dluh a udržitelnost;

  3. rozlišováním mezi provedenými opatřeními a chybami v předpovědích při hodnocení v rámci procedury při nadměrném deficitu (Excessive Deficit Procedure - EDP).

  4. zaměřením rozpočtových politik na podporu Lisabonské agendy.

O těchto bodech se vede další diskuse. Rámcová pozice České republiky k nejdůležitějším diskutovaným oblastem je následující: Česká republika podporuje zajištění rozpočtové disciplíny v dobrých časech, tedy tzv. symetrickou implementaci SGP v průběhu cyklu. V rozpočtových pravidlech ČR již dnes existují výdajové stropy a povinnost použít dodatečné rozpočtové příjmy na snížení schodku, tzn. již dnes používáme hospodářského růstu ke konsolidaci veřejných financí. ČR dále podporuje redefinici střednědobého fiskálního cíle tak, aby se zohlednila zejména udržitelnost veřejných financí, výše a dynamika dluhu a hospodářský růst v konkrétní zemi. ČR je rovněž pro zlepšení implementace Řízení o nadměrném schodku (EDP) a je připravena k související diskusi o preciznějším vymezení tzv. mimořádných a dočasných okolností (např. nová definice závažného hospodářského poklesu). ČR se nebrání debatě o prodloužení lhůt pro přijetí nápravných opatření po identifikaci nadměrného schodku a podporuje posílení rozpočtového dohledu nad vývojem dluhu.

Členské státy EU podléhají mnohostrannému dohledu nad koordinací rozpočtových politik a dodržováním rozpočtové disciplíny. Závazky a postupy v oblasti rozpočtové kázně vyplývají z příslušných ustanovení Smlouvy o založení Evropského společenství, Protokolu ke Smlouvě o postupu při nadměrném schodku a z Paktu stability a růstu. Smlouva zavazuje členské státy vyhnout se nadměrným schodkům a dodržovat rozpočtová kritéria.

Doporučované

Nejčtenější