Novinky

09.února

Materiály na jednání vlády 09. února 2005

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Podklady pro jednání vlády
  • Legislativa

Bod č. 5:
Záměr vytvoření Státní pokladny

Ministerstvo financí předkládá vládě materiál - Záměr vytvoření Státní pokladny. Základním cílem zavedení Státní pokladny je technickou reorganizací a modernizací účetního systému, který bude integrovat a konsolidovat účetní data získaná v reálném čase. S využitím takto centralizovaných informací budou zásadním způsobem minimalizována rizika rozhodovacích procesů. Včasné s komplexní zavedení tohoto systému podstatně zvýší kvalitu řízení státních financí a zamezí vzniku případných nekrytých závazků státu v budoucnu.

Ministerstvo financí již několik let usiluje o zvýšení efektivity procesu řízení veřejných financí. Česká republika je v současnosti jediným státem, který nemá zavedenu standardní Státní pokladnu. Všechny nově přistupující státy tuto otázku vyřešily v rámci předvstupního období.

Základní filosofií Státní pokladny je záměr vybudování dobře, efektivně a transparentně fungujícího mechanismu řízení veřejných prostředků, který se blíží racionalitě fungování soukromého podniku. Efektivitě fungování a kvalitě řízení musí být podřízena celá struktura Státní pokladny, ať už se jedná o reorganizaci stávajícího systému, zavedení nových chybějících funkčních článků systému, stanovení efektivního způsobu centralizace, způsob efektivního nastavení kontrolních mechanismů apod. Praktickým výstupem tohoto řešení bude úspora peněžních, hmotných i lidských zdrojů což ukazují i zahraniční zkušenosti.

V případě, že vláda schválí záměr projektu Státní pokladny, připraví Ministerstvo financí ve spolupráci s Ministerstvem informatiky dokumentaci programů.

Výstavba systému Státní pokladny bude probíhat v etapách. Celkové výdaje do úplného zprovoznění Státní pokladny v roce 2010 se předpokládají ve výši 2,4 mld. Kč. Část těchto prostředků bude hrazena ze zdrojů EU.

Bod č. 7:
Analýza převodu prostředků do rezervních fondů jednotlivých rozpočtových kapitol k 31.12.2004 a návrh na regulaci čerpání těchto prostředků v roce 2005.

Ministerstvo financí na základě podkladů správců jednotlivých rozpočtových kapitol zpracovalo souhrnnou zprávu o výši prostředků převedených do rezervních fondů k 31.12.2004 s cílem podat informaci a současně upozornit na význam jejich použití v budoucích rozpočtových obdobích.

Ke konci roku 2004 došlo u organizačních složek státu k větším převodům do rezervních fondů, než se očekávalo. Byly převedeny prostředky v celkové výši 28,8 mld Kč. Z bilančního hlediska by stav prostředků převedených do rezervních fondů vyvolal záporné údaje ve statistice ESA 95, došlo by ke zvýšení výdajů a tedy i schodku státního rozpočtu. To by znamenalo výrazné nedodržení cílů obsažených v Konvergenčním programu ČR, ke kterým se vláda zavázala. Musí se proto přijmout regulační opatření pro další období, která ale neznamenají, že by prostředky organizačním složkám státu nezůstaly, ale musí být regulovány, aby se zabránilo jejich nekontrolovatelnému použití.

Doporučované

Nejčtenější