Novinky

24. února

Materiály na jednání vlády 24. února 2003

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Podklady pro jednání vlády
  • Legislativa

Bod č. 18:
Základní přístupy k přípravě návrhu novely zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosu některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů

Materiál je vládě předkládán v souvislosti s přípravou novely zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní). Legislativní plán vlády ukládá Ministerstvu financí předložit návrh novely zákona o rozpočtovém určení daní vládě do konce března roku 2003. V souladu s programovým prohlášením vlády by měla tato novela nabýt účinnosti od roku 2004.

Novela zákona o rozpočtovém určení daní se bude týkat změny rozpočtového určení daní pro kraje. Tato skutečnost již byla uvedena při tvorbě státního rozpočtu na rok 2003, kdy bylo zdůrazněno, že rok 2003 bude pro kraje znamenat přechodné období. Na financování výkonu správních činností a zřizovatelských funkcí převedených na kraje z okresních úřadů a Ministerstva zdravotnictví nebyly pro rok 2003 krajům stanoveny zvýšené podíly na daňových příjmech. Financování převedených aktivit je přechodně zabezpečeno dotacemi ze státního rozpočtu.

Cílem materiálu je převést do působnosti krajů kromě již uskutečněných převodů v rámci reformy veřejné správy i dalších aktivity a činnosti dosud zabezpečované resorty. Dle rozpočtu na rok 2003 se předpokládá, že z resortů potečou do území prostředky ve výši cca 133 mld. Kč. Z tohoto objemu Ministerstvo financí navrhuje převést do působnosti krajů cca 54 mld. Kč. Tím by se změnil stávající podíl krajů na sdílených daní ze 3,1 % na 17,3 %.

Nejdůležitější roli ve financování krajů hrají v současné době dotace poskytované ze státního rozpočtu. Pouze 20 % výdajů krajů je kryto z daňových příjmů krajů. U obcí tento podíl představuje téměř 50 %. Je zřejmé, že takovýto systém financování působností krajů není nadále udržitelný. Je nutné, aby kraje, pokud jsou jim svěřeny rozsáhlé majetky, vysoká četnost zřizovatelských funkcí a nemalá působnost v oblasti výkonu státní správy, nenesly pouze odpovědnost za rozvoj území, ale měly k tomu i příslušné finanční nástroje pro uplatnění svých rozhodovacích pravomocí. Pokud nebude na kraje delegován odpovídající objem daňových příjmů, pak kraje budou i nadále okleštěny ve svých rozhodovacích pravomocích, budou nuceny naplňovat vizi centra a směrovat prostředky dle účelově určených dotací.

Pro přerozdělení finančních objemů mezi jednotlivé kraje budou uplatněny vicekriteriální ukazatele. Jejich rozsah bude stanoven po odsouhlasení vládou. Při stanovení kritérií bude nutná spolupráce s dotčenými resorty.

Bod č. 19:
Dokončení finanční restrukturalizace a privatizace společnosti VÍTKOVICE, a.s.

FNM ČR jako akcionář a ČKA jako věřitel se shodli na řešení situace společnosti VÍTKOVICE společným prodejem aktiv zájemci vybranému ve veřejném výběrovém řízení. Kupující by měl být vybrán na základě vícekriteriálního výběrového řízení, kde rozhodujícími kritérii mají být výše nabídnuté kupní ceny a závazek kupujícího odkoupit aktiva ve vlastnictví společnosti OSINEK, a.s. související se strojírenskou výrobou ve společnosti VÍTKOVICE STROJÍRENSTVÍ, a.s., dále závazek na zajištění provozního financování společnosti VÍTKOVICE STROJÍRENSTVÍ, a.s a další závazky ošetřující nakládání s pohledávkami ČKA.

V případě, že navrhovaný prodej aktiv společnosti VÍTKOVICE bude vládou schválen, bude jeho realizace trvat zhruba 7- 9 měsíců. Zájmem MF a úkolem všech ostatních zúčastněných složek na dokončení finanční restrukturalizace a privatizace společnosti je ukončit celou akci v co nejkratší době.

 


 

Doporučované

Nejčtenější