Novinky

29. ledna

Materiály na jednání vlády 29. ledna 2003

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Podklady pro jednání vlády
  • Legislativa

Bod č. 10:
Návrh zákona o omezení plateb v hotovosti

Účelem předkládaného zákona je omezení možnosti praní špinavých peněz, daňových úniků, zvýšení bezpečnosti zúčastěných subjektů a racionalizace a optimalizace peněžního hotovostního oběhu.

Zákon stanovuje povinnost provést úhradu bezhotovostní platbou, pokud výše této platby překračuje částku 100 000 Kč. Návrh se vztahuje na vzájemné platby mezi fyzickými i právnickými osobami s místem trvalého pobytu nebo se sídlem na území České republiky, jakož i na platby prováděné těmito osobami do zahraničí. Působnost zákona se bude vztahovat též na pobočky nebo organizační složky zahraničních osob zřízených na území České republiky. Povinnost se nebude vztahovat na výplaty mezd, platů a ostatních odměn za práci, platby z důchodů z důchodového pojištění, výplat z penzijních fondů, vklad nebo výběr peněžních prostředků v hotovosti u peněžního ústavu.

Návrh řeší i přepočet na českou měnu, v případě provedení platby v cizí měně.

Kontrolu budou zajišťovat územní finanční orgány a celní orgány. Pokutu až do výše 1 mil. Kč, nejméně však 10 000 Kč, budou moci udělit nejen poskytovateli hotovostní platby (nad 100 000 Kč), ale i jejímu příjemci, pokud příjemce musel vědět, že jejím uskutečněním došlo k porušení zákona.

Obdobná úpravu platí i v zemích Evropské unie, např. Francii, Itálii a Belgii.

Bod č. 11:
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů

Tento návrh je předkládán jako další krok v oblasti harmonizace s legislativou Evropské unie v oblasti spotřebních daní. Novela upravuje sazbu spotřební daně u tabákových výrobků a valorizuje sazby spotřební daně z lihu. Dále dochází ke zpřesnění předmětu daně u tabákových výrobků a úpravu předmětu daně z piva.

Zatížení cigaret spotřební daní se v současnosti pohybuje na úrovni 40 % z ceny, novela počítá se zvýšením zatížení na 44%. V souvislosti se vstupem do Evropské unie se Česká republika zavázala k dosažení minimálního zatížení spotřební daní u cigaret ve výši 57 % z ceny do 31. 12. 2006 a v termínu do 31. 12. 2007 dosáhnout i minimální pevnou sazbu, která bude činit 64 EUR na 1 000 ks.

Doposud platná sazba spotřební daně ve výši 234 Kč/1 litr ethylalkoholu je navrhována zvýšit na 265 Kč. Navržená cena je zvýšená o 13 %, což by mohlo v případě celého promítnutí nárůstu do ceny způsobit její zvýšení u běžné 40 % lihoviny o 8 Kč na půllitrovou láhev.

V souvislosti se zvýšením sazby spotřební daně z lihu by mělo dojít ke zvýšení příjmů státního rozpočtu v roce 2003 o 0,4 mld. Kč. Zvýšení spotřební daně z tabákových výrobků přinese do státního rozpočtu v roce 2003 o 1,1 mld. Kč více.

Bod č. 22:
Žádost Garančního fondu obchodníků s cennými papíry o návratnou finanční výpomoc státu

Tento fond byl založen novelou zákona o cenných papírech v roce 2001, ale fakticky začal fungovat až na jaře roku 2002, a ani zdaleka nemá dostatek prostředků na výplatu zákonem stanovených náhrad zákazníkům zkrachovalých obchodníků s cennými papíry. V roce 2002 požádal Fond o návratnou finanční výpomoc státu ve výši 169 889 673 Kč k zajištění výplaty náhrad zákazníkům zkrachovalých obchodníků s cennými papíry Private Investors, a.s. a Bradley, Rosenblatt & Company, a.s. Projednání žádosti vládou bylo 6. 11. 2002 přerušeno, vláda si před schválením vyžádala od Komise pro cenné papíry analýzu fungování dohledu nad kapitálovým trhem. V závěru roku 2002 byl na Fond převeden z této částky 1 mil. Kč, aby Fond mohl zvýšit příspěvky plynoucí od obchodníků s cennými papíry na dvojnásobek.

Ve státním rozpočtu na rok 2003 jsou pro účely poskytnutí návratné finanční výpomoci Garančnímu fondu obchodníků s cennými papíry vyhrazeny prostředky ve výši 750 mil. Kč.

MF dále doporučuje novelizovat další ustanovení zákona o cenných papírech, která definují výši sazeb pro odvod příspěvků do Fondu tak, aby se zvýšila solventnost Fondu. Vzhledem ke značným nárokům na státní rozpočet, MF doporučuje vypustit povinnost poskytovat ze SR návratnou finanční výpomoc obdobně jako je tomu v zákoně o bankách a v zákoně o spořitelních a úvěrních družstev.

 


Doporučované

Nejčtenější