Novinky

22. ledna

Materiály na jednání vlády 22. ledna 2003

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Podklady pro jednání vlády
  • Legislativa

Bod č. 5:
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 337/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Hlavním cílem navrhované novely zákona je provést další dílčí kroky ve sblížení s legislativou EU. Nejvýznamnějším krokem je návrh na snížení obratu pro povinnou registraci k DPH, a to z dosavadních 750 000 Kč za tři po sobě jdoucí měsíce, resp. ze 3 mil. Kč za rok, na 2 mil. Kč za dvanáct po sobě jdoucích kalendářních měsíců. Současně se mění i délka období pro určení obratu pouze na dvanáct po sobě jdoucích měsíců. I po tomto snížení však výše obratu bude výrazně vyšší než je úroveň platná v členských státech EU. Česká republika vyjednala v rámci přístupových jednání pro povinnou registraci k DPH limit ve výši 35 000 EURO (tj. 1 mil Kč za dvanáct po sobě jdoucích kalendářních měsíců), a to nejpozději k datu vstupu do Evropské unie.

Novela dále upravuje pravidla pro vracení daně zahraničním turistům. Konkrétně dochází ke zvýšení limitu pro vrácení daně z 1 000 Kč na 6 000 Kč. Zároveň nebude možné uplatnit nárok na vrácení daně u některých druhů výrobků, např. alkoholu, cigaret, pohonných hmot a potravin. V současné době totiž u těchto komodit vznikají problémy s prokázáním skutečnosti, zda jsou skutečně vyváženy v množství, které je deklarováno na prodejním dokladu. U těchto komodit může dojít k tomu, že jsou před vývozem zčásti spotřebovány v tuzemsku a vyvážené množství potom neodpovídá množství, které bylo prodáno a které je deklarováno na dokladech, kterými se potvrzuje vývoz. Novela zároveň obsahuje rozšíření možnosti vrácení daně zahraničním podnikatelům, konkrétně se jedná o vrácení daně z telekomunikačních služeb, ubytovacích služeb, cestovného apod.

Ministerstvo financí navrhuje účinnost novely od 1.7. 2003. Plné slučitelnosti s právem EU bude dosaženo až po schválení nového znění zákona o DPH, které je v současné době ministerstvem financí připravováno.

Bod č. 7:
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Projednávání návrhu zákona bylo na jednání vlády dne 13.1. 2003 přerušeno. Ministerstvo financí vyhovělo námitce MŠMT a MI a upravilo znění zákona tak, aby bylo možné vést evidenční knihu pro potřeby výběru poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt a u poplatku z ubytovací kapacity v digitalizované podobě.

 

Doporučované

Nejčtenější