Novinky

17. února

Materiály na jednání vlády 17. února 2003

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Podklady pro jednání vlády
  • Legislativa

Bod č. 5:
Návrh dalšího postupu ohledně majetkové účasti státu na podnikání společnosti ČESKÝ TELCOM, a.s.

Materiál obsahuje návrh časového harmonogramu akcí souvisejících s efektivním výkonem akcionářských práv státu ve společnosti ČESKÝ TELECOM, a.s. a s přípravou a realizací nového privatizačního procesu této společnosti. Dále je v materiálu vládě navrženo schválit ustavení pracovní skupiny pro zajištění realizace cílů státu v období před zahájením nového privatizačního procesu.

Pracovní skupina:

           Předseda: Ministr informatiky

           Členové: zástupce Ministerstva informatiky, 2 zástupci Ministerstva financí, 2 zástupci FNM

Časový harmonogram:

  • do 30. 6. 2003 předložit vládě detailní materiál obsahující střednědobou strategii a principy řízení společnosti ČESKÝ TELECOM, a.s. a cíle akcionářů společnosti do doby zahájení nového privatizačního procesu
  • do 30. 6. 2004 předložit vládě materiál obsahující návrh způsobu privatizace majetkového podílu státu ve společnosti ČESKÝ TELECOM, a.s. včetně jejího harmonogramu
  • v průběhu roku 2005 dokončit privatizaci společnosti ČESKÝ TELECOM, a.s.


Bod č. 9:
Návrh na sjednání smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Jordánského hášimovského království o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru dani z příjmu

Předpokládaná daňová smlouva s Jordánskem, která byla na expertní úrovni sjednána na základě vzorových modelů OECD a OSN, zajišťuje objektivní rozdělení práva na vybrání daní z příjmu mezi oba státy, kdy příjmy mají zdroj na území jednoho státu a plynou příjemci se sídlem nebo bydlištěm na území druhého státu.

Uzavřením této smlouvy se zvýší právní jistota investorů i ostatních daňových subjektů obou zemí. Smlouva standardně vychází z daňových zákonů obou států a nestanoví tak daňovým subjektům žádné další povinnosti, které by již v těchto zákonech nebyly obsaženy.

Smlouva má v České republice charakter prezidentské smlouvy a proto se předkládá před ratifikací prezidente republiky Parlamentu ČR k vyslovení souhlasu. Ustanovení této smlouvy budou mít při konkrétní aplikaci přednost před ustanoveními vnitrostátních právních předpisů.

Česká republika má v současné době v platnosti jíž více než 60 takových mezinárodních daňových smluv.

Bod č. 11:
Účast České republiky v komunitárním programu Evropské unie Fiscalis 2003 - 2007

Komunitární program Fiscalis 2003 - 2007 navazuje na předchozí program Fiscalis, ke kterému ČR přistoupila v červenci roku 2002. Tento program přispívá ke vzdělávání české daňové správy v oblasti komunitárního práva a k její kvalitní přípravě na aplikaci evropských daňových standardů. Tento program připravuje a napomáhá připojení ČR k Evropské unii především v oblasti koordinace, vzájemné provázanosti daňových správ a dále v harmonizaci legislativy. Ve Fiscalis 2003 - 2007 navíc kromě programu nepřímých daní Česká republika přistupuje i k programu přímých daní.

Bod č. 14:
Návrh na jmenování nových členů prezidia Komise pro cenné papíry

Jako vhodné kandidáty na funkci nových členů prezidia Komise pro cenné papíry navrhuje Ministerstvo financí doc. Ing. Petr Musílka, Ph.D. (prorektor VŠE) a Mgr. Ing. Zdeněk Hustáka (ředitel odboru, KCP) , jejichž odborné znalosti, bezúhonnost, řídící i komunikační schopnosti skýtají záruku odpovídajícího výkonu funkce člena prezidia Komise. Z těchto důvodů se předkládá vládě návrh na jejich jmenování prezidentem republiky.

V současné době pracuje prezidium Komise ve složení:

  • Ing. František Jakub, předseda Komise, jehož druhé funkční období končí v březnu 2004
  • Ing. Milan Šimáček, jehož první funkční období končí v září 2005
  • Mgr. Lucie Matolínová, jejíž první funkční období končí v srpnu 2006. V současné době odchází na mateřskou dovolenou.

 
Pokud budou navržení kandidáti vládou schváleni, závisí termín předložení návrhu ke jmenování panu prezidentovi a jejich následné jmenování na době, jakou je bude prověřovat Národní bezpečnostní úřad.

 

Doporučované

Nejčtenější