Novinky

13. ledna

Materiály na jednání vlády 13. ledna 2003

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

 • Podklady pro jednání vlády
 • Legislativa

Bod č. 2:
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Navrhovaná úprava upřesňuje jednotlivá ustanovení zákona tak, aby byla odstraněna možnost různých právních výkladů, které se mnohdy staly předmětem soudních sporů.

Mezi navrhované změny patří především:

 1. Nové vymezení osoby poplatníka místního poplatku ze psů a poplatky z ubytovací kapacity
 2. Nově definovaná ubytovací zařízení u poplatku z ubytovací kapacity (stávající stav vedl k častým sporům o původním záměrům zákona zpoplatnit i obytné domy, rodinné domy nebo byty v souvislosti s jejich využíváním pro přechodný pobyt)
 3. Nově vymezená místa veřejného prostranství u poplatku za užívání veřejného prostranství
 4. Zařazení definice vstupného u poplatku ze vstupného
 5. Stanovení povinnosti pro ubytovatele vést evidenční knihu pro možnost kontroly poplatků za lázeňský nebo rekreační pobyt a z ubytovací kapacity (dosud tato povinnost nebyla zákonem stanovena, obce ji většinou stanovovaly obesně závaznou vyhláškou)
 6. Stanovení pravomoci obci k prominutí nebo snížení příslušenství místních poplatků a zvýšení sankcí za nesplnění povinnosti peněžního charakteru.


Ministerstvo financí navrhuje účinnost novely zákona od 1. 4. 2003.

Bod č. 14:
Informace o postupu plnění usnesení vlády ze dne 19. června 2002 č. 653 o dopadech vstupu České republiky do Evropské unie na celní orgány

Materiál shrbuje dopady vstupu ČR do EU na celní orgány a to jak v rovině legislativní, tak v rovině organizační a personální.

Stávající legislativní úprava (celní zákon a prováděcí vyhlášky) může být ke dni vstupu do EU bezproblémově nahrazena současně platnou legislativou EU. Pro období vstupu do EU je ale nezbytně nutné připravit potřebné legislativní úpravy, které se týkají kompetenčního, organizačního a pracovně-právního charakteru, které jsou ponechány v pravomoci členských států EU.

Změny v prioritách v dosavadní činnosti celních orgánů vyvolaných vstupem do EU se projeví v současné organizační struktuře a infrastruktuře, včetně snížení výkonného a obslužného personálu. (Reforma veřejných financí: "Vstupem České republiky do EU by se měl významně snížit i počet zaměstnanců celní správy. Jejich zkušenosti budou použity v daňové správě a mimo resort Ministerstva financí, např. v rámci Ministerstva vnitra nebo Ministerstva obrany.")

Nové kompetence celních orgánů, vyplývající z platné legislativy EU, budou zejména kompletní správa spotřebních daní, statistika intrakomunitárního obchodu a systém kontroly obchodních mechanismů společné zemědělské politiky EU. Podle předběžných informací odvedla celní správa do státního rozpočtu na clech a jimi spravovaných daních cca 274 mld. Kč.

Realizace všech opatření se datuje vstupem do EU, do doby vstupu musí cení správa zajistit současné funkce v plném rozsahu tak, aby nebylo ohroženo plnění příjmů státního rozpočtu (fiskální funkce celní správy).

Bod č. 18:
Postup systémového řešení pohledávek, vyplývajících z úvěrů na trvale se obracející zásoby (TOZ), jejichž výše přesáhla k 30. 9. 2001 částku 380 tis. Kč

Předkládaný materiál řeší problematiku pohledávek, vyplývajících z úvěrů na trvale obracející se zásoby, jejichž výše přesáhla k 30. 9. 2001 částku 380 tis. Kč.

Bod č. 19:
Návrh na postoupení pohledávek České konsolidační agentury za společností Tusculum, a.s. strategickému investorovi

Vládě je předkládán návrh na postoupení pohledávek za společností Tusculum, a.s. strategickému investorovi. Na základě veřejného výběrového řízení pořádaného ČKA je vládě předkládán návrh na vyhlášení vítěze , a to společnost JITONA, a.s. Konečná výše nabízené úplaty od společnosti JITONA, a.s. je 132,5 mil. Kč.

Investor byl vybírán formou vícekriteriálního výběrového řízení, mezi něž patřila cena, podnikatelský záměr deklarující závazek investora zachovat zaměstnanost a hlavní předmět činnosti s využitím současného technologického profilu a know-how společnosti Tusculum. Další podmínkou bylo využití pohledávky k dokončení finanční restrukturalizace společnosti.

Bod č. 27:
Návrh metody privatizace majetkové účasti státu na podnikání společnosti UNIPETROL, a.s.

Vláda dne 25.11.2002 učinila první krok k zahájení procesu privatizace společnosti Unipetrol tím, že schválila provedení výběru poradenské instituce formou obchodní veřejné soutěže. FNM ČR vyhlásil v závěru loňského roku (25. 12. 2002) obchodní veřejnou soutěž s termínem pro předložení nabídek do 31.1.2003. Před realizací je nezbytné definovat základní činnosti poradce, aby mohl FNM neprodleně podmínky vyhlášené obchodní veřejné soutěže upřesnit.

Vláda na předchozím jednání nerozhodla o formě privatizace, proto materiál zahrnuje podrobnější zdůvodnění s detailnějším a rozsáhlejším porovnáním aspektů zvažovaných variant privatizace vcelku a po částech.

Ministerstvo financí se nadále přiklání k prodeji Unipetrolu jako celku na základě následujících argumentů:

 • časové hledisko: předpoklad doby trvání včetně výběru poradce je 12-14 měsíců
 • zachování vnitropodnikové synergie
 • těsné majetkové a surovinové propojení společností
 • přímé inkaso finančních prostředků pro FNM
 • vyloučení možnosti obtížného prodeje části aktiv Unipetrolu

Doporučované

Nejčtenější