Novinky

08. ledna

Materiály na jednání vlády 08. ledna 2003

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Podklady pro jednání vlády
  • Legislativa

Bod č. 1.
Rozpočtový výhled 2003-2006 - Koncepce reformy veřejných rozpočtů

Předkládaný materiál dokumentuje, že současná fiskální politika je dále neudržitelná. Nechce-li vláda riskovat hromadění potíží v ekonomice, sociální oblasti a oblasti veřejných služeb, jakož i rostoucí problémy s hladkou integrací ČR do evropských ekonomických struktur, musí co nejrychleji nastartovat proces fiskální konsolidace. Cílem je taková fiskální reforma, která ve střednědobém horizontu povede ke snižování podílu schodku veřejných rozpočtů na HDP při zachování sociální soudržnosti a kvality veřejných služeb

Materiál na nabízí dvě varianty reformy veřejných rozpočtů, které se liší mírou rychlosti zavedení konkrétních změn. První z nich cíluje pro rok 2006 fiskální deficit ve výši 4.9% HDP, což je spodní okraj závazku vlády formulovaného v Programovém prohlášení vlády. Druhá varianta je ambicióznější a směřuje k dosažení deficitu ve výši 3.7% HDP.

Ministerstvo financí doporučuje vládě zavázat se k rychlejší fiskální reformě.

Kromě konkrétních úprav příjmových a výdajových politik obsahuje reforma i řadu koncepčních opatření, jako jsou závazné střednědobé výdajové rámce pro jednotlivé rozpočtové kapitoly, výkonově orientované rozpočtování a hloubková kontrola výdajů jednotlivých resortů.

Všem konkrétním opatřením by měla předcházet hloubková kontrola všech rozpočtových kapitol (to znamená všech ministerstev, privatizačních fondů a ostatních organizací, které hospodaří s veřejnými prostředky). Smyslem této kontroly je zmapovat použití státních prostředků, vyhodnotit jejich účelnost, účinnost a identifikovat možné úspory. Na této kontrole se budou podílet nejen správci jednotlivých kapitol, ale i pracovníci ministerstva financí a eventuelně další externí odborníci tak, aby byla zajištěna objektivita hodnocení. Současně v souvislosti s hloubkovými kontrolami plánujeme oslovit Nejvyšší kontrolní úřad. Výsledky auditů budu využity ještě během první poloviny letošního roku ke stanovení střednědobých výdajových rámců rozpočtových kapitol a dále k aplikaci výkonově orientovaného rozpočtování.

Ministerstvo financí přivítá veškeré návrhy široké veřejnosti k připravované reformě, jejíž kompletní text, včetně formuláře pro zaslání názoru čtenáře, je možné nalézt na internetových stránkách ministerstva financí: www.mfcr.cz/

Bod č. 2.
Návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu schodku státního rozpočtu České republiky za rok 2001 a na úhradu neuhrazené části schodku státního rozpočtu České republiky za rok 2000

Cílem předloženého návrhu zákona je získání finančních prostředků vydáním dluhopisů s dlouhodobou lhůtou splatnosti v celkové výši 37 651 420 000 Kč ke krytí části schodku státního rozpočtu za rok 2001 ve výši 26 770 723 000 a části schodku za rok 2000 ve výši 10 880 697 000. Vydané státní dluhopisy budou splaceny nejpozději do 30 let ode dne nabytí účinnosti navrhovaného zákona. V současnosti jsou neuhrazené části schodků kryty krátkodobými státními cennými papíry - pokladničními poukázkami.

Bod č. 31:
Účast České republiky na 13. doplnění zdrojů Mezinárodní asociace pro rozvoj (IDA)

Mezinárodní asociace pro rozvoj (IDA) je mezinárodní finanční organizací patřící do skupiny Světové banky. Byla založena v roce 1960 a jejím hlavním posláním je poskytovat pomoc nejchudším rozvojovým zemím v oblastech jako je vzdělávání, zdravotní péče, sociální síť, boj proti šíření AIDS a HIV a v neposlední řadě i pomoc dětem. Členských zemí IDA je 163, z toho v současné době může čerpat prostředky 81 zemí. Příjemce pomoci tvoří rozvojové země, jejichž HDP na hlavu nepřevyšuje částku 875 USD.

Vždy ve tříletých cyklech se shromažďují prostředky, které se rozdělují ve formě velmi zvýhodněných půjček a záruk a od letošního roku také ve formě grantů. Celková výše grantů se bude pohybovat v rozmezí 18-21 % z celkových prostředků.

Česká republika přispívá Mezinárodní asociaci pro rozvoj. od roku 1990. V rámci Třináctého doplnění zdrojů se v případě ČR předpokládají tři stejné splátky ve výši 1,67 mil. SDR (cca 68,2 mil. Kč), a to do 15.1.2003, do 15.1.2004 a do 15.1.2005. Příslušná částka pro rok 2003 je rezervována ve státním rozpočtu na letošní rok. Příslušné částky na rok 2004 a 2005 byly zapracovány do střednědobého fiskálního výhledu.

 Název

 Období

 Příspěvek ČR

 v mil. SDR    

 v mil. Kč 1  

9. doplnění zdrojů    

1990 - 1993 2

10

408,41

10. doplnění zdrojů    

1994 - 1996    

6,7

273,63 

11. doplnění zdrojů    

1997 - 1999    

5,3

216,46

12. doplnění zdrojů    

2000 - 2002    

4,67

190,73

13. doplnění zdrojů    

2003 - 2005    

5,01

240,61

 

1 Přepočteno kursem 1 SDR = 40,841 Kč ze dne 12. 12. 2002
2 ČSFR

 

 

Doporučované

Nejčtenější