Novinky

03. března

Materiály na jednání vlády 03. března 2003

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Podklady pro jednání vlády
  • Legislativa

Bod č. 1:
Návrh zákona o omezení plateb v hotovosti

Ministerstvo financí předkládá na vládu návrh zákona o omezení plateb v hotovosti. V této variantě došlo ke zvýšení limitu ze 100 tisíc na 500 tisíc Kč a rozšířil se okruh plateb vyjmutých z povinnosti o platby určené k úschově peněz notářem.

Účelem předkládaného zákona je omezení možnosti praní špinavých peněz, daňových úniků, zvýšení bezpečnosti zúčastěných subjektů a racionalizace a optimalizace peněžního hotovostního oběhu.

Návrh se vztahuje na vzájemné platby mezi fyzickými i právnickými osobami s místem trvalého pobytu nebo se sídlem na území České republiky, jakož i na platby prováděné těmito osobami do zahraničí. Působnost zákona se bude vztahovat též na pobočky nebo organizační složky zahraničních osob zřízených na území České republiky. Povinnost se nebude vztahovat na výplaty mezd, platů a ostatních odměn za práci, platby z důchodů z důchodového pojištění, výplat z penzijních fondů, vklad nebo výběr peněžních prostředků v hotovosti u peněžního ústavu a platby určené k úschově peněz notářem.

Návrh řeší i přepočet na českou měnu, v případě provedení platby v cizí měně.

Kontrolu budou zajišťovat územní finanční orgány a celní orgány. Pokutu až do výše 1 mil. Kč, nejméně však 10 000 Kč, budou moci udělit nejen poskytovateli hotovostní platby (nad 500 000 Kč), ale i jejímu příjemci, pokud příjemce musel vědět, že jejím uskutečněním došlo k porušení zákona.

Obdobná úpravu platí i v zemích Evropské unie, např. Francii, Itálii a Belgii.

Bod č. 3:
3. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Účelem novely je harmonizace práva ČR s právem EU na úseku boje proti praní špinavých peněz, a to na základě asociační dohody, která nás zavazuje dosáhnout v této oblasti plné shody před vstupem do EU. Současně jsou do návrhu zákona zapracována v nejvyšší možné míře opatření v boji proti financování terorismu, jak vyplývají z mezinárodních závazků a doporučení některých mezinárodních orgánů a zejména z Národního akčního plánu boje proti terorismu.

Předkládaný návrh se zaměřuje na pět základních oblastí:

  1. promítnutí závazků vyplývajících z práva EU, které řeší problematiku praní špinavých peněz do zákona tak, aby Česká republika byla schopna tyto závazky ještě před vstupem do Evropské unie plnit;
  2. řešení možnosti užití opatření proti praní špinavých peněz i v oblasti boje proti financování terorismu
  3. přesněji specifikovat a doplnit určení právnických a fyzických osob, které podléhají režimu tohoto zákona, a zapojit i další orgány do kontroly jeho dodržování
  4. ve vazbě na nové techniky, používané při transakcích, umožnit provádění identifikace účastníků obchodu prostřednictvím subjektů, které jsou za zákona oprávněny ověřovat podpisy a listiny
  5. doplnění a upřesnění některých stávajících ustanovení zákona, jak vyplynulo ze zkušeností s jeho využíváním v praxi

Novými subjekty, které budou podléhat zákonu, se stávají auditor, daňový poradce nebo účetní, pokud příslušnou činnost vykonává jako podnikatel, soudní exekutor, advokát, notář nebo podnikající právnická nebo fyzická osoba, jestliže v rámci jednotlivého obchodu nebo dražby přijímá platbu v hotovosti v hodnotě přesahující částku 15 000 eur.

Definice podezřelého obchodu se rozšiřuje i na podezření, že v obchodu užité prostředky jsou určeny k financování terorismu, teroristických činů nebo k financování teroristických organizací.

 

Doporučované

Nejčtenější