Novinky

Materiály na jednání vlády

Informace o materiálech předkládaných na jednání vlády. Chronologicky řazená data.


ilustrace

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 18. listopadu 2019

 • Pro informaci
  Bod č. 1:
  Návrh zákona o dani z digitálních služeb
 • Bod č. 13: Změna systemizace Celní správy České republiky na rok 2019 a žádost rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky o vyslovení souhlasu se změnou závazných ukazatelů státního rozpočtu České republiky na rok 2019, kapitoly 312 Ministerstvo financí, podle § 24 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 4. listopadu 2019

 • Pro informaci:
  Bod č. 2: Informace o stavu plnění „Zásad odměňování vedoucích zaměstnanců a členů orgánů ovládaných obchodních společností s majetkovou účastí státu a vedoucích zaměstnanců státních podniků a jiných státních organizací zřízených zákonem nebo ministerstvem“

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 30. října 2019

 • Pro informaci:
  Bod č. 10: Informace o veřejné zakázce „Veřejná zakázka na právní služby pro zastupování České republiky v investičním sporu s panem Václavem Fischerem“

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 14. října 2019

 • Bod č. 4: Souhrnný návrh finančního a personálního zajištění příprav předsednictví České republiky v Radě Evropské unie pro rok 2020 a střednědobého výhledu finančního a personálního zajištění výkonu předsednictví České republiky v Radě Evropské unie pro roky 2021 - 2023
 • Bod č. 5: Informace o pokladním plnění státního rozpočtu České republiky za 1. až 3. čtvrtletí 2019
 • Bod č. 17: Změna ve složení Komisí k veřejným zakázkám zadávaným Ministerstvem financí v rámci programů řešení ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných společností v Ústeckém kraji a v Karlovarském kraji a k řešení revitalizace Moravskoslezského kraje – změna příloh č. 1 a 2 usnesení vlády č. 240 ze dne 29.3.2017, ve znění jeho změn podle usnesení vlády č. 32 ze dne 11.1.2019

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 8. října 2019

 • Bod č. 5: Zpráva o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2019
 • Bod č. 14: Zhodnocení vývoje hospodaření veřejného zdravotního pojištění v roce 2018 zpracované na základě údajů návrhů výročních zpráv a účetních závěrek zdravotních pojišťoven za rok 2018
 • Bod č. 19: Návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně a Senátu Parlamentu České republiky k vyslovení předchozího souhlasu návrh nařízení Rady o opatřeních týkajících se plnění a financování souhrnného rozpočtu Unie v roce 2020 v souvislosti s vystoupením Spojeného království z Unie
 • Bod č. 20: Odvolání a jmenování člena Dozorčí rady Zaměstnanecké pojišťovny Škoda

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 30. září 2019

 • Bod č. 6: Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 18/05 „Účetnictví Ministerstva financí za rok 2017“
 • Bod č. 7: Stanovisko Ministerstva financí a Generálního finančního ředitelství ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 18/07 „Informační podpora agendy daňového řízení“
 • Bod č. 35: Zrušení stupně utajení v části II. bod 1 a) a c) usnesení vlády č. 744/D ze dne 7. listopadu 2018

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 16. září 2019

 • Bod č. 1: Návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2020 včetně rozpočtové dokumentace
 • Bod č. 9: Změna ve složení Komisí k veřejným zakázkám zadávaným Ministerstvem financí v rámci programů řešení ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných společností v Ústeckém kraji a v Karlovarském kraji a k řešení revitalizace Moravskoslezského kraje – změna příloh č. 1 a 2 usnesení vlády č. 240 ze dne 29.3.2017, ve znění jeho změn podle usnesení vlády č. 32 ze dne 11.1.2019

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 9. září 2019

 • Bod č. 3: Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 18/05 „Účetnictví Ministerstva financí za rok 2017“
 • Bod č. 4: Stanovisko Ministerstva financí a Generálního finančního ředitelství ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 18/07 „Informační podpora agendy daňového řízení“
 • Bod č. 20: Účast ČR na navyšování kapitálu Mezinárodní banky pro obnovu a rozvoj (IBRD)
  Pro informaci:
 • Bod č. 3: Informace pro vládu České republiky o záměru uzavřít smlouvu na „Poskytování služeb sdílené infrastruktury a souvisejících služeb pro vybrané informační systémy MF státním podnikem Státní pokladna Centrum sdílených služeb“ na základě vertikální spolupráce

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 26. srpna 2019

 • Bod č. 2: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
 • Bod č. 40: Návrh na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Černé Hory o řešení dluhu Černé Hory vůči České republice
  Pro informaci:
 • Bod č. 1: Makroekonomická predikce České republiky (červenec 2019)

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 30. července 2019

 • Bod č. 3: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů a další související zákony
 • Bod č. 4: Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s implementací daňových předpisů Evropské unie a v oblasti zamezení dvojímu zdanění
 • Bod č. 21: Rozhodnutí o privatizaci podle § 10 odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů, a o zařazení vybraného majetku státu do privatizace podle § 5 a vyjmutí vybraného majetku státu z privatizace podle uvedeného zákona (materiál č. 269)
 • Bod č. 25: Návrh na změnu některých usnesení vlád
 • Bod č. 26: Informace o personální změně na pozici ředitele odboru Interní audit na Ministerstvu financí