Novinky

2020

Přehled finančních zpravodajů Ministerstva financí vydaných v roce 2020.

ilustrace

Vydáno

Finanční zpravodaj číslo 8/2020

 1. POKYN č. MF-17 k jednotnému postupu při uplatňování ustanovení § 34 odst. 4 a 5 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 80/2019 Sb. a pozdějších předpisů
 2. Sdělení k vydání Pokynu č. MF-17 k jednotnému postupu při uplatňování ustanovení § 34 odst. 4 a 5 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

Vydáno

Finanční zpravodaj číslo 7/2020

 1. Sdělení k uplatňování Smlouvy mezi Českou republikou a Korejskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu
 2. Rozhodnutí o prominutí daně z přidané hodnoty a správního poplatku z důvodu mimořádné události

Vydáno

Finanční zpravodaj číslo 5/2020

 1. Rozhodnutí o prominutí příslušenství daně, zálohy na daň a správního poplatku z důvodu mimořádné události
 2. Rozhodnutí o prominutí úroku z prodlení, který vznikl z důvodu opravy zálohy na daň/daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti provedené plátcem daně podle § 38i zákona o daních z příjmů v případě zpětného prokázání povinného zahraničního pojištění poplatníka, z důvodu nesrovnalosti vyplývající z uplatňování daňových zákonů

Vydáno

Finanční zpravodaj číslo 4/2020

 1. Rozhodnutí o prominutí příslušenství daně a správního poplatku z důvodu mimořádné události
 2. Pokyn č. GFŘ-D-44 k promíjení úroku z prodlení, úroku z posečkané částky a pokuty za nepodání kontrolního hlášení

Vydáno

Finanční zpravodaj číslo 3/2020

 1. Pokyn č. GFŘ-D-43 k rozhodování ve věci žádostí o prominutí odvodů za porušení rozpočtové kázně a penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně

Vydáno

Finanční zpravodaj číslo 2/2020

 1. Pokyn č. GFŘ-D-42 Stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2019 podle § 38 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění účinném do 31. 12. 2019

Vydáno

Finanční zpravodaj číslo 1/2020

 1. Seznam smluvních států uplatňujících společný standard pro oznamování a rozhodných dnů zveřejňovaný podle § 13b odst. 2, § 13e odst. 7, § 13g odst. 5 a § 13p odst. 2 a seznam pro účely plnění informační povinnosti podle § 13s odst. 1 zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, v platném znění.