Novinky

2013

Přehled finančních zpravodajů Ministerstva financí vydaných v roce 2013.

ilustrace

Vydáno

Finanční zpravodaj číslo 8/2013

 1. Sdělení k § 19 odst. 3 písm. a) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění
 2. Rozhodnutí o prominutí části správního poplatku za přijetí žádosti o vydání nebo změnu povolení k provozování loterie nebo jiné podobné hry uvedené v ustanovení § 2 písm. b) zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, podle položky 21 sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 458/2011 Sb.
 3. Informace k placení daně z nabytí nemovitých věcí a daně z převodu nemovitostí v roce 2014
 4. Jak správně zaplatit daň fi nančnímu úřadu v roce 2014

Vydáno

Finanční zpravodaj číslo 7/2013

 1. Vyhláška č. 133/2013 Sb. ze dne 27. května 2013 o stanovení rozsahu a struktury údajů pro vypracování návrhu zákona o státním rozpočtu a návrhu střednědobého výhledu státního rozpočtu a lhůtách pro jejich předkládání
 2. Sdělení k vyhlášce č. 449/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Vydáno

Finanční zpravodaj číslo 6/2013

 1. Rozhodnutí o prominutí úhrady daní z příjmů a příslušenství daní z příjmů z důvodu mimořádné události

Vydáno

Finanční zpravodaj číslo 5/2013

 1. Pokyn č. MF - 3 k provádění fyzické likvidace přísně zúčtovatelných tiskopisů – pokutových bloků, jejichž platnost byla ukončena ke dni 31. 12. 2012
 2. Rozhodnutí o prominutí daně z nemovitostí na zdaňovací období roku 2013 z důvodu mimořádné události

Vydáno

Finanční zpravodaj číslo 4/2013

 1. Rozhodnutí o prominutí příslušenství daně z příjmů právnických osob vzniklého v souvislosti s investičními pobídkami poskytnutými před účinností zákona č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na daňových povinnostech splatných v roce 2011 nebo později
 2. Sdělení k vyhlášce č. 449/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 3. Sdělení k vyhlášce č. 449/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 4. Jak správně zaplatit daň finančnímu úřadu v roce 2013 – aktualizace

Vydáno

Finanční zpravodaj číslo 3/2013

 1. Sdělení k uplatňování Smlouvy mezi Českou republikou a Polskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu (Sbírka mezinárodních smluv č. 102/2012)
 2. Přehled platných smluv České republiky o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu, resp. z příjmu a z majetku
 3. Informace o vyhlášení dohod o výměně informací v daňových záležitostech ve Sbírce mezinárodních smluv a jejich vstup v platnost
 4. Sdělení k vyhlášce č. 449/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 5. Přehled platných dohod České republiky o výměně informací v daňových záležitostech (TIEA – Tax Information Exchange Agreement) podle stavu k 14. 1. 2013
 6. Informace k placení pojistného na důchodové spoření v roce 2013
 7. Sdělení k vyhlášce č. 52/2008 Sb. – Informace o platných účtech pro odvod vratek dotací, návratných finančních výpomocí a příspěvků v rámci fi nančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem a státními finančními aktivy za rok 2012
 8. Sdělení k vyhlášce č. 449/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 9. Sdělení k uplatňování Smlouvy mezi Českou republikou a Dánským královstvím o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a Protokolu k ní (Sbírka mezinárodních smluv č. 14/2013)

Vydáno

Finanční zpravodaj číslo 2/2013

 1. VYHLÁŠKA č. 10/2013 Sb. ze dne 9. ledna 2013, kterou se mění vyhláška č. 449/2009 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti, ve znění pozdějších předpisů.
 2. Úplné znění vyhlášky č. 449/2009 Sb. – VYHLÁŠKA č. 449/2009 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti, ve znění pozdějších předpisů.

Vydáno

Finanční zpravodaj číslo 1/2013

 1. Pokyn č. MF - 1 o stanovení lhůt při správě daní
 2. Pokyn č. MF - 2 o evidenci pokutových bloků, vyúčtování pokutových bloků a vyúčtování peněz za pokutové bloky vydané v blokových řízeních od 1. 1. 2013
 3. Rozhodnutí o prominutí příslušenství daně na daňových povinnostech, ke kterým v roce 2013 a v roce 2014 vznikla povinnost podat řádné daňové tvrzení nebo dodatečné daňové tvrzení podle ust. § 240 odst. 5 věty třetí zákona č. 280/2009 Sb. daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, z důvodů nesrovnalostí vyplývajících z uplatňování daňových zákonů
 4. Pokyn GFŘ-D-14 – Stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2012 podle § 38 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění