Novinky

2005

Přehled finančních zpravodajů Ministerstva financí vydaných v roce 2005.

ilustrace

Vydáno

Finanční zpravodaj číslo 12/2005 část 3

 1. Sdělení k jiným dokladům o činnosti tuzemských pojišťoven a poboček pojiš.oven z třetích států, jejichž obsah a formu vyhlašuje MF podle § 26 odst. 3 písm. a) a § 26a odst. 3 zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů

Vydáno

Finanční zpravodaj číslo 12/2005 část 2

 1. Seznam nově registrovaných a zrušených pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí
 2. Seznam odpovědných pojistných matematiků - doplněk
 3. Pokyn č. D - 294  - Rozhodnutí o prominutí spotřební daně
 4. Sdělení k § 19 odst. 3 písm. a) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
 5. Sdělení k ročnímu výkazu činnosti pojišťovacího agenta a pojišťovacího makléře (dle vyhlášky č. 582/2004 Sb.)
 6. Změny Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášek č. 500, 501, 504 a 505/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Vydáno

Finanční zpravodaj číslo 12/2005 část 1

 1. Zveřejnění seznamu nově registrovaných a zrušených pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí
 2. Seznam odpovědných pojistných matematiků - doplněk
 3. Seznam udělených osvědčení o autorizaci servisních středisek
 4. Pokyn č. D - 290  k uplatňování Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Norského království o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu (Sbírka mezinárodních smluv č. 121/2005)
 5. Pokyn č. D - 291  k uplatňování Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Francouzské republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku (Sbírka mezinárodních smluv č. 79/2005)
 6. Vyhláška č. 473 o základních sazbách stravného v cizí měně pro rok 2006

Vydáno

Finanční zpravodaj číslo 11/2005 část 2

 1. Zveřejnění seznamu nově registrovaných a zrušených pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí
 2. Seznamy certifikovaných typů registračních pokladen

Vydáno

Finanční zpravodaj číslo 10/2005 část 2

 1. Zveřejnění seznamu nově registrovaných pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí
 2. Seznamy certifikovaných typů registračních pokladen
 3. ARAG - pojišťovna právní ochrany, a.s. - oznámení o odnětí povolení k provozování pojišťovací činnosti
 4. Oprava

Vydáno

Finanční zpravodaj číslo 10/2005 část 1

 1. Zveřejnění seznamu nově registrovaných pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí
 2. Pokyn č. D - 286  ke zdaňování příjmů daňových nerezidentů plynoucích ze zdrojů na území ČR
 3. Sdělení k účetnímu a daňovému režimu financování nakládání s elektrozařízením pocházejícím z domácnosti podle § 37n odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 4. Pokyn č. D - 288  k jednotnému postupu při uplatňování ustanovení § 34 odst. 4 a 5 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
 5. Pokyn č. D - 287  k uplatňování Smlouvy mezi vládou České republiky a radou ministrů Srbska a Černé Hory o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku (Sbírka mezinárodních smluv č. 88/2005)

Vydáno

Finanční zpravodaj číslo 9/2005 část 2

 1. Zveřejnění seznamu nově registrovaných pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí
 2. Oznámení o odnětí povolení části provozované pojišťovací činnosti VICTORIA VOLKSBANKEN pojišťovny, a. s. - odvětví č. 12 neživotních pojištění
 3. Sdělení k vyhlášce č. 16/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů (oprava sdělení MF k části VII. Fin 2-04U a informace o převedení obcí mezi kraji)

Vydáno

Finanční zpravodaj číslo 9/2005 část 1

 1. Zveřejnění seznamu nově registrovaných pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí
 2. Pokyn č. D - 285  - k aplikaci § 6 odst.1 a 2 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a vymezení tzv. závislé činnosti
 3. Změna v seznamu zapsaných odpověděných pojistných matematiků

Vydáno

Finanční zpravodaj číslo 8/2005

 1. Zveřejnění seznamu nově registrovaných pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí

Vydáno

Finanční zpravodaj číslo 7/2005

 1. Sdělení ve věci komunikace mezi Úřadem státního dozoru a pojišťovacími zprostředkovateli
 2. Zveřejnění seznamu nově registrovaných pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí

Vydáno

Finanční zpravodaj číslo 6/2005 část 2

 1. Zveřejnění seznamu nově registrovaných pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí
 2. Pokyn č. D - 283  - o prominutí zvýšení daně na dani z nemovitostí

Vydáno

Finanční zpravodaj číslo 5/2005 část 3

 1. Zveřejnění seznamu nově registrovaných pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí
 2. Pokyn č. D - 282  - Sdělení k povinnostem platebního zprostředkovatele při podávání hlášení o příjmech úrokového charakteru a Dohodě mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací, kterou se stanoví opatření rovnocenná opatřením stanoveným Směrnicí Rady 2003/48/ES o zdanění příjmů z úspor ve formě příjmů úrokového charakteru
 3. Seznam odpovědných pojistných matematiků - doplněk
 4. Změna v seznamu zapsaných odpovědných pojistných matematiků

Vydáno

Finanční zpravodaj číslo 5/2005 část 2

 1. Sdělení MF k jiným dokladům o činnosti pojišťoven a zajišťoven, jejichž obsah a formu vyhlašuje Ministerstvo financí ve Finančním zpravodaji podle § 26 odstavce (3), písm. a), zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů. Metodický pokyn pro zpracování a předložení výročních zpráv tuzemských pojišťoven a poboček pojišťoven ze třetích států za rok 2004

Vydáno

Finanční zpravodaj číslo 4/2005 část 2

 1. Zveřejnění seznamu nově registrovaných pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí
 2. Pokyn č. D - 254  - k uplatňování Smlouvy mezi vládou České republiky a Švýcarskou spolkovou radou o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku (č. 281/1996 Sb.)

Vydáno

Finanční zpravodaj číslo 3/2005

 1. Zveřejnění otázek pro střední a vyšší kvalifikační stupeň pojišťovacích zprostředkovatelů
 2. Zveřejnění seznamu nově registrovaných pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí
 3. Pokyn č. D - 281  - O zastavení vyplácení bonifikací finančními úřady

Vydáno

Finanční zpravodaj číslo 2/2005

 1. Soubor otázek pro základní kvalifikační stupeň nově registrovaných pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí
 2. Zveřejnění seznamu nově registrovaných pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí
 3. Pokyn č. D-266  - Sdělení o příloze k žádosti o prominutí příslušenství daně

Vydáno

Finanční zpravodaj číslo 1/2005

 1. Pokyn č. D - 275 - k uplatňování Smlouvy mezi Českou republikou a Finskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu (č. 43/1996 Sb).
 2. Pokyn č. D - 276 - o průměrných cenách pohonných hmot, které lze použít pro vypočet výše náhrady výdajů za spotřebované pohonné hmoty ke stanovení základu daně z příjmů za zdaňovací období roku 2004
 3. Pokyn č. D - 277 - o stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2004
 4. Pokyn č. D - 279 - o prominutí zvýšení daně a penále na dani z nemovitostí
 5. Pokyn č. D - 280 - o prodloužení termínu pro podání přiznání k dani z nemovitostí
 6. Pokyn č. D - 272 - rozhodnutí o prominutí příslušenství daně z přidané hodnoty
 7. Metodický pokyn ve věci žádosti tuzemské pojišťovny o rozšíření pojišťovací nebo zajišťovací činnosti o činnosti související (výhradně pro potřeby státního dozoru)
 8. Jak správně zaplatit daň finančnímu a celnímu úřadu
 9. Přehled platných smluv České republiky o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu, resp. z příjmu a z majetku
 10. Přehled Pokynů řady D k 31.12.2004
 11. Sdělení k jiným dokladům o činnosti pojišťoven a zajišťoven, jejichž obsah a formu vyhlašuje MF podle § 26 odst. (3), písm. a), zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů Rozšířený termínový kalendář výkazů pojišťoven v roce 2005
 12. Sdělení k jiným dokladům o činnosti pojišťoven a zajišťoven, jejichž obsah a formu vyhlašuje MF podle § 26 odst. (3), písm. a), zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů Vzory formulářů ke zprávě o významných obchodních činnostech, uskutečněných v kalendářním roce
 13. Sdělení k vyhlášce č. 16/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů (část VII. Fin 2-04U a číselník územních jednotek)