CZ EN

Plán legislativních prací MF na rok 2014

Plán legislativních prací MF na rok 2014
Poř.č. Předkladatel Spolupřed-kladatel Název legislativního úkolu Termín stanovený pro implementaci Stanovený termín předložení vládě Předpokládaný termín nabytí účinnosti RIA
1. MF   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů   03.14 01.15 Ne
2. MF   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů   03.14 01.15 Ne
3. MF   Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti finančního trhu 12.14 03.14 01.15 Ne
4. MF   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů 01.14 04.14 Prvním dnem třetího měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení Ne
5. MF   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů   04.14 09.14 Ne
6. MF   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 10.14 04.14 10.14 Ne
01.15
01.15
01.14
7. MF   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění pozdějších předpisů   04.14 09.14 Ne
8. MF   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů   04.14 01.15 Ano
9. MF   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona (zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 03.15 05.14 01.15 Ano
10. MF   Návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu některých dluhů státu splatných v letech 2014 až 2016   06.14 10.14 Ne
11. MF   Návrh zákona o rámci pro ozdravné postupy a řešení problémů úvěrových institucí a obchodníků s cennými papíry (rezoluce, alt. restrukturalizace) 12.14 06.14 01.15 Ano
12. MF   Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o rámci pro ozdravné postupy a řešení problémů úvěrových institucí a obchodníků s cennými papíry (rezoluce, alt. restrukturalizace) 12.14 06.14 01.15 Ano
13. MF   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony   06.14 01.15 Ano
14. MF   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů Dosud není znám 06.14 01.15 Ano
15. MF   Návrh zákona k provedení Dohody mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o zlepšení dodržování daňových předpisů v mezinárodním měřítku a s ohledem na právní předpisy Spojených států amerických o informacích a jejich oznamování obecně známé jako Foreign Account Tax Compliance Act (Dohoda FATCA)   06.14 01.15 Ano
16. MF   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 01.14 06.14 01.15 Ano
01.15
17. MF   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů Dosud není znám 06.14 12.14 Ne
18. MF   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů   07.14 01.15 Ano
19. MF   Věcný záměr zákona o výběru odborníků do funkcí ředitelů a členů dozorčích rad státních podniků a členů orgánů obchodních společností ovládaných státem a o způsobu jejich odměňování   07.14   Ano
20. MF   Návrh zákona o státním rozpočtu na rok 2015   08.14 01.15 Ne
21. MF   Návrh zákona o řídícím a kontrolním systému ve veřejné správě 12.13 08.141 06.15 Ano
22. MF   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů 12 měsíců po vyhlášení 09.14 03.15 Ano
23. MF   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony březen 15 09.142 04.15 Ne
24. MF   Návrh právní úpravy řešící problematiku rozporu mezi příjmy poplatníka a jeho skutečným majetkem (zákon o prokazování původu majetku)   09.14 06.15 Ano
25. MF   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony   09.14 07.15 Ano
26. MF   Návrh nařízení vlády, kterým se stanoví zboží nebo služba, při jejichž dodání nebo poskytnutí se použije režim přenesení daňové povinnosti   10.14 01.15 Ne
27. MF   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a o změně dalších zákonů 07.15 10.14 01.16 Ne
28. MF   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů Dosud není znám 12.14 01.16 Ano
29. MF   Věcný záměr zákona o oceňování majetku   12.14   Ano
30. MF   Návrh zákona o provozování sázkových her   12.14 09.15 Ano
31. MF   Věcný záměr zákona o některých podmínkách nabízení a zprostředkování finančních služeb (zákon o distribuci finančních služeb)   12.14   Ano
32. MF ČNB Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 136/2011 Sb., o oběhu bankovek a mincí a o změně zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů   12.14 10.15 Ano
33. MF   Návrh zákona o výběru odborníků do funkcí ředitelů a členů dozorčích rad státních podniků a členů orgánů obchodních společností ovládaných státem a o způsobu jejich odměňování   12.14 09.15 Ano
34. MF   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti a o změně zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů   12.14 07.15 Ano

1 Předložení návrhu v daném termínu je spojeno s hrozbou zahájení řízení o nesplnění povinností plynoucích z práva EU proti České republice podle čl. 258, resp. čl. 260 odst. 3 SFEU.
2 Předložení návrhu v daném termínu je spojeno s hrozbou zahájení řízení o nesplnění povinností plynoucích z práva EU proti České republice podle čl. 258, resp. čl. 260 odst. 3 SFEU.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.