CZ EN

Výhled legislativních prací MF na léta 2012 – 2014

Výhled legislativních prací MF na rok 2012
K poř. č. Název legislativního úkolu Číselné označení směrnic (nařízení) a jejich název v českém překladu
3. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Smlouva o fungování EU.
Protokol (č. 4) o statutu Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky.
4. Návrh zákona o mezinárodní pomoci při správě daní Směrnice Rady 2011/16/EU ze dne 15. února 2011 o správní spolupráci v oblasti daní a o zrušení směrnice 77/799/EHS.
5. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů Směrnice Rady 2010/45/EU ze dne 13. července 2010, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o pravidla fakturace.
Směrnice Rady 2008/8/ES ze dne 12. února 2008, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o místo poskytnutí služby.
6. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů Směrnice Rady 2011/64/EU ze dne 21. června 2011, o struktuře a sazbách spotřební daně z tabákových výrobků.
8. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů Návrh směrnice o systémech pojištění vkladů 1.>
10. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 377/2005 Sb., o doplňkovém dohledu nad bankami, spořitelními a úvěrními družstvy, pojišťovnami a obchodníky s cennými papíry ve finančních konglomerátech a o změně některých dalších zákonů (zákon o finančních konglomerátech), ve znění pozdějších předpisů Návrh Směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 98/78/ES, 2002/87/ES, 2006/48/ES a 2009/138/ES, pokud jde o doplňkový dozor nad finančními subjekty ve finančním konglomerátu („FICOD I“).
11. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES ze dne 25. listopadu 2009 o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Solventnost II) 2.
Návrh Směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2003/71/ES a 2009/138/ES, s ohledem na pravomoci Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění a Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy (Omnibus II).
Návrh Směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 98/78/ES, 2002/87/ES, 2006/48/ES a 2009/138/ES, pokud jde o doplňkový dozor nad finančními subjekty ve finančním konglomerátu (FICOD I).
12. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona, kterým se mění zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES ze dne 25. listopadu 2009 o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Solventnost II).
Návrh Směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2003/71/ES a 2009/138/ES, s ohledem na pravomoci Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění a Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy (Omnibus II).
Návrh Směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 98/78/ES, 2002/87/ES, 2006/48/ES a 2009/138/ES, pokud jde o doplňkový dozor nad finančními subjekty ve finančním konglomerátu (FICOD I).
14. Návrh ústavního zákona o rozpočtové kázni a odpovědnosti Směrnice Rady 2011/85/EU ze dne 8. listopadu 2011  o požadavcích na rozpočtové rámce členských států.
15. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), ve znění pozdějších předpisů Doporučení Komise ze dne 6. května 2008 ohledně externího zajištění kvality u statutárních auditorů a auditorských společností provádějících audit subjektů veřejného zájmu.
Doporuční Komise ze dne 5. června 2008 o omezení občanskoprávní odpovědnosti statutárních auditorů a auditorských společností.
Rozhodnutí Komise ze dne 1. září 2010 o přiměřenosti příslušných orgánů Austrálie a Spojených států amerických podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/43/ES.
16. Návrh zákona o kolektivním investování Směrnice 2011/61/EU o správcích alternativních investičních fondů.
Směrnice 2009/65/ES o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů.
Směrnice 2010/44/EU, kterou se provádí směrnice 2009/65/ES, pokud jde o organizační požadavky, střety zájmů, pravidla jednání, řízení rizik a obsah smlouvy mezi depozitářem a správcovskou společností.
Směrnice 2010/43/EU, kterou se provádí směrnice 2009/65/ES, pokud jde o některá ustanovení týkající se fúze fondů, struktur „master-feeder“ a postupu pro oznamování.
Směrnice 2007/16/ES, kterou se provádí směrnice 85/611/EHS o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů, pokud jde o vyjasnění některých definic.
Nařízení č. 538/2010, kterým se provádí směrnice 2009/95/ES, pokud jde o klíčové informace pro investory a podmínky, které je třeba splnit při poskytování klíčových informací pro investory nebo prospektu na jiném trvalém nosiči, než je papír, nebo prostřednictvím internetových stránek.
Nařízení č. 584/2010, kterým se provádí směrnice 2009/65/ES, pokud jde o formu a obsah standardního oznámení a osvědčení SKIPCP, využívání elektronické komunikace mezi příslušnými orgány pro účely oznamování a postupy pro ověřování na místě a výměnu informací mezi příslušnými orgány.
22. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů Novela směrnice 97/9/ES o systémech pro odškodnění investorů 3.
23. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti se stanovením přístupu k činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry a obezřetnostního dohledu nad nimi Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o obezřetnostním dohledu nad úvěrovými institucemi a investičními podniky a o změně směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/87/ES o doplňkovém dozoru nad úvěrovými institucemi, pojišťovnami a investičními podniky ve finančním konglomerátu 4.
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky 5.
29. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 191/1999 Sb., o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů Nařízení Evropského parlamentu a Rady o vymáhání práv duševního vlastnictví celními orgány.
30. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů< Směrnice Rady 2011/85/EU ze dne 8. listopadu 2011  o požadavcích na rozpočtové rámce členských států.

1 -  Konečný termín pro provedení implementace nebyl k datu zpracování materiálu znám.
2 - Směrnice 2009/138/ES bude podstatným způsobem revidována přijetím návrhu směrnice Omnibus II, která posune její lhůtu pro provedení transpozice na březen 2013. Transpozice bude reagovat na budoucí podobu směrnice.
3 - Konečný termín pro provedení implementace nebyl k datu zpracování materiálu znám
4 - Konečný termín pro provedení implementace nebyl k datu zpracování materiálu znám.
5 - Konečný termín pro provedení implementace nebyl k datu zpracování materiálu znám

 

Výhled legislativních prací MF na rok 2013
Poř.č. Předkladatel Spolupředkladatel Název legislativního úkolu Termín stanovený
pro implementaci
Stanovený termín
předložení vládě
Předpokládaný
termín nabytí účinnosti
1. MF   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů   2013 1.Q 01.14
2. MF   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 261/2007 Sb., část čtyřicátá pátá, čtyřicátá šestá a čtyřicátá sedmá, o stabilizaci veřejných rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů 01.141  2013 1.Q 01.14
3. MF   Návrh zákona o některých podmínkách nabízení, zprostředkování a poskytování finančních služeb a o finančním poradenství (zákon o distribuci finančních služeb)   2013 2.Q 03.14
4. MF   Návrh zákona o státním rozpočtu na rok 2014 06.11 2013 3.Q 01.14
5. MF   Návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu části rozpočtovaného schodku státního rozpočtu České republiky na rok 2014   2013 4.Q 06.14

1 Návrh směrnice dosud nebyl předložen, ale na základě dosavadního průběhu jednání lze předpokládat předložení návrhu EK v roce 2011. Uvedené termíny jsou proto jen orientační.

 

Výhled legislativních prací MF na rok 2014
Poř.č. Předkladatel Spolupředkladatel Název legislativního úkolu Termín stanovený
pro implementaci
Stanovený termín
předložení vládě
Předpokládaný
termín nabytí účinnosti
1. MF   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů   2014 1.Q 01.15
2. MF   Návrh zákona o státním rozpočtu na rok 2015   2014 3.Q 01.15
3. MF   Návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu části rozpočtovaného schodku státního rozpočtu České republiky na rok 2015   2014 4.Q 06.15
Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.