CZ EN

Plán legislativních prací MF na rok 2010

 

Poř.č. Předkladatel Spolupředkladatel Název legislativního úkolu Stanovený
termín
předložení vládě
Předpokládaný
termín nabytí účinnosti
ČÁST A. - NEIMPLEMENTAČNÍ
1. MF   Návrh věcného záměru zákona o provozování sázkových a jiných podobných her a zákona o změně některých souvisejících zákonů 4.10  
2. MF   Návrh zákona, kterým se mění zákon č.13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů 7.10 1.11
3. MF   Návrh zákona, kterým se mění zákon č.338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů 4.10 1.11
4. MF   Návrh zákona o Státním dluhopisovém programu na úhradu jistin státního dluhu, splatných v letech 2011 a 2012, a na úhradu jistin státních dluhopisů odkupovaných z trhu v letech 2011 a 2012 4.10 11.10
5. MF   Návrh zákona, kterým se mění zákon č.6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů zrušen* zrušen*
6. MF   Návrh zákona, kterým se mění zákon č.87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č.586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů 12.10 3.11
7. MF   Návrh zákona o finančním arbitrovi 7.10 1.11
8. MF   Návrh zákona o Celní správě České republiky 7.10 7.11
9. MF   Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Celní správě České republiky 7.10 7.11
10. MF   Návrh zákona o státní rozpočtu České republiky na rok 2011 8.10 1.11
11. MF   Návrh věcného záměru kompetenčního zákona budoucí soustavy orgánů tvořící tzv.jedno inkasní místo pro příjmy veřejných rozpočtů 9.10  
12. MF   Návrh zákona o kontrolních mechanismech finančního řízení a o interním auditu ve veřejné správě 10.10 7.11
13. MF   Návrh zákona, kterým se mění zákon č.591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů 12.10 12.11
14. MF   Návrh zákona o Státním dluhopisovém programu na úhradu částí rozpočtovaného schodku státního rozpočtu České republiky na rok 2011 12.10 6.11
15. MF   Návrh zákona o provozování sázkových a jiných podobných her 12.10 1.12
16. MF   Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s návrhem zákona o provozování sázkových a jiných podobných her 12.10 1.12

 

* změna provedena usnesením vlády č. 376/2010

 

Poř.č. Předkladatel Spolupřed-kladatel

Název legislativního úkolu

Název předpisu EU Stanovený termín implementace Stanovený termín předložení vládě Předpokládaný termín nabytí účinnosti
ČÁST B. - IMPLEMENTAČNÍ
1. MF   Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti se stanovením kapitálových požadavků a postupů dohledu nad bankami, spořitelními a úvěrními družstvy a obchodníky s cennými papíry Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/111/ES ze dne 16.září 2009, kterou se mění směrnice 2006/48/ES, 2006/49/ES a 2007/64/ES, pokud jde o banky přidružené k ústředním institucím, některé položky kapitálu, velkou angažovanost a krizové řízení. 12.10 15.4.10 12.10
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2006/48/ES a 2006/49/ES, pokud jde o kapitálové požadavky na obchodní portfolio a resekuritizace a o dohled nad politikami odměňování 1.11 1)
2. MF   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku a některé další zákony Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/44/ES ze dne 6. května 2009, kterou se mění směrnice 98/26/ES o neodvolatelnosti zúčtování v platebních systémech a v systémech vypořádání obchodů s cennými papíry a směrnice 2002/47/ES o dohodách o finančním zajištění, pokud jde o propojené systémy a pohledávky z úvěru 12.10 6.10 12.10
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/110/ES ze dne 16. září 2009 o přístupu k činnosti institucí elektronických peněz, o jejím výkonu a o obezřetnostním dohledu nad touto činností, o změně směrnic 2005/60/ES a 2006/48/ES a o zrušení směrnice 2000/46/ES 4.11
3. MF   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č.256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony v souvislosti se změnou pravomocí Evropských orgánů dohledu Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 1998/26/EC, 2002/87/EC, 2003/6/EC, 2003/41/EC, 2003/71/EC, 2004/39/EC, 2004/109/EC, 2005/60/EC, 2006/48/EC,2006/49/EC, a 2009/65/EC s ohledem na pravomoci Evropského orgánu dohledu pro bankovnictví, Evropského orgánu dohledu pro pojišťovnictví a Evropského orgánu dohledu pro cenné papíry (dokument Rady č. 15093/09) 12.10 3.11 2) 12.10
4. MF   Návrh zákona, kterým se mění zákon č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů Směrnice Rady 2008/8/ES ze dne 12.února 2008, kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde o místo poskytnutí služby 1.11 3) 3.10 1.11
Směrnice Rady 2009/69/ES ze dne 25.června 2009, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o daňové úniky spojené s dovozem
5 MF   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/49/ES ze dne 18.června 2009, kterou se mění směrnice Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS, pokud jde o některé požadavky na zveřejňování u středních společností a povinnost sestavit konsolidovanou účetní závěrku 1.11 4) 3.10 1.11
6. MF   Návrh zákona o finančním zajištění Směrnice 2009/44/ES, kterou se mění směrnice 2002/47/ES o dohodách o finančním zajištění a revize stávající transpozice směrnice 2002/47/ES 12.10 5.10 12.10
7. MF   Návrh zákona o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění Směrnice 2009/44/ES, kterou se mění směrnice 2002/47/ES o dohodách o finančním zajištění a revize stávající transpozice směrnice 2002/47/ES 12.10 5.10 12.10
8. MF   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon Příloha č. V kapitola 2 Aktu o podmínkách přistoupení 5.11 8.10 5.11
9. MF   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES ze dne 13.července 2009 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP) 6.11 9.10 6.11
10. MF   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních ve znění pozdějších předpisů Směrnice Rady, kterou se mění směrnice 92/79/EHS, 92/80/EHS a 95/59/ES, pokud jde o strukturu a sazby spotřební daně z tabákových výrobků  5) 7.10 1.11

 

 

1) Jedná se o návrh směrnice, který bude projednán na jednání COREPER dne 4. listopadu 2009, poté se předpokládá schválení na Radě ECOFIN a předložení Evropskému parlamentu. S ohledem na velmi krátkou lhůtu pro transpozici a s přihlédnutím k délce legislativního procesu v ČR se navrhuje transponovat tento návrh směrnice současně se směrnicí 2009/111/ES.

2) Jedná se o návrh směrnice, která je v současné době projednávána v Radě EU, nicméně její dojednání se očekává v brzké době tak, aby mohla být právní úprava v členských státech účinná od 1. ledna 2011. Návrh směrnice navazuje na tzv. dohledový balíček, který je složen z 5 legislativních návrhů (4 nařízení, 1 rozhodnutí) a projednává se v současnosti na úrovni Rady EU. Vzhledem k tomu, že účinnost systému uspořádání dohledu nad finančním trhem v EU je plánována od 1. ledna 2011, považujeme za nutné do plánu legislativních prací na rok 2010 zahrnout také tuto směrnici.
Konečný termín pro předložení vládě záleží na publikaci předpisu EU.

3) U první uvedené Směrnice je základní transpoziční lhůta 01.10, ale kromě toho obsahuje směrnice ještě další  lhůty pro transpozici jednotlivých oblastí. Úprav, které mají být obsaženy v předmětné novele zákona o dani z přidané hodnoty, se týká transpoziční lhůta 01.11.

4) Jedná se o převod úkolu  z roku  2009. Při projednávání návrhu se ukázalo, že rozsah úprav bude obsáhlejší, než bylo původně zamýšleno. Do návrhu novely budou současně zapracovány změny  vyvolané potřebou implementace výše uvedené směrnice, takže nebude třeba předkládat dvě samostatné novelizace.

5) Dne 10. listopadu 2009 byla na Radě ECOFIN dosažena politická shoda k legislativnímu návrhu měnícímu směrnice 92/79/EHS, 92/80/EHS a 95/59/ES o struktuře a sazbách spotřební daně z tabákových výrobků. V současné době je text návrhu dopracováván Generálním sekretariátem Rady včetně právníků lingvistů. Následně bude schválen buď jako bod QA na některém z dalších zasedání Rady ministrů (předpoklad v průběhu měsíce prosince).  Lhůta pro implemetaci směrnice je stanovena k 30. prosinci 2010.

Zdroj: MF - odd. 292 Vnější legislativa, aktualizováno 24.08.2010

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář