CZ EN

Zákon č. 151/2023 Sb.

kterým se mění zákon č. 251/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Dne 20. 6. 2023 nabyl účinnosti zákon č. 151/2023 Sb., kterým se mění zákon č. 251/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

V důsledku nabytí účinnosti tohoto zákona bude moci Ministerstvo financí hájit před soudy svá rozhodnutí vydaná v odvolacích řízeních proti rozhodnutím úřadů regionálních rad regionů soudržnosti o uložení odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně v případě dotací poskytnutých dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. V mezidobí před novelou uvedeného zákona hájilo tato rozhodnutí Ministerstva financí Odvolací finanční ředitelství.

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář