CZ EN

Novela k vyhlášce č. 279/1997 Sb.

Ministerstvo financí stanoví podle § 33 odst. 1 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku):

Čl. I

Vyhláška Ministerstva financí č. 279/1997 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění vyhlášky č. 127/1997 Sb. a vyhlášky č. 173/2000 Sb., se mění takto:

 1. V § 2 písmeno j) zní:
  "j) počtem obyvatel počet obyvatel trvale bydlících na území příslušné obce podle stavu uveřejněného Českým statistickým úřadem v Malém lexikonu obcí České republiky, který je aktuální v období počínajícím prvým dnem druhého měsíce po jeho vydání. Za prvý měsíc se považuje měsíc následující po dni vydání. Při změně územní struktury v oceňovaném období se vychází z aktuálního počtu obyvatel obce ke dni ocenění.".
 2. Nadpis v části druhé zní: "Oceňování staveb nákladovým způsobem a oceňování staveb a pozemků výnosovým způsobem.".
 3. V části druhé nadpis hlavy druhé zní: "Oceňování staveb a pozemků výnosovým způsobem".
 4. V § 21 odstavce 1 až 3 znějí:

  "(1) Je-li pronajata stavba oceňovaná podle § 3 nebo soubor staveb obsahující alespoň jednu stavbu oceňovanou podle § 3, které jsou ve vlastnictví stejného subjektu, popřípadě včetně pozemků a trvalých porostů jako celek bez rozlišení nájemného na jednotlivé stavby, popřípadě pozemky, ocení se výnosovým způsobem.
  (2) Je-li pronajata pouze část stavby nebo část souboru staveb a popřípadě pozemků včetně trvalých porostů uvedená v odstavci 1, stanoví se nájemné v nepronajatých stavbách nebo jejich částech ve výši obvyklého nájemného. Není-li ve smlouvě samostatně uvedeno nájemné za pozemky včetně trvalých porostů předpokládá se, že je zahrnuto v nájemném za stavby.
  (3) Stavby pro energetiku, jako jsou kotelny, výměníkové stanice, trafostanice, se posuzují vždy jako stavby oceněné podle § 3 bez ohledu na jejich zastavěnou plochu.".
 5. V § 22 odst. 1 písmeno p) se vypouští slova "podle § 21 odst. 3".
 6. V § 22 odst. 2 větě třetí se slova "za pronajatou podlahovou plochu" zrušují.
 7. V § 22 odst. 3 se slova "pronajaté podlahové plochy" nahrazují slovy "pronajatých nemovitostí".
 8. V § 22 odst. 4 zní:
  "(4) Roční nájemné zjištěné podle odstavců 2 a 3 se sníží o 20 % a případně o roční nájemné zaplacené z pozemku. Celková výše odpočtu nesmí být vyšší než 70 % z ročního nájemného zjištěného podle odstavců 2 a 3.".
 9. V § 22 se odstavec 5 zrušuje.
 10. V § 23 odstavec 1 zní:
  "(1) Není-li stanovena cena stavebního pozemku v cenové mapě10), činí základní cena za m2 stavebního pozemku vedeného v katastru nemovitostí jako zastavěná plocha a nádvoří nebo pozemku k tomuto účelu již užívaného:
  1. 2050 Kč v hlavním městě Praze,
  2. 350 Kč v obcích okresů Praha-východ a Praha-západ, jejichž katastrální území sousedí s některým z katastrálních území hlavního města Prahy,
  3. 1100 Kč v Brně, Ostravě,
  4. 300 Kč v obcích, jejichž katastrální území sousedí s katastrálním územím města uvedeného pod písmenem c),
  5. 800 Kč v Českých Budějovicích, Plzni, Karlových Varech, Liberci, Ústí nad Labem, Hradci Králové, Pardubicích, Jihlavě, Olomouci, Opavě, Zlíně, Františkových Lázních, Mariánských Lázních,
  6. 250 Kč v obcích, jejichž katastrální území sousedí s katastrálním územím alespoň jednoho města uvedeného pod písmenem e),
  7. 500 Kč v Českém Krumlově, Kladně, Havířově, Mostě, Jáchymově, Karviné, Luhačovicích, Poděbradech a Teplicích,
  8. 150 Kč v obcích, jejichž katastrální území sousedí s katastrálním územím alespoň jednoho města uvedeného pod písmenem g),
  9. 400 Kč v okresních městech, která nejsou uvedena pod písm. e) a g),
  10. 150 Kč v obcích, jejichž katastrální území sousedí s katastrálním územím alespoň jednoho města uvedeného pod písmenem i),
  11. 35 Kč v obcích s počtem obyvatel do 1 tisíce obyvatel,
   v ostatních obcích neuvedených pod písmeny a) až k) částku vypočtenou podle vzorce
   Cp = 35 + (a - 1000) x 0,007414,
   kde
   Cp .. cena pozemku v Kč/m2 (zaokrouhlí se na dvě desetinná místa)
   a … počet obyvatel v obci.
   Tato cena se upraví přirážkami a srážkami podle přílohy č. 15 tabulky č. 1 se zdůvodněním a koeficienty Ki z přílohy č. 32 a Kp z přílohy č. 33.".
 11. V § 23 odst. 2 větě třetí se za slova "zvláštním předpisem" vkládají slova "popřípadě vydaným rozhodnutím o umístění stavby".
 12. V § 23 se doplňuje odstavec 13, který zní:
  "(13) Cena zjištěná podle odstavce 1 až 11 nesmí být nižší než cena zjištěná podle § 26 odst. 4.".
 13. V § 23a odst. 2 se za slova "Textová část" doplňují slova "ve formátu A4.".
 14. V § 23a odst. 3 se za slova "Grafická část" doplňují slova "složená do formátu A4.".
 15. V § 24 se doplňuje odstavec 5, který zní:
  "(5) Základní cena zjištěná podle odstavce 2 a 4 nesmí být nižší než cena zjištěná podle § 26 odst. 3.".
 16. V § 25 odst. 3 se na konci odstavce doplňuje věta, která zní:
  "Tato cena nesmí být nižší než cena zjištěná podle § 26 odst. 3.".
 17. V § 27 odst. 4 se slova "KR1 až KR9" nahrazují slovy "KR1, KR2, KR4 až KR9".
 18. V § 27 odst. 4 písm. a) se zrušuje koeficient "KR3".
 19. V § 27 odst. 4 písm.b) se zrušuje koeficient "KR3".
 20. V § 27 odst. 4 větě druhé se slova "KR1 až KR9" nahrazují slovy "KR1, KR2, KR4 až KR9".
 21. V § 27 odst. 6 se za slovo "činí" vkládá dvojtečka a slova "3 Kč" se nahrazují slovy:
  "a) 5 % ceny, která se zjistí ze základní ceny stavebního pozemku podle § 23 odst. 1 písm. a) až l), jsou-li tyto pozemky umístěny v zastavěné části obce nebo je-li kterýkoliv bod na jejich hranici (vzdušnou čarou) do 200 m od souvisle zastavěné části obce,
  b) 3 % ceny, která se zjistí ze základní ceny stavebního pozemku podle § 23 odst. 1 písm. a) až l) v ostatních případech.".
 22. V § 27 odst. 7 se slova "0,70 Kč za m2" nahrazují slovy: "2 % ze základní ceny stavebního pozemku podle § 23 odst. 1 písm. a) až l), u pozemků vedených v katastru nemovitostí jako močály a bažiny nejvýše do ceny podle § 26 odst. 4.".
 23. V § 30 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:
  "(2) Je-li věk dřevin oceňované skupiny lesních dřevin nižší než její obmýtí, sníží se její základní cena koeficientem vypočteným jako rozdíl obmýtí a věku oceňované skupiny lesních dřevin násobený hodnotou 0,004/rok.".
  Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.
 24. V § 33 odst. 1 písmeno b) zní:
  "b) pro révu vinnou včetně zařízení vinic v příloze č. 29, část I pro intenzívní výsadbu a část II pro extenzívní výsadbu".
 25. V § 34 se za slovy "poznatků (know-how)" vkládá čárka a doplňují slova "dále majetkových práv, která jsou obsahem práv souvisejících s právem autorským, s výjimkou práv výkonných umělců, a majetkových práv pořizovatelů databáze,".
 26. Do části osmé se před § 42 vkládají nové § 41a a 41b, které včetně poznámky pod čarou znějí:

§ 41a
Používání koeficientů prodejnosti

(1) Pro stavby oceňované podle § 7, 9, 10 případně 11, pokud tvoří příslušenství staveb oceňovaných podle § 3, 4, 5, 6 a 8, se použijí koeficienty prodejnosti těchto staveb z přílohy č. 33. Jestliže stavby oceňované podle § 7, 9, 10 příp. 11 tvoří příslušenství více staveb oceňovaných podle § 3, 4, 5, 6 a 8, bez možnosti rozlišení, použije se nejnižší Kp těchto staveb. Jestliže stavby oceňované podle § 4 plní funkci venkovních úprav nebo příslušenství ke stavbám oceňovaným podle § 3, 5, 6 a 8, použijí se rovněž koeficienty prodejnosti těchto staveb. Slouží-li více stavbám bez možnosti rozlišení, postupuje se podle předchozí věty. Pokud stavby oceňované podle § 7, 9, 10 případně 11 netvoří příslušenství žádné stavby oceňované podle § 3, 4, 5, 6 a 8, použije se koeficient prodejnosti stavby, oceňované podle § 4.

(2) Pokud stavby oceňované podle § 7, 9, 10 případně 11 tvoří příslušenství bytů oceňovaných podle § 13, použije se pro ně koeficient prodejnosti bytů. Pokud stavby oceňované podle § 7, 9, 10 případně 11 tvoří příslušenství nebytových prostorů oceňovaných podle § 13, použije se pro ně koeficient prodejnosti druhu stavby, ve které se oceňovaný nebytový prostor nachází.

(3) Pro pozemek se použije koeficient prodejnosti té stavby, která netvoří příslušenství jiné stavby. Je-li na jednom pozemku umístěno více druhů staveb oceňovaných podle § 3, 4, 5, 6 a 8, použije se pro ocenění pozemku nejnižší koeficient prodejnosti příslušející stavbám oceňovaným podle § 3, 5 a 6, které netvoří příslušenství jiných staveb. Totéž platí, jsou-li na tomto pozemku i stavby oceňované podle § 7, 9 a 10 případně § 11. Jsou-li na jednom pozemku stavby oceňované podle § 4 a 8, popřípadě i stavby oceňované podle § 7, 9, 10 a 11, použije se nejnižší koeficient příslušný ke stavbám oceňovaným podle § 4 a 8. Jsou-li na pozemku pouze stavby oceňované podle § 7, 9, 10, případně § 11 nebo na pozemku není žádná stavba a nebylo vydáno ani územní rozhodnutí o umístění stavby nebo využití území, použije se koeficient ze sloupce 11 přílohy č. 33. Pro ocenění pozemků ve funkčním celku - zahrada, ostatní plocha - se použije koeficient prodejnosti stejný jako pro druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří. Je-li ve funkčním celku více pozemků v druhu zastavěná plocha a nádvoří, použije se stejných zásad.

(4) Je-li na pozemek vydáno územní rozhodnutí o umístění stavby, použije se koeficient prodejnosti budoucí stavby. Je-li na pozemek vydáno rozhodnutí o využití území, použije se koeficient prodejnosti ze sloupce 9 přílohy č. 33. Při důvodných pochybnostech o určení budoucí stavby se použije koeficient prodejnosti ze sloupce 11 přílohy č. 33.

(5) Je-li pozemek určen k zastavění podle platného územního plánu obce nebo regulačního plánu, použije se koeficient prodejnosti podle předpokládaného funkčního využití plochy.

(6) U pozemku příslušejícího k bytu oceňovanému podle § 13 se použije koeficient prodejnosti bytu. U pozemku příslušejícího k nebytovému prostoru oceňovanému podle § 13 se použije koeficient prodejnosti druhu stavby, ve které se nebytový prostor nachází.

(7) Koeficient prodejnosti uvedený v příloze č. 33 lze snížit nebo zvýšit až o 10 % hodnoty koeficientu v odůvodněných případech doložených zejména fotodokumentací či mapovým podkladem. Důvodem úpravy je odchylnost od běžných podmínek v oceňované lokalitě v členění dle přílohy č. 33, a to v občanské vybavenosti, dopravním spojení, historickém významu oblasti a v mimořádných klimatických podmínkách ve vztahu k oceňované nemovitosti. Zohlednit lze i morální opotřebení stavby. Příslušný koeficient prodejnosti uvedený v příloze č. 33 a způsob úpravy koeficientu prodejnosti včetně řádného zdůvodnění je součástí ocenění.

§ 41b

Při oceňování nemovitostí se zjištěná cena sníží o cenu věcného břemene váznoucího na nemovitosti.".

 1. V příloze č. 2 se za tabulku základních cen za m3 obestavěného prostoru doplňuje bod 3, který zní:
  "3. Základní ceny za m3 obestavěného prostoru nezahrnují náklady na účelové využití půdního prostoru.".
 2. V příloze č. 3 se za tabulku základních cen za m3 obestavěného prostoru doplňuje bod, který zní: "Základní ceny za m3 obestavěného prostoru nezahrnují náklady na účelové využití půdního prostoru.".
 3. V příloze č. 5 v položce č. 21 se slova "SKP 46.21.31.2" nahrazují slovy "SKP 46.21.42.3".
 4. V příloze č. 5 v položce č. 22 se slova "SKP 46.21.31.2" nahrazují slovy "SKP 46.21.42.3".
 5. V příloze č. 5 v položce 23 se za název položky vkládají slova "SKP 46.21.42.3".
 6. V příloze č. 6 v části I. v prvém sloupci se slovo "sklonitou" nahrazuje slovy: "šikmou nebo strmou".
 7. V příloze č. 7 v části II. položka č. 9 se ve sloupcích B, D, F slova "není" nahrazují slovy "jakékoli kromě žebříkového".
 8. V příloze č. 14 odst. 3 se slova "vedlejších staveb, garáží," zrušují.
 9. V příloze č. 14 odst. 5 se číslice 4 nahrazují číslicí "6" a číslice 5 se nahrazují číslicí "7".
 10. V příloze č. 14 se vkládají nové tabulky č. 5 a č. 6, které znějí:

Tabulka č. 5

OBJEMOVÉ PODÍLY KONSTRUKCÍ A VYBAVENÍ VEDLEJŠÍCH STAVEB

Číslo
položky
Konstrukce
a vybavení
Typ vedlejší stavby
    A B C D E F G
1 Základy 0,06 0,07 0,06 0,08 0,08 0,08 0,12
2 Obvodové stěny 0,30 0,32 0,30 0,31 0,27 0,32 0,29
3 Stropy 0,19 0,20 0,19 0,22 0,20 0,21 -
4 Krov (podhled x) 0,11 0,07x) 0,10 - 0,11 - 0,34
5 Krytina 0,07 0,08 0,07 0,11 0,07 0,11 0,13
6 Klempířské konstrukce 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,04
7 Úpravy povrchů 0,05 0,06 0,05 0,06 0,05 0,06 0,06
8 Schodiště 0,04 - 0,04 - 0,04 - -
9 Dveře 0,03 0,03 0,03 0,04 0,03 0,04 -
10 Okna 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 -
11 Podlahy 0,07 0,08 0,08 0,10 0,08 0,11 -
12 Elektroinstalace 0,05 0,06 0,05 0,05 0,04 0,04 -

 "Tabulka č.6

OBJEMOVÉ PODÍLY KONSTRUKCÍ A VYBAVENÍ GARÁŽÍ 

Číslo
položky
Konstrukce
a vybavení
Typ garáže
    A B A
    nepodsklepené podsklepené nepodsklepené podsklepené nepodsklepené podsklepené
1 Základy 0,06 0,07 0,06 0,08 0,08 0,09
2 Obvodové stěny 0,29 0,30 0,30 0,33 0,34 0,34
3 Stropy 0,19 0,22 0,26 0,28 - -
4 Krov 0,10 0,09 - - 0,16 0,17
5 Krytina 0,07 0,05 0,06 0,04 0,08 0,09
6 Klempířské konstrukce 0,02 0,02 0,03 0,03 0,02 0,02
7 Úpravy povrchů 0,05 0,06 0,05 0,05 0,06 0,07
8 Dveře 0,02 0,02 0,03 0,01 0,04 0,03
9 Okna 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,01
10 Vrata 0,06 0,05 0,07 0,04 0,06 0,05
11 Podlahy 0,07 0,07 0,07 0,08 0,14 0,13
12 Elektroinstalace 0,06 0,04 0,06 0,05 - -

"

Dosavadní tabulka č. 5 se označuje jako tabulka č. 7.

 1. V příloze č. 15 v tabulce č. 1 v položce 1.2 se slova "Ve statutárních městech, Františkových Lázních a Mariánských Lázních" nahrazují slovy "V Brně, Českých Budějovicích, Plzni, Karlových Varech, Liberci, Ústí nad Labem, Hradci Králové, Pardubicích, Jihlavě, Olomouci, Opavě, Ostravě, Zlíně, Františkových Lázních, Mariánských Lázních".
 2. V příloze č. 15 v tabulce č. 1 v položce č. 1.3 se za slovo "Teplicích" doplňují slova "a v ostatních okresních městech a Havířově".
 3. V příloze č. 15 v tabulce č. 1 se doplňuje položka č. 10.6, která zní:

  "
10.6 Stavební uzávěra až do 5 -

"

 1. V příloze č. 15 v tabulce č. 2 se doplňuje položka č. 6.5, která zní:

"

6.5 Stavební uzávěra až do 5

"

 1. Příloha č. 16 zní:
 2. V příloze č. 17 v položce č. 1.7.2 se slova "území sousedních obcí" nahrazují slovy "sousední katastrální území".
 3. V příloze č. 17 bod 2) se slova v závorce nahrazují slovy: "podrobnosti ve vyhlášce Ministerstva zemědělství č. 327/1998 Sb., kterou se stanoví charakteristika bonitovaných půdně ekologických jednotek a postup pro jejich vedení a aktualizaci".
 4. V příloze č. 18 v položce 8V se číslo "0,70" nahrazuje číslem "2,12".
 5. V příloze č. 18 v položce 1H se číslo "1,00" nahrazuje číslem "2,74".
 6. V příloze č. 18 v položce 1B se číslo "1,22" nahrazuje číslem "2,84".
 7. V příloze č. 18 v položce 0T se číslo "4,07" nahrazuje číslem "1,58".
 8. V příloze č. 18 v položce 0R se číslo "1,92" nahrazuje číslem "1,18".
 9. V příloze č. 20 položka "1) koeficient amortizace KR1" zní:

  "1) Koeficient amortizace KR1 0,0 až 1,0
  Na základě roční odpisové sazby 2 % a stáří rybníka (A) v rocích se vypočítá KR1 podle vztahu KR1 = 1 - 0,02 x A.
  Minimální hodnota KR1 před úpravou podle tohoto vztahu je 0,20.
  Dále se koeficient KR1 upraví podle stavu rybničních objektů (zaokrouhleně na setiny) následovně:
  Pro rybníky starší než 25 let se KR1 v případě velmi dobrého stavu konstrukce dále uvedených objektů, jejich dobré údržby a dílčích rekonstrukcí zvýší až o:
hráz - návodní svah zpevněn kamenem tloušťky nad 30 cm, rovnaninou 100 % 0,08
- návodní svah zpevněn kamenným pohozem do 30 cm, jiné opevnění 100 % 0,04
- zpevnění koruny hráze a vzdušného svahu asfaltovou či betonovou vozovkou 0,04
- štěrkovou vozovkou 0,02
- upravený vzdušný svah a odvodnění paty hráze 0,03
- sjezd pro nákladní automobily k lovišti 0,02
- upravené loviště pro mechanizaci 0,02
- přisypaná stabilizační lavice k návodnímu svahu 0,02
- zdravé stromy z tvrdých dřevin bez nebezpečí vyvrácení (min. 4 ks/100 m) 0,01
přeliv - betonový, železobetonový - opraven 0,02
- rekonstruován 0,05
výpusť - dřevěný kbel nový 0,01
- betonový kbel 0,02
- výpustní potrubí (beton, železobeton) 0,03
elektropřípojka 0,01
obtoková stoka 0,02
V případě znehodnocení objektů (bez omezení stáří) se hodnota KR1 sníží až o:
hráz - bez zpevnění návodního svahu nebo se silně narušeným zpevněním 0,05
- značně narušená koruna hráze 0,02
- značně narušený vzdušný svah (průsaky, výmoly, sesuvy) 0,05
- měkké dřeviny na hrázi nebo nebezpečné, nemocné stromy při vyvrácení 0,02
přeliv - buď značně narušené betonové konstrukce (přeliv, propustek, vývar) 0,03
- nebo porušené těleso hráze u ostatních přelivů 0,02
výpusť - porušené konstrukční prvky kbelu 0,02
- porušené výpustní potrubí 0,03.

Pokud po úpravách vyjde KR1 = 0, tzn. všechny rybniční objekty jsou v havarijním stavu, nepovažuje se už rybník za stavbu a hodnotí se jako ostatní vodní nádrže, které nejsou stavbami.".

 1. V příloze č. 20 položka 2) koeficient vodohospodářského významu KR2 zní:
  "2) Koeficient vodohospodářského významu KR2 0,2 až 1,0
  - rybník s intenzivním chovem ryb 1,0
- rybník s hospodářskou těžbou na udici (úplatně) 0,9
- rybník s chovem ryb a nebo chovem vodní drůbeže postavený vedle toku (boční) 0,8
- rybník s chovem ryb a nebo vodní drůbeže postavený na toku (údolní) 0,7
- ostatní rybníky a malé vodní nádrže 0,5
- všechny rybníky a malé vodní nádrže v přírodní rezervaci, vodárenském pásmu, s protipovodňovým opatřením podle rozhodnutí vodohospodářského orgánu za předpokladu zohlednění úbytku produkce 0,5
- bez zohlednění úbytku produkce 0,2.".
 1. V příloze č. 20 se položka 3) koeficient kubatury hráze KR3 zrušuje.
 2. V příloze č. 20 v položce "4) koeficient zásobení vodou KR4" text za první tabulkou zní:
  "Objem vody v rybníku ( Ov ) v tis. m3 se vypočítá podle vztahu:
  Ov = 0,4 x h x 10 x KP x Kz,
  kde
h - hloubka vody u výpustního zařízení při normální hladině (m)

KP

- katastrální plocha rybníka (ha)
Kz - koeficient zazemnění (zmenšení vodní plochy) s následujícími hodnotami
úroveň zazemnění Kz
běžné zazemnění 0,75
0,25 až 0,5 KP 0,5
0,5 až 0,75 KP 0,25
nad 0,75 KP 0,1 .

Maximální odběr vody (Z2) je u rybníků bočních určen v povolení k nakládání s vodami. V případě, že odběr vody (Z2) není stanoven ani omezen, určí se jeho výše shodně s výpočtem ročního průtoku (Z1). V případech, kdy nejsou k disposici hydrologické údaje, určí se roční průtok (Z1) z plochy povodí k hrázi rybníka (W) km2 (lze odečíst z vodohospodářské mapy v měřítku 1:50 000 s přesností na 10 % plochy a z průměrného specifického odtoku (O0) v tis.m3/km2/rok na základě určení nadmořské výšky s přesností 10 m a interpolace průměrných údajů uvedených v následující tabulce) a podle vztahu

Z1 = W x O0.".

 1. V příloze č. 26 , tabulce č. 2 v položce číslo 9a se slova "borovice kleč" zrušují.
 2. Příloha č. 29 zní:

"Ceny révy vinné včetně zařízení vinic

Typy výsadeb vinné révy

Tabulka č.1

číslo
položky
části
výsadeb
typy výsadeb označení
výsadeb
zastoupené odrůdy výška
vedení
1 I. intenzivní nad 1 000 m2 IES evropské
(Vitis vinifera L.)*
střední
2 IEV vysoké
3 IMS mezidruhového
původu *
střední
4 IMV vysoké
5 IP podnožové všechny
6 II. extenzivní do 1000 m2 EZ všechny všechny

* odrůdy moštové i stolní

Část I. - základní ceny v Kč/m2 intenzivního typu výsadby révy vinné:

Tabulka č.2

položka věk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 IES 1-10 46 53 82 94 95 111 111 111 105 99
11-20 93 86 80 74 68 62 56 49 43 37
21-30 31 25 19 13 6 4 4 4 4 4

Tabulka č.3

položka věk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 IEV 1-10 35 41 72 82 83 97 97 97 92 87
11-20 81 76 70 65 60 54 49 44 38 33
21-30 28 22 17 12 6 4 4 4 4 4

Tabulka č.4

položka věk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3 IMS 1-10 45 52 80 90 91 101 101 101 95 90
11-20 84 78 73 67 61 56 50 44 39 33
21-30 28 22 16 11 5 4 4 4 4 4

Tabulka č.5

položka věk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4 IMV 1-10 35 40 70 78 79 93 93 93 88 83
11-20 78 72 67 62 57 52 46 41 36 31
21-30 26 20 15 10 7 4 4 4 4 4

Tabulka č.6

položka věk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
5 IP 1-11 75 89 94 95 99 99 99 94 89 81
11-20 84 79 73 68 63 58 53 48 43 38
21-30 33 28 22 17 15 13 10 8 6 4

Část II. - základní ceny v Kč/keř extenzivního (zahrádkářského) typu výsadby révy vinné:

Tabulka č.7

položka věk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
6 EZ 1-10 87 131 205 257 298 338 338 338 329 320
11-20 301 283 265 246 228 210 191 173 155 136
21-30 118 99 81 63 44 36 26 20 20 20
 1. Cenu vinice lze snížit až o 60 % v případě, že keře révy vinné jsou prokazatelně neúměrně slabého vzrůstu, poškozené nebo nemocné.
 2. Cenu intenzivního typu vinice s výsadbou evropských odrůd (položky č. 1 a 2) z prokazatelně ozdravených viruprostých sazenic lze s odůvodněním zvýšit až o 20 % .
 3. Cenu intenzivního typu vinice s výsadbou moštových odrůd, které nejsou v dané vinařské oblasti povoleny (přílohy č. 1 a 2 k vyhlášce MZe č. 298/2000 Sb., ve znění vyhlášky č. 228/2001 Sb.) k produkci révových vín s přívlastkem § 6 písm. c), resp. § 9 zákona č. 115/1995 Sb. lze s odůvodněním snížit až o 20 %.
 4. Nebude-li mít vinice s výsadbou podnožových odrůd ke dni ocenění opěrnou konstrukci, sníží se její cena o 20 %.
 5. Cenu podnožové vinice, vysázené z prokazatelně ozdravených viruprostých sazenic, lze zvýšit až o 20 %.
  • Nejnižší cena je 5,- Kč/m2 u intenzivního typu vinice, resp. 20,- Kč/keř u extenzivního (zahrádkářského) typu výsadby révy vinné. Pod tyto limity nesmí cena vinice, upravená podle předchozích bodů 1 až 5, poklesnout.".
 • V příloze č. 31 odst. 4 se v položce č. 2 doplňují slova "v zastavěných částech obce".
 • V příloze č. 31 odst. 4 položka č. 3 zní: "Ostatní veřejná zeleň v zastavěných částech měst a ostatních obcí".
 • V příloze č. 31 odst. 4 se vkládá položka č. 4a, která zní:

"

4a Stromořadí a doprovodná zeleň vodních toků, komunikací apod. ve volné krajině 0,35

".

 1. Příloha č. 32 zní:

"Koeficienty změn cen staveb - Ki

Kód standardní
klasifikace pro-
dukce 6. až
9. místo*)
Název položky Koeficient
1 2 3
46
46.21.11
STAVEBNÍ DÍLA
Domy jednobytové a dvoubytové
46.21.11.1
46.21.11.2
46.21.11.3
46.21.11.4
domy rodinné jednobytové
domy rodinné dvoubytové a tříbytové
chalupy pro rekreaci
chaty pro rekreaci
1,642
1,642
1,642
1,642
46.21.12 Domy vícebytové
46.21.12.1
46.21.12.2
domy vícebytové typové
domy vícebytové netypové
1,630
1,630
46.21.13 Budovy a haly pro průmysl a skladování

46.21.13.1..1
..2
46.21.13.2..1
..2
46.21.13.3..1
..2

budovy pro průmysl (výrobní)

budovy pro skladování a manipulaci

budovy pro vodní hospodářství
1,605
1,605
1,605
1,605
1,605
1,605
46.21.14 Budovy a haly pro obchod a služby
46.21.14.2..1
..2
46.21.14.3
46.21.14.4..1
..2
46.21.14.5..1
..2
46.21.14.6
budovy pro obchod, prodejny

budovy pro služby a administrativu
budovy pro dopravu a spoje

garáže

budovy pro komunální služby a osobní hygienu
1,643
1,643
1,643
1,589
1,589
1,589
1,589
1,643
46.21.15 Budovy a haly pro zemědělství
46.21.15.2..1
..2
46.21.15.3..1
..2
budovy pro živočišnou produkci

budovy pro skladování a úpravu zemědělských produktů
1,674
1,674
1,674
1,674
46.21.16 Budovy a haly pro společenské a kulturní účely
46.21.16.3..1
..2
budovy pro kulturní účely jinde neuvedené 1,611
1,611

*) 9. místo se znakem 1 = budova
  2 = hala
Kód standardní
klasifikace pro-
dukce 6. až
9. místo*)
Název položky Koeficient
1 2 3
46.21.17 Budovy pro výchovu a vzdělání
46.21.17.1
46.21.17.3
školy
budovy pro vědu a výzkum
1,611
1,611
46.21.18 Budovy pro zdravotnictví a sociální péči
46.21.18.1
46.21.18.2
budovy pro zdravotní péči
budovy pro sociální péči
1,621
1,621
46.21.19 Budovy hotelů restaurace a budovy a haly nebytové jinde neuvedené
46.21.19.1
46.21.19.2
46.21.19.9..1
46.21.19.9..2
hotely a ubytovny
restaurace a jídelny
budovy ostatní jinde neuvedené
1,643
1,643
1,589
1,589
46.21.21 Mosty a visuté dálnice
46.21.21.1
46.21.21.2
46.21.21.4
mosty pozemních komunikací
mosty drážních komunikací
mosty průmyslové a lávky pro chodce
1,576
1,576
1,576
46.21.22 Tunely a podzemní objekty (kromě důlních)
46.21.22.1
46.21.22.2
46.21.22.3
46.21.22.4
46.21.22.5
46.21.22.6
46.21.22.7
Tunely a podzemní objekty (kromě důlních)
štoly
podchody
objekty podzemní (kromě důlních)
šachty (kromě důlních)
vrty (kromě studní)
objekty podzemní dráhy včetně tunelů
1,557
1,557
1,557
1,557
1,557
1,557
1,557
46.21.31 Vedení dálková trubní plynu, nafty
46.21.31.2
46.21.32.4
46.21.32.5
řady vodovodní přívodní a zásobovací
řady parovodní
řady teplovodní a horkovodní
1,721
1,721
1,721
46.21.33 Vedení elektrická trakční
46.21.33.1
46.21.33.2
vedení trolejová celost. drah
vedení trolejová vleček
1,721
1,721
46.21.34 Vedení dálková elektrická nadzemní
46.21.34.1
46.21.34.9
vedení dálková VVN venkovní
vedení dálková elektrická nadzemní jinde neuvedená
1,721
1,721
46.21.35 Vedení dálková elektrická podzemní
46.21.35.1
46.21.35.2
46.21.35.9
vedení dálková VNN podzemní
vedení dálková VN podzemní
vedení dálková elektrická jinde neuvedená
1,721
1,721
1,721
46.21.41 Vedení místní trubní vody a kanalizace
46.21.41.1
46.21.41.4
sítě místní vodovodní rozvodné
kanalizace trubní
1,704
1,704
Kód standardní
klasifikace pro-
dukce 6. až
9. místo*)
Název položky Koeficient
1 2 3
46.21.42 Vedení místní energetická (kromě elektrických)
46.21.42.1
46.21.42.2
46.21.42.3
sítě místní parovodní
sítě místní teplovodní a horkovodní
sítě místní plynovodní
1,704
1,704
1,704
46.21.43 Vedení místní elektrická nadzemní
46.21.43.2
46.21.43.4
46.21.43.9
vedení místní NN venkovní nadzemní
rozvodny místní venkovní
vedení a rozvodny místní nadzemní jinde neuvedená
1,704
1,704
1,704
46.21.51 Díla energetická výrobní
46.21.51.2..1
..2
46.21.51.3
budovy výrobní pro energetiku

věže chladicí
1,640
1,640
1,640
46.21.52 Důlní díla a stavby výrobní kromě budov
46.21.52.1
46.21.52.3
46.21.52.5
díla důlní - vrty a jámy
díla důlní - prostorová díla a díla důlní ostatní
věže, stožáry, věžové zásobníky
1,534
1,534
1,534
46.21.61 Tribuny stadiónů
46.21.61.3 sportovní objekty jinde neuvedené 1,534
46.21.63 Budovy pro sport a rekreaci
46.21.63…1
…2
tělocvičny 1,534
1,534
46.21.64 Díla inženýrská a budovy jinde neuvedené
46.21.64.1
46.21.64.2
46.21.64.3
46.21.64.4
46.21.64.5
46.21.64.6
46.21.64.9
nádrže, jímky, objekty čistíren odp. vod pozemní
zásobníky, jámy pozemní
nástupiště a rampy
oplocení
zdi a valy samostatné
pomníky, kašny a jiná drobná architektura
díla inženýrská a budovy jinde neuvedené
1,706
1,706
1,654
1,633
1,633
1,633
1,633
46.23.11 Dálnice, ulice, silnice, stezky
46.23.11.2
46.23.11.4
46.23.11.5
silnice (I. a II. třídy)
plochy charakteru pozemních komunikací
komunikace pozemní jinde neuvedené
1,654
1,654
1,654
46.23.13 Dráhy železniční a visuté
46.23.13.1
46.23.13.2
46.23.13.4
46.23.13.5
46.23.13.6
46.23.13.9
spodek drah kolejových
svršek drah kolejových - tratě
svršek drah kolejových - výhybky
svršek drah kolejových - vlečky, podzemní dráhy, tramvajové dráhy
dráhy visuté
svršek drah kolejových jinde neuvedený
1,534
1,534
1,534
1,534
1,534
1,534
Kód standardní
klasifikace pro-
dukce 6. až
9. místo*)
Název položky Koeficient
1 2 3
46.23.14 Dráhy letištní 1,654
46.23.21 Plochy stadiónů a hřišť 1,654
46.24.12 Úpravy na tocích, hráze, kanály, akvadukty
46.24.12.1
46.24.12.3
46.24.12.4
46.24.12.6
46.24.12.8
46.24.12.9
kanály
hráze, jezy a stupně a objekty hrazení bystřin
objekty budované v souvislosti s hrázemi
odvodnění
nádrže na tocích
úpravy vodních toků
1,641
1,641
1,641
1,534
1,641
1,641
46.25.22 Studny a jímání vody
46.25.22.1
46.25.22.2
vrty čerpací (studny vrtané)
studny jinde neuvedené a jímání vody
1,641
1,641
46.25.61 Průmyslové komíny
46.25.61.1 komíny vysoké a kanály kouřové 1,534
46.39.99 Stavební díla jinde neuvedená 1,633

U pozemků oceňovaných podle § 23 odst. 1 až 6 a 10 a § 26 odst. 1 a 2 se použije koeficient Ki té stavby, podle které byl u pozemku použit koeficient prodejnosti Kp z přílohy č. 33.".

 1. Příloha č. 33 zní:
 2. Příloha č. 34 včetně nadpisu zní:

"Míry kapitalizace pro oceňování nemovitostí a majetkových práv

Čís. položky Název položky Míra kapitalizace %
1 Nemovitosti pro výrobu, skladování a garážování (mimo garáže oceňované podle § 8) 11
2 Nemovitosti pro hromadné ubytování (hotely), stravování a obchod 9
3 Bytové domy 5
4 Ostatní nemovitosti 8
5 Majetková práva 13

Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1.října 2001.

Ministr:

Ing. Rusnok v.r.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.