CZ EN

RVO - Informace pro veřejnost

Rejstřík vyloučených osob

Ministerstvo financí spustilo ostrý provoz Rejstříku fyzických osob vyloučených z účasti na hazardních hrách (dále jen „Rejstřík vyloučených osob“), který je neveřejným informačním systémem veřejné správy, jehož správcem je Ministerstvo financí. Rejstřík vyloučených osob slouží k zamezení přístupu vyloučených fyzických osob k hazardním hrám. Cílem je ochrana ohrožených skupin osob před negativními následky z hraní hazardu. Chrání se tak nejen samotní hráči, ale také jejich rodiny a nejbližší okolí, které často trpí negativními důsledky s tím spojenými.

Zákon o hazardních hrách předvídá možnost zápisu fyzické osoby do Rejstříku vyloučených osob z moci úřední nebo na základě žádosti fyzické osoby.

Do Rejstříku vyloučených osob zapisovány fyzické osoby:

  1. které pobírají dávky pomoci v hmotné nouzi, s výjimkou mimořádné okamžité pomoci, podle zákona upravujícího pomoc v hmotné nouzi a podle zákona upravujícího životní a existenční minimum,
  2. které jsou starší 18 let a jsou s osobou podle písmene a) společně posuzovanou podle zákona upravujícího pomoc v hmotné nouzi a podle zákona upravujícího životní a existenční minimum,
  3. vůči kterým je pravomocně zjištěn úpadek podle zákona upravujícího úpadek a způsoby jeho řešení,
  4. kterým bylo uloženo předběžné opatření zákazu her a sázek podle zákona upravujícího trestní řízení,
  5. kterým bylo uloženo přiměřené omezení a přiměřená povinnost zdržet se hazardních her, hraní na hracích přístrojích a sázek nebo ochranné léčení spočívající v léčbě závislosti na hazardních hrách podle trestního zákoníku,
  6. které mají k nezaopatřenému dítěti vyživovací povinnost, kterou neplní, a tomuto dítěti je přiznáno náhradní výživné pro nezaopatřené dítě podle zákona o náhradním výživném (platné od 1.7.2022), nebo
  7. které o zápis samy požádají.

Zápis do Rejstříku vyloučených osob na žádost a případný výmaz provádí Ministerstvo financí. Ministerstvo financí doporučuje využít pro žádosti veřejnosti interaktivní formuláře.

Metodický pokyn k vyplnění formuláře je dostupný zde:

Pokud chce fyzická osoba ověřit, zda je zapsána v Rejstříku vyloučených osob a z jakých důvodů, může podat Ministerstvu financí žádost o výpis. Ministerstvo financí doporučuje využít pro žádosti veřejnosti interaktivní formulář.

Žádosti týkající se Rejstříku vyloučených osob je možné zaslat elektronicky do datové schránky Ministerstva financí (xzeaauv), e-mailem na adresu podatelna@mfcr.cz, případně v tištěné podobě poštou či osobně na adresu Ministerstvo financí, Letenská 525/15, 118 10 Praha 1 - Malá Strana. Žádost v tištěné podobě je nutné opatřit úředně ověřeným podpisem a doručit tento originál Ministerstvu financí. V případě, že je žádost opatřena uznávaným elektronickým podpisem, žádost se zasílá na e-mailovou adresu Ministerstva financí. Žádosti lze rovněž poslat datovou schránkou, nicméně pouze prostřednictvím datové schránky žadatele.

Je-li fyzická osoba zapsána do Rejstříku vyloučených osob z moci úřední (viz body 1 až 6 výše), nelze tento důvod zápisu vymazat na základě její žádosti. Výmaz z tohoto důvodu provede Ministerstvo financí neprodleně poté, kdy se dozví o důvodech výmazu (např. ukončení pobírání dávek v hmotné nouzi nebo ukončení insolvence) z příslušného rejstříku. Je-li osoba do Rejstříku vyloučených osob zapsána na vlastní žádost, může požádat o výmaz z rejstříku vyloučených osob nejdříve jeden rok ode dne provedení zápisu.

Ministerstvo financí upozorňuje, že provozovatel hazardní hry je povinen zamezit osobě zapsané v Rejstříku vyloučených osob ve vstupu do herny nebo kasina, neumožnit jí zřídit nebo používat uživatelské konto od 20. prosince 2020. Nejpozději k tomuto datu se tedy nebudou moci osoby zapsané v Rejstříku vyloučených osob ve výše uvedeném smyslu účastnit hazardních her, a to i v případě, že o zápis do Rejstříku požádaly dříve.

Odpovědi na další často kladené dotazy veřejnosti související s Rejstříkem vyloučených osob najdete zde:

 

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář