CZ EN

Výherní hrací přístroj

Podmínky pro povolování výherních hracích přístrojů dle § 2 písm. e)

VÝHERNÍ HRACÍ PŘÍSTROJ

Výherní hrací přístroj (dále jen „VHP“) dle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o loteriích“) je definován jako sázkové hry provozované pomocí elektronicky nebo elektronickomechanicky řízených výherních hracích přístrojů nebo podobných zařízení. V souladu s ustanovením § 18 zákona o loteriích povoluje Ministerstvo financí VHP na českou měnu do prostor kasina a dále pak také VHP na cizí měnu. Ostatní VHP jsou povolována obecními úřady, a to v přenesené působnosti.

P. č. Přílohy k žádosti o povolení VHP Originál Ověřená kopie Kopie
1. Prohlášení žadatele o tom, že není tuzemskou právnickou osobou se zahraniční majetkovou účastí, ani právnickou osobou, ve které má tato společnost majetkovou účast. x    
2. Potvrzení banky o složení jistoty ve smyslu § 4b odst. 1 písm. b) zákona o loteriích (2 mil. Kč) x nebo x  
3. Smlouvu nebo výpis ze smlouvy o pronájmu nebo jiném užívacím právu k provozovně nebo doklad o jejím vlastnictví.     x
4. Výpis z osvědčení o provozuschopnosti příslušného sázkového zařízení.     x
5 Prohlášení o nabytí sázkového zařízení, v případě pronájmu sázkového zařízení Smlouva nebo výpis ze smlouvy o pronájmu.     x
6. Herní plán. 1x    
7. Smlouva nebo výpis ze smlouvy o zajištění odborného servisu sázkového zařízení.     x
8. Prohlášení žadatele o tom, že VHP nebude provozováno v budovách, v nichž je provozování loterií a jiných podobných her zakázáno na základě § 50 odst. 5 zákona o loteriích. x    
9. Jména osob odpovídajících za dodržování zákazu hry osob mladších 18 let a oprávněných jednat s orgány státního dozoru. Pověřené osoby svým podpisem stvrdí souhlas s pověřením. x    
Zdroj: odbor 34 - Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi

Oddělení 3401 odboru Státního dozoru nad sázkovými hrami a loteriemi vede registr, do nějž je možné vkládat:

  1. Prohlášení žadatel o tom, že není tuzemskou právnickou osobu se zahraniční majetkovou účastí, ani právnickou osobou, ve které má tato společnost majetkovou účast
  2. Potvrzení banky o složení jistoty ve smyslu § 4b loterního zákona.

 

Cílem zřízení registru je snaha omezit administrativní zatěžování účastníků řízení. Každý účastník řízení může požádat, aby byly uvedené písemnosti vloženy do registru, a v případě podání další žádosti pak již není potřeba uvedené písemnosti dokládat. Účastník je povinen písemnosti vedené v registru aktualizovat podle aktuálního stavu.

V případě, že účastník nevyužije možnosti vložení daných písemností do registru, je povinen doložit originál daných příloh s každou další žádostí, neboť se jedná o podklady nezbytné pro vydání rozhodnutí.

Správní poplatky

Žádost o povolení 5 000,- Kč
Žádost o zrušení povolení 3 000,- Kč
Žádost o změnu povolení 3 000,- Kč

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář